Wykonanie  budżetu  Gminy Kleszczewo

za 2012r.

 

 

Uchwalony przez Radę Gminy plan budżetu  na 2012r. wg Uchwały XIV/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta  zamyka się kwotami:

 

po stronie dochodów 

25.296.107 zł

po stronie wydatków

22.188.612 zł

                                nadwyżka budżetu             3.107.495 zł

 

Częścią integralną informacji o przebiegu wykonania budżetu jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu.

 

Dochody

 

Dochody  budżetowe ze względu na  źródła wpływu przedstawiają się następująco:

 

 

Lp

 

Źródło wpływy

 

Plan

 

Wykonanie

% wykonania planu

Struktura % wykonania ogółem

Dochody bieżące

1.

Subwencje

6.605.469,00

6.632.188,00

100,40

26,91

2.

Dotacje na zadania zlecone    par.  2010

 

1.525.189,00

 

1.512.394,40

 

99,16

 

6,14

3.

Dotacje na zadania własne par.  2030

 

281.346,00

 

275.041,51

 

97,76

 

1,12

4.

Dotacje  i środki z innych źródeł    

par. 2007, 2009, 2310, 2708

 

356.590,00

 

342.847,62

 

96,15

 

1,39

5.

Pozostałe dochody bieżące

9.060.002,00

8.972.041,50

99,03

36,40

 

Razem dochody bieżące

17.828.596,00

17.734.513,03

99,47

71,96

Dochody majątkowe

1

Dotacje  i środki z innych źródeł    

par.  6288, 6298, 6300, 6330

 

 

4.643.074,00

 

 

4.069.733,24

 

 

87,65

 

 

16,51

2

Pozostałe dochody majątkowe

 

2.824.437,00

 

2.840.088,31

 

100,55

 

11,53

 

Razem dochody majątkowe

7.467.511,00

6.909.821,55

92,53

28.04

 

Ogółem

25.296.107,00

24.644.334,58

97,42

100,00

 

 

 Dochody bieżące

1. Subwencje

W 2012r. otrzymaliśmy:

- 6.213.954,00  zł część oświatowa subwencji ogólnej co stanowi 100% planu,

-      26.719,00    na uzupełnienie subwencji ogólnej. Pismo z Ministerstwa Finansów    

                              wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 04.01.2013r., pozycja nie została    

                              wprowadzona do planu budżetu,

-    391.515,00  zł subwencja  wyrównawcza co stanowi 100% planu.

 

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751 i 852. Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach:

 

Roz-dział

 

Plan

 

Wykonanie

% wykona-nia planu

 

Cel dotacji

 

01095

 

338.255,00

 

338.254,44

 

100,00

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania

 

75011

 

44.600,00

 

44.600,00

 

100,00

Zadania z zakresu administracji rządowej  

głównie USC, ewidencja ludności

75101

970,00

970,00

100,00

Prowadzenie rejestru wyborców

75109

3.903,00

1.949,59

49,95

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy

85212

1.118.340,00

1.108.067,57

99,08

Wypłata świadczeń rodzinnych

 

85213

 

2.621,00

 

2.152,80

 

82,14

Składki zdrowotne dla określonych osób   pobierających zasiłki z pomocy społecznej

 

85295

 

16.500,00

 

16.400,00

 

99,39

Wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego

 

1.525.189,00

1.512.394,40

99,16

Razem

 

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przyznanej dotacji oraz rozliczona.

 

3. Dotacje na zadania własne

Środki otrzymaliśmy w dziale  758,  801, 852 i 854 (par. 2030).  Środki przeznaczone są na poniższe cele:

Roz-dział

Plan

Wykona-nie

% wykona-nia planu

 

Cel dotacji

75814

18.371,00

18.370,78

100,00

20% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2010r.

80195

712,00

712,00

100,00

Dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym

85206

30.000,00

30.000,00

100,00

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”

c.d

Roz-dział

 

Plan

 

Wykona-nie

% wykona-nia planu

 

Cel dotacji

85213

1.783,00

1.668,54

93,58

Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

85214

91.397,00

91.320,77

99,92

Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

85216

24.761,00

23.173,42

93,49

Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

85219

34.350,00

34.350,00

100,00

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

85295

37.490,00

37.490,00

100,00

Dożywianie uczniów w szkole

85415

33.276,00

33.276,00

100,00

Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

85415

9.206,00

4.680,00

50,84

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”

 

281.346,00

275.041,51

97,76

Razem

 

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przyznanej dotacji oraz rozliczona.

 

4. Dotacje  i środki  z innych źródeł.  (par. 2007, 2009,  2310, 2400,  2701)

Roz- dział

Plan

Wyko- nanie

% wykona-nia planu

Cel dotacji

80104

300.000,00

297.039,47

99,01

Dotacje celowe  z Gmin:  Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn  i Dopiewo na dzieci, które uczęszczają do przedszkola na  terenie naszej gminy.

80110

3.396,00

3.395,05

99,97

Realizacja programu COMENIUS  „Uczcie się przez całe życie”

80195

895,00

894,52

99,95

Środki wg stanu na 31.12.2011r. gromadzone na wydzielonych rachunkach oświaty

85395

49.669,00

39.685,27

79,90

Dotacja rozwojowa ze środków  Unii Europejskiej na realizację programu Kapitał ludzki – „Nie bój się nie lękaj – wypłyń na głębię”.

85395

2.630,00

1.833,31

69,71

Dotacja rozwojowa ze środków budżetu  państwa na realizację programu Kapitał ludzki – Nie bój się nie lękaj  – wypłyń na głębię.

 

356.590,00

342.847,62

96,15

Razem

 

Dotacje i środki zostały rozliczone. W sprawozdaniu  na dzień 31.12.2012r. w rozdziale 80104. występują należności na kwotę  5.281,85 zł (dotyczy Swarzędz  4.988,03 zł i Poznań 293,82 zł. Należność została uregulowana w 2013r.).

 

 

5. Pozostałe dochody bieżące

 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 300 zł. Wpłata była wnoszona  przez Starostwo Powiatowe  i wynosiła 608,39 zł tj. 202,80% planu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa księgowane są dochody uzyskane z mienia komunalnego. W rozdziale 70005 w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota  31.495,74 zł, a zaległość wynosi 18.449,79 zł i dotyczy dwóch osób. Jedna osoba uregulowała całą należność w 2013r. w wysokości 6.053,34 zł. Należność w kwocie 12.396,45 zł została zgłoszona do  masy upadłościowej.

W paragrafie 0750 zrealizowane są następujące wpłaty: 

·          9.917,64 zł za najem lokali mieszkalnych. Oddanych w najem na dzień  31.12.2012r. było  7  mieszkań.

·          147.396,10 zł za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów wynajmowanych pod działalność gospodarczą. Wynajmowanych jest 16 lokali, dwie osoby dzierżawiły grunt. 

·          15.620,68 zł za dzierżawę gruntów.

Zaległości  w paragrafie 0750 wynoszą 32.432,76 zł  w tym zaległości wymagalne stanowią wartość 6.599,60 zł i dotyczą 5 osób. Do dnia 04.02.2013r. spłacona została kwota 5.465,22 zł. Wykonanie w paragrafie wynosi 102,33% planu. Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki.

W paragrafie 0920 ściągnięto odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wynajem mieszkań i dzierżawę lokali użytkowych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 4.341,71 zł.

W paragrafie 0970 otrzymaliśmy 77.073,17 zł tytułem odszkodowania za  przejęcie 0,0604 ha w Bylinie pod drogę S5 i 0,0612 ha za przejęcie gruntu w Tulcach pod drogę wojewódzką nr 433.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 paragrafie 2360 ujęte są dochody w  kwocie 12,40 zł. Dochody te,  to 5% z opłat za  udostępnianie danych osobowych (udział w dochodach budżetu Państwa). W rozdziale 75023 ewidencjonowane są  wpłaty za usługi. Wykonanie w rozdziale wynosi 122,77%.  Są to niewielkie kwoty w budżecie nie mające znaczącego wpływu na wykonanie budżetu.

 

Główne dochody własne znajdują się w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie planu budżetu w tym dziale wynosi 99,14%. Część z tych podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

·          Podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa),

·          Podatek od spadków i darowizn

·          Podatek od czynności cywilnoprawnych

·          Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział w  podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe podatki i opłaty wpłacane są bezpośrednio do budżetu gminy.

 

Na wysokość dochodów w rozdziale 75615 i 75616 ma wpływ  w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

 

Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie:

Podatki

 

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy

Umorzeń zaległości podatkowych

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności

- od nieruchomości

271.557,87

483.754,00

335,00

5.424,00

- rolny

542.763,16

0,00

1.384,00

815,10

- od środków     

   transportowych

 

168.882,77

 

22.890,00

 

0,00

 

0,00

- od  spadków  i darowizn

 

 

 

2.868,00

- odsetki

0,00

0,00

0,00

748,00

Razem

983.203,80

506.644,00

1719,00

9.855,10

 

Zwolnienia w kwocie 506.644,00 zł dotyczą majątku Gminy.

 

Na dzień 31.12.2012r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą:

 

Podatek

 

Wysokość zaległości

Wpłaty na dzień 31.12.2012r.

Stosunek % zaległości do wielkości wpłaty

- od nieruchomości   (rozdz.75615)

22.218,80

675.618,96

2,97

- od nieruchomości   (rozdz.75615) hipoteka

6.915,60

- od nieruchomości   (rozdz.75616)

84.080,48

787.863,02

10,67

- rolny                       (rozdz.75616)

8.152,67

654.295,10

1,25

- od środków transportowych (rozdz.75616)

2.079,87

162.104,13

1,28

Razem

123.447,42

2.279.881,21

5,41

 

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 13.312,03 zł.  W 2012r została zwrócona nadpłata  podatku od nieruchomości od osób prawnych  za 5 lat dla jednego podatnika w wysokości 543.482 zł. Do dnia 15.02.2012r. z zaległości wpłynęła kwota 15.838,96 zł.  Na zaległości wysyłane są upomnienia. W 2012r. wystawiono  257 tytułów wykonawczych oraz 944 upomnień. W 2013r. wystawiono 52 tytuły wykonawcze.

Znaczne odchylenia w wykonaniu planu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe występują:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie w rozdziale wynosi 6.500,34 zł i wzrosło w stosunku do dochodów  wykonanych na dzień 31.12.2011r. o 4.536,65 zł. Zaległości wymagalne stanowią kwotę 36.276,32 zł a nadpłaty 911,51 zł. Zaległości wzrosły o 5.341,16 zł w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2011r.

- w rozdziale 75615, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych,  wykonanie wynosi 77.559,00 zł tj. 129,27% planu, zaległości wynoszą 126,00 zł,  a nadpłaty 2.024,00 zł,

- w rozdziale 75616, paragrafie 0360 Podatek od spadków i darowizn, wykonanie wynosi 2.804,00zł,  tj. 56,08% planu, a nadpłata 91,00 zł.

- w rozdziale 75616, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  wykonanie wynosi 322276,56 zł,  tj. 96,20 % planu,  zaległości  wynoszą 337,40 zł,  a nadpłaty 3.091,90 zł.

Informacje o wysokości dochodów z Urzędów Skarbowych uzyskujemy na podstawie otrzymywanych kwartalnych sprawozdań. Wysokość planowanych kwot do budżetu przyjmuje się na podstawie wykonania budżetu w tych pozycjach z lat ubiegłych.

W rozdziale 75618 uzyskano dochody z opłaty skarbowej w wysokości 19.522,00 zł realizując 97,61% planu, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95.486,30 zł realizując  plan na poziomie 111,05%.

Znaczną kwotę w tym rozdziale stanowią wpłaty  w paragrafie 0490 tj.  157.836,59 zł co stanowi 108,63% planu w tym:

- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 137.577,67 zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 7.607,65 zł.  Na dzień 10.02.2013r. z zaległości wpłacono 2.029,30 zł

- z opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 20.258,92 zł.

Zaległości są na bieżąco kontrolowane i ściągane odsetki, co potwierdzają dochody z paragrafu 0920 gdzie wykonanie wynosi 4.795,79 zł.

Energia Zachód wniosła opłatę za uzyskaną koncesję w wysokości 3.767,57 zł (par. 0590).

W rozdziale 75621, paragrafie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie wynosi 4.918.071,00 zł co stanowi 97,22% planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie wynosiło 4.625.694,00 zł. Środki otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych Gmina uzyskała dochód w wysokości 87.553,03 zł.  Na koniec 2011r. dochód z tego tytułu wynosił 82.291,29 zł.

 

W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 w paragrafie 0690 ujęto wpłaty rodziców tj. 13.401,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Zima”  i „Akcji Lato” organizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone zostały na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.   W  paragrafie 0920 przyjęto uzyskane oprocentowanie z lokat bankowych oraz środków na rachunkach bankowych 82.822,03 zł. W różnych dochodach - paragraf 0970, uzyskano 15.324,13 zł, między innymi wpływy z tytułu  odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody, otrzymane  kary umowne, zwrot wniesionych opłat sądowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie Plan wykonany został w 95,12%. Dochody bieżące ujęte w rozdziale 80101  to kwota 45.371,47 zł uzyskana przez jednostki budżetowe -Zespoły Szkół z tytułu odsetek bankowych, prowizji, pokrycia szkody przez ubezpieczyciela oraz uzyskanej kary umownej. W przedszkolach w rozdziale 80104 ujęte są opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki bankowe,  prowizje z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności wymagalne z tytułu wpłat rodziców wynoszą 1.099,85 zł,  Na zaległości liczone są odsetki i wystawiane wezwania do zapłaty.

W dziale 852 Pomoc społeczna, pozostałe dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową - Ośrodek Pomocy Społecznej to:

- w rozdziale 85212 dochód uzyskany  w wysokości 7.272,78 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę 225.911,78 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym. Należności ściąga komornik. Dochody OPS uzyskał w rozdziałach:

- 85214 otrzymano darowizny w wysokości 2.672,50 zł,

- 85216 otrzymano zwrot składki z ZUS w wysokości 26,57 zł,

- 85219 ujęte są uzyskane odsetki bankowe  w wysokości 3.942,55 zł,  co stanowi 115,96 % planu. W paragrafie 0970 wpłaty w wysokości 419,31 zł stanowią uzyskaną prowizję z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot z ZUS nadpłaconej składki za lata ubiegłe,

- 85228 dochód  w wysokości 2.902,00 zł to zwrot poniesionych kosztów  w związku z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 ujęto odsetki przekazane z Zakładu Komunalnego dotyczące uzyskanych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego 19,32 zł

W rozdziale 90019 ujęte są środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Osiągnięty dochód to kwota 18.672,64 zł. Wykonanie w rozdziale wynosi 93,36% planu. Środki przeznaczono na zadanie związane z gospodarką ściekową.

 W rozdziale 90020 planowane są dochody z opłaty produktowej, które przekazywane są do Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to opłaty od przedsiębiorców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu.   Z tego tytułu uzyskano 211,19 zł co stanowi  105,60% planu.

W rozdziale 90095 zaplanowane są wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych należności. Dochody  w tym rozdziale wynoszą 35.850,24 zł co stanowi 99,09% planu. Należności wynoszą 5.515,76 zł z czego 1.878,04 są to  należności wymagalne. Zaległości dotyczą  czterech osób fizycznych. W ciągu roku na  zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty naliczane są odsetki. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 180,03 zł.

 

 

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w naszym budżecie stanowią następujące kwoty:

- plan 7.467.511,00 zł

- wykonanie 6.909.821,55 zł  w tym:

 

1. Dotacje  i środki  z innych źródeł.  (par. 6288, 6298, 6300, 6330)

Dotacje i środki na inwestycje przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w przepisach prawnych. Środki z PROW, z których realizowana była budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i modernizacja GOKIS przekazywane są po zapłaceniu wszystkich zobowiązań i rozliczeniu zadań. Stanowią one refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych. Środki przekazywane są po sprawdzeniu i zaakceptowaniu złożonego rozliczenia. Zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej zostało zakończone i rozliczenie przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 30.11.2011r. Środki z PROW wpłynęły 28.08.2012r. w tym też dniu spłacona została pożyczka zaciągnięta na ten cel w BGK.  Zadania związane z przebudową i modernizacją GOK zostały rozliczone i dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego w dniu  21.09.2012r. Do końca 2012 roku środki nie wpłynęły.

 

Roz- dział

 

Plan

 

Wykona- nie

% wyko-nania planu

 

Cel dotacji

01042

100.000,00

100.000,00

100,00

Na budowę drogi w Markowicach. Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego.

75814

10.574,00

10.573,83

100,00

20% od zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2010r.

80101

115.450,00

115.450,00

100,00

Na  realizację projektu Radosna Szkoła (plac zabaw w Kleszczewie). Środki od Wojewody Wielkopolskiego.

 

 

90017

 

 

 

 

3.843.710,00

 

 

 

 

3.843.709,41

 

 

 

 

100,00

Środki Unii Europejskiej – PROW na  zadanie „Budowa ciśnieniowej sieci  kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki”.

92195

573.340,00

0,00

0,00

Środki Unii Europejskiej – PROW na  zadanie Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie etap I  i etap II

 

4.643.074,00

4.069.733,24

87,65

Razem

 

 

2. Pozostałe dochody majątkowe

 

W 2012r. zmieniono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata rozłożona została do 2021r.  po 7.446,40 zł rocznie. Sprzedano 5 działek o łącznej powierzchni 9.780 m2 i wartości 2.130.166,00 zł, dwa mieszkania, za które wpłynęły raty  w wysokości 5.868,22 zł (raty roczne do 2015r.) oraz raty za sprzedane w 2010r. dwie działki tj. 8.530,08 zł (raty roczne do 2013r.).

 

Roz

dział

 

Plan

 

Wykonanie

% wyko-nania planu

 

Źródło dochodów

70005

0,00

7.446,40

0,00

Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

70005

2.236.360,00

2.244.564,30

100,37

Sprzedaż mienia

75814

83.607,00

83.607,07

100,00

Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2011r.  Dotyczy przebudowy i modernizacji GOK

90017

504.470,00

504.470,54

100,00

Zwrot niewykorzystanych w 2011r. środków na inwestycje przez Zakład Komunalny

 

2.824.437,00

2.840.088,31

100,55

Razem

 

Ogółem dochody budżetu zostały wykonane w kwocie  24.644.334,58 zł co stanowi 97,42% planu.

 

 

 

Wydatki

1. Wydatki bieżące  plan 17.638.353,00 zł   wykonanie 16.837.409,82 zł tj. 95,51% planu.

 

Część wydatków bieżących realizowana jest poprzez  udzielone z budżetu gminy dotacje. Analityczny wykaz udzielonych dotacji przedstawiają poniższe zestawienia.

 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki bieżące

 

Roz- dział

 

Treść

 

Plan

 

Wykonanie

% wyko-nania planu

 

60004

Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce.

 

58.464,00

 

 

58.463,79

 

100,00

 

80103

Miasto Poznań za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

 

6.000,00

 

5.375,88

 

89,60

 

80104

za pobyt dzieci w przedszkolu prowadzonym przez jednostki spoza sektora finansów publicznych 

w tym:

 

184.000,00

 

181.374,68

 

98,57

Miasto Poznań

113.600,00

113.599,77

100,00

Gmina Swarzędz

53.000,00

51.406,60

96,99

Gmina Kórnik

13.400,00

12.732,79

95,02

Gmina Kostrzyn

4.000,00

3.635,52

90,89

90002

Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest.

 

15 000,00

 

4.421,01

 

29,47

 

 

90017

Zakład Komunalny w Kleszczewie -dofinansowanie usług. Dotacja przedmiotowa na komunikację autobusową  (876.448 zł)  i odbiór ścieków  (57.826 zł).

 

 

934.274,00

 

 

934.274,00

 

 

100,00

 

92114

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

 Dotacja podmiotowa  - ośrodek kultury

                                  - biblioteka

 

702.795,00

 

702.795,00

 

100,00

92116

153.808,00

153.808,00

10000

 

Razem

2.054.341,00

2.040.512,36

99,33

 

W rozdziale 60004 na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. zostało przekazane do realizacji Gminie Swarzędz zadanie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka linii autobusowej na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 km.

W rozdziale 80103 i 80104 przekazywane są środki  na podstawie porozumień za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Poznania (z rozdziału 80103  1 do 2 dzieci i rozdziału 80104   14 do 23 dzieci), Swarzędza (5  do 9 dzieci), Kórnika (2 do 4  dzieci) i Kostrzyna (jedno dziecko).  Z rozdziału 80104 w zobowiązaniu ujęto informację otrzymaną w dniu 08.01.2013r. dotyczącą pokrycia wydatków za  2012r. za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

 

 

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

 

Roz-dział

 

Treść

 

Plan

 

Wykonanie

% wyko-nania planu

80101

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznej szkoły podstawowej.

 

544.763,00

 

544.762,08

 

100,00

80104

Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego.

 

775.112,00

 

772.511,24

 

99,66

80104

Niepubliczne Przedszkole „Balbinka” w Gowarzewie

 

95.970,00

 

92.259,48

 

96,13

80104

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie przedszkola publicznego.

 

72.305,00

 

72.084,32

 

99,69

92695

Dotacja  na zadanie z zakresu sportu masowego. Dotacji dla K S „Clescevia”.

 

35.000,00

 

35.000,00

 

100,00

 

Razem

1.523.150,00

1.516.617,12

99,57

 

Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla publicznych i niepublicznych przedszkoli przekazywane są dotacje: w paragrafie 2540 dla przedszkola niepublicznego „Bajkowa Kraina” w Tulcach prowadzonego przez Panią L. Ożadowicz  uczęszczało miesięcznie 93 - 95 dzieci zdrowych, na które przekazano 323.202 zł oraz od 6 do 11 dzieci  niepełnosprawnych, na które przekazano 449.309,24 zł). Wraz z dziećmi z naszej Gminy do przedszkola tego uczęszczają dzieci z Poznania, Swarzędza. Kórnika, Kostrzyna i Dopiewa. Do przedszkola „Balbinka” w Gowarzewie prowadzonego przez A. Łabuć Filipiak uczęszczało 93 do 95 dzieci łącznie z dziećmi z Poznania, Swarzędza i Kostrzyna. W paragrafie 2590 dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie uczęszczało17 - 12 dzieci.

Z uwagi, że w części tabelarycznej wykonania planu wydatków budżetowych wiele paragrafów ściśle określa poniesione wydatki dlatego poniżej, znajdują się opisy do rozdziałów i paragrafów wymagających dodatkowych informacji.

 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – W rozdziale 01009 Spółki wodne zaplanowano 2.000 zł. Spółka nie określiła wysokości składki należnej od Gminy.

 

W rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od września 2011r. do lipca 2012r. - z tego tytułu rolnikom została przekazana kwota 331.622 zł. Na obsługę zadania, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, gmina otrzymuje 2% liczone od kwoty wypłaconej rolnikom.

 

W dziale 600 Transport i łączność – w rozdziale 60013 i 60014 Gmina poniosła opłaty  za umieszczenie urządzeń w pasie   drogowym   w   drogach  wojewódzkich  i powiatowych. Z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące  poniesiono  między innymi na: zimowe utrzymanie dróg 60.553 zł.  Na remont dróg (gruz, tłuczeń, naprawa i profilowanie) wydatkowano  53.260,04 zł.  Na zakup tablic z nazwami ulic 12.767,40, Na wykonanie inwentaryzacji dróg 15.694,80 zł  oraz utrzymanie porządku na drogach.

 

W dziale 630 Turystyka - wykonanie wynosi 2.965,52 zł co stanowi 52,96 % planu. Są to środki na dofinansowanie wyjazdów i wynajmu autobusów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych

 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie w rozdziale 70004 Różne  jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wynosi 59,01%. Wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych. W planie budżetu przyjęto środki na odszkodowanie dotyczące braku  dostarczenia uprawnionemu lokalu socjalnego. W 2012r. tocząca się sprawa nie została rozstrzygnięta.

 

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wynosi 85,55% planu. W rozdziale 71004 zapłacono, zgodnie z umową z 2011r.  pięć rat za zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planu zagospodarowania przestrzennego 21.365,10 zł oraz opinie i ogłoszenia prasowe 9.368,92 zł. Wykonanie w rozdziale wynosi 36,85% planu u uwagi na fakt, że umowa z 2011r. nie może być zrealizowana gdyż oczekujemy na decyzję Ministra Rolnictwa w sprawie odrolnienia gruntów. W 2012r. zostały podpisane następne dwie umowy na 14.498,01 zł 14.747,70 zł zakończenie umów określono na 31.12.2013 i 18.10.2013r. W 2012r. nie zostały wykonane prace, na postawie których Gmina otrzymałaby  fakturę.

W rozdziale 71095 w paragrafie 4270 poniesiono nakłady na remont świetlicy i jej otoczenia w Śródce 47.160,77 zł. Wydatki nie objęte projektem, który realizowany był  w par 4278 i 4279 pod nazwą „ Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Śródka wraz z ułożeniem chodnika – etap I”. W par. 4300 i 4610  planowane i zrealizowane zostały wydatki związane ze sprzedażą mienia (koszty zawartych aktów notarialnych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości, w tym wycena do naliczenia opłaty planistycznej).

 

W dziale 750 Administracja publiczna, wykonanie w dziale wynosi  94,30% planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie realizowane jest zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu druków, opłat pocztowych, delegacji służbowych. W rozdziale 75022 Rady Gmin, ewidencjonowane są między innymi: diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych,  wynajem autobusu, opłata za konferencję, odnowienie certyfikatu.

Z rozdziału 75023 Urzędy gmin z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  pokryto wydatki związane z wymogami BHP. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120  wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2012r. wynosiła 19,5 etatów. Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydano między innymi na materiały biurowe i druki, środki czystości, wyposażenie,  prenumeratę gazety. Z paragrafu 4260 zapłacono za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę 31.668,06 zł. Z paragrafu 4280 - zakup usług zdrowotnych pokryte zostały wydatki związane z okresowym badaniem lekarskim pracowników 573,00 zł. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za: usługi prawnicze i zastępstwa procesowe 70.736,02 zł, opłaty pocztowe 50.041,30 zł, regenerację  tonerów 12.453,75 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 54.058,53 zł, oraz naprawy, przeglądy. Z paragrafu 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakupiono znaczki sądowe.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydano między innymi na materiały promujące gminę, zakup nagród,  udział w konkursach, reklamę w wydawnictwach.

W rozdziale 75095 w par 3030, 4100, 4210 i 4360 ewidencjonowane są koszty dotyczące działalności Sołectw, w tym między innymi: udziału sołtysów w Sesjach Rady Gminy i zebraniach zwoływanych przez Wójta Gminy, zakup gazety Sołeckiej, usług telekomunikacyjnych. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie majątku, strażaków z OSP i gotówki oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina.

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wykonanie w dziale wynosi 2.919,59 zł co stanowi 59,91 % planu. W dziale tym realizowane są wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Wydatki dotyczą prowadzeniem rejestru wyborców rozdział 75101 (obsługa  programu komputerowego i zakup papieru do drukarki). W rozdziale 75109 wykazano środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do /rady Gminy. Poniesiono wydatek w wysokości 1.949,40 zł. Z uwagi, że do wyborów zgłosił się jeden kandydat na radnego nie była powołana Obwodowa Komisja Wyborcza i dlatego część środków została zwrócona.

 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie planu zostało zrealizowane na poziomie 92,23%. W celu zapewnienia sprawności bojowe OSP środki wydano między innymi na  wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych, wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów strażackich, zakup paliwa, części zamiennych, wyposażenia, odzieży, obuwia, badania okresowe strażaków, usługi kominiarskie, naprawy, przeglądy i badania techniczne,  opłaty za ubezpieczenie samochodów,  budynków i członków OSP.

W rozdziale 75421 pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa 51.000 zł zaplanowana na pokrycie wydatków  w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych.

 

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano łącznie 481.394,65 zł tj. 92,04% planu. Pokryto odsetki od kredytów zaciągniętych w PKO, BOŚ, BGK oraz pożyczek z BGK i WFOŚiGW. W 2012r nie został zaciągnięty kredyt na 762.990 zł w związku z tym nie zostały poniesione wydatki dotyczące uruchomienia kredytu.

W dziale 758 Różne rozliczenia – w związku z wcześniejszą spłatą nadpłaty podatku zwrócono się do podatnika o umorzenie  należnych odsetek. Do końca roku nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W rozdziale 75818 pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane w planie budżetowym wydatki w wysokości 27.000 zł.

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie.

Z rozdziału 80101, paragrafu 2590 przekazywane są środki na prowadzenie szkoły podstawowej w Ziminie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty I Upowszechniania Kultury Na Wsi. Przekazano 544.762,08 zł na 69 uczniów.  Do realizacji zadań z zakresu oświaty Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe tj.  Zespoły Szkół do prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli w miejscowościach Kleszczewo i Tulce.

 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień 31.12.2012r.:

 

 

Zespół Szkół Kleszczewo

 

Liczba uczniów         

Liczba oddział-łów

Średnia liczba uczniów w 1 oddziale

Liczba nauczycieli w etatach

Liczba pracowników obsługi

Przedszkole

122

6

20,33

 

 

38,06

 

 

11,50

Szkoła podstawowa

188

10

18,80

Gimnazjum

145

6

24,17

Razem

455

22

20,68

Powierzchnia Zespołu Szkół w Kleszczewie 3.192,00 m2, kubatura 18.757 m3

 

 

Zespół Szkół

Tulce

Liczba uczniów         

Liczba oddział-łów

Średnia liczba uczniów w 1 oddziale

Liczba nauczycieli w etatach

Liczba pracowników obsługi

Przedszkole

115

5

23,00

 

 

46,87

 

 

10,25

Szkoła podstawowa

321

15

21,40

Gimnazjum

95

4

23,75

Razem

531

24

21,38

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach 2.047,10 m2 , kubatura 9.600 m3

 

Wykonanie planu w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, 80148 i 85401 przedstawia się następująco:

                                               Plan                        Wykonanie  % wykonania planu

Zespół Szkół Kleszczewo            3.328.272,00              3.311.136,70                   99,49

Zespół Szkół Tulce                    3.359.024,00              3.328.796,70                   99,10

 

Wydatkowanie środków:

 

Kleszczewo

Tulce

Opis

2.449.317,90

2.717.554,06

Wynagrodzenia z pochodnymi

145.488,81

191.512,00

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

3.964,00

Składki na PEFRON

79.594,87

65.114,66

Zakup materiałów, w tym między innymi:

14.554,94

17.105,50

Środki czystości

26.943,93

 

 

18.183,19

Żaluzje, rolety, wykładzina podłogowa, projektor, komputer, pralka, listwy odbojowe na korytarzach, programy komputerowe,

Programy i osprzęt komputerowy, projektor i głośniki, zabawki, półki, kosiarka, stojaki do rowerów, wykładzina dywanowa, gry  do świetlicy

15.105,12

21.680,74

Materiały biurowe, druki, tonery, publikacje

13.424,94

Parkiet, , lakier, farby

583,79

Sprzęt do kuchni

11.159,86

8.386,28

Pomoce dydaktyczne

143.304,60

87.263,77

Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)

Kleszczewo

Tulce

Opis

12.811,56

 

 

 

3.809,31

Usługi remontowe, w tym między innymi:

Wymiana parkietu, montaż drzwi przy wejściu na piętro, prace elektryczne i dekarskie.

Montaż modułu sterowania do kotłowni,  remont instalacji zimnej wody po awarii.

4.536,00

4.135,00

Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

73.805,50

70.554,08

Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:

10.620,21

15.422,36

Transport, wywóz  śmieci i odbiór ścieków

31.213,84

26.290,94

Naprawy, przeglądy, kominiarz, serwis komputerowy

1.476,00

1.353,00

Ochrona obiektu

5.508,00

4.723,20

Usługi w zakresie BHP i P.POŻ

5.174,96

Rozbiórka starych urządzeń na placu zabaw

1.844,99

3.900,00

Dopłata do kształcenia nauczycieli

10.165,00

Zielona szkoła – środki z uzyskanej nagrody w 2011r

667,33

2.643,08

Zakup usług internetowych

1.544,76

837,98

Telekomunikacyjne usługi komórkowe

1.957,32

2.554,63

Telekomunikacyjne usługi stacjonarne

4.856,33

5.097,42

Podróże służbowe krajowe

3.600,44

Podróże zagraniczne

7.695,00

5.762,00

Ubezpieczenie majątku

113.714,00

145.302,00

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych

10.202,99

5.206,00

Szkolenia

250.479,87

 

5.499,99

Plac zabaw  program „Radosna Szkoła”

Zmywarka do naczyń

3.311.136,70

3.328.796,70

Razem

 

W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej działu 801 Gmina ponosi następujące wydatki:

W rozdziale 80113 księgowane są wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy oraz dowóz do szkół specjalnych. Do szkół specjalnych dowóz dzieci do Poznania i Swarzędza wykonywany jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika. Dowożonych było 8 dzieci – łączny koszt 118.693,86 zł. Dwoje dzieci do Poznania dowozi rodzic. Łączny koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych to 104.165,91 zł. Na terenie Gminy dowozem uczniów do szkół zajmuje się głównie Zakład Komunalny, koszt dowozu to 240.276,70 zł. Wszystkie dzieci dowożone są do szkół bezpłatnie. Wykonanie w tym rozdziale stanowi  97,09% planu.

W rozdziale 80195  wydatki stanowią  wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla dwóch osób.  Wydano również środki między innymi na: nagrody dla uczniów,   regenerację tonerów, remont pomieszczeń w szkole w Ziminie w związku z uruchomieniem świetlicy multimedialnej,  przejazdy autobusowe uczniów. Z paragrafu 4440 odprowadzono środki stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów  i pracowników.

 

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan wykonany został w wysokości 92,52%.

W rozdziałach 85153 i 85154 ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy.  Środki z rozdziału 85153 i 85154 wydatkowane były  na następujące zadania:

·          Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  – 5.406,90 zł.

·          Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 36.443,38  zł.

·         Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 52.901,03 zł.

·         Na wynagrodzenia członków komisji  -  2.061,00 zł.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane.

 

W dziale 852 Pomoc społeczna, wykonanie w dziale wynosi 98,79%. W dziale tym wykazywane są wydatki dotyczące zadań zleconych i własnych. W rozdziale 85201 nie było wydatków gdyż nie było z naszej gminy osób  umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej. W rozdziale 85202 zaewidencjonowana została odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 5 osób dorosłych i jednego dziecka. Poniesiono wydatek w kwocie 200.935,97 zł co stanowi 99,44% planu.  Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dziecka gmina ponosi 100% odpłatności,  osoby dorosłe przeznaczają  70% swoich dochodów, a pozostałą kwotę pokrywa Gmina.  Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

Z rozdziału 85204 opłacono pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej – 1.040,64 zł.

W rozdziale 85205 wydano 3.361,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zorganizowano szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz  wydrukowano  ulotki „Nie godzę się na przemoc w rodzinie”.

W rozdziale 85206 pokryto wydatki związane z zatrudnieniem, szkoleniem i dojazdy do rodzin potrzebujących pomocy dla asystenta rodziny. W ciągu roku zmieniono stosunek pracy asystenta.

Wydatki w rozdziale 85212 na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki ubezpieczeniowe - poniesiono wydatek w wysokości 1.115.327,60 zł, z tego  z dotacji celowej na zadania zlecone zostało sfinansowane 1.108.067,57 zł i z środków własnych 7.260,03 zł. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych to 1.057.155,20 zł. Środki na obsługę zadania (3% od dotacji) zostały wydatkowane między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi, artykuły biurowe, szkolenia, fundusz socjalny, opłaty pocztowe, nadzór nad programem komputerowym.

W rozdziale 85213 wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych pokrywane są z dotacji na zadania zlecone – 2.152,80 zł, a składki zdrowotne od zasiłku stałego finansowane są z dotacji na zadania własne – 1.668,54 zł oraz ze środków własnych gminy – 417,13 zł. W następnym rozdziale 85214 księgowane są wydatki na zasiłki społeczne:

- zasiłki okresowe  finansowane z budżetu państwa 91.320,77 zł,

- zasiłki celowe i celowe specjalne finansowane z budżetu gminy 97.247,20 zł

W rozdziale 85215 księgowane są wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych, opieki autorskiej dotyczącej programu komputerowego oraz opłat pocztowych.

W rozdziale 85216 realizowane są wypłaty związane z zasiłkami stałymi. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdział 85219,  wyniosły ogółem 377.421,83 zł. Otrzymana dotacja w wysokości 34.350,00 zł pokryła 9,10% wydatków. W Ośrodku Pomocy Społecznej  zatrudnionych było 8 osób  środki wydano między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości, prenumeraty, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, przeglądy, naprawy. W rozdziale 85228  poniesiono  wydatki na świadczenia usług opiekuńczych na rzecz dwóch osób chorych i niepełnosprawnych.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność - wydatkowano środki między innymi na :

- 68.990  zł dożywianie uczniów w szkołach w Kleszczewie, Tulcach i Ziminie - z dotacji pokryto 37.490 zł oraz ze środków własnych 31.500 zł,  

- 16.400,00 zł dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - sfinansowane z dotacji z zadań zleconych,

- 12.355,53 organizację Dnia Seniora,

- 6.222,12 zł przewóz  osób na turnus rehabilitacyjny i dzieci na kolonie.

 

W dziale 853 Polityka społeczna wykonanie w dziale wynosi 79,52%. Z rozdziału 85311  zakupiono bilety miesięczne na komunikację autobusową dla 3 osób otrzymujących rentę socjalną na dojazd do pracy lub rehabilitację.

W rozdziale 85395  zrealizowano założenia programu z EFS pod nazwą „Nie bój się, nie lękaj – wypłyń na głębię” – daj sobie pomóc.  Projektem objęto 6 beneficjentów. Środki przeznaczono głównie na konsultacje psychologiczne, szkolenia, kursy,  zasiłki celowe i celowe specjalne, dodatki specjalne dla pracowników OPS.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki dotyczące Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach z rozdziałów 85401 omówione zastały w dziale 801. W rozdziale 85415 wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów. Stypendia dla uczniów zostały wypłacone w wysokości 42.923,80 zł, z czego z dotacji została pokryta kwota 33.276,00 zł. Wydatkowano również środki na „Wyprawkę szkolną” w wysokości 4.680 zł, tj. 50,84% planu – środki z dotacji celowej na zadanie własne. Osoby uprawnione otrzymały podręczniki, a pozostała część dotacji została zwrócona do dysponenta środków.

 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan w dziale wykonany został w kwocie 1.731.265,46 zł co stanowi 89,95 %.  W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami środki wydano na utylizację azbestu (z przeznaczonej na ten cel dotacji w wysokości 15.000 zł, wykorzystano 4.421,01 zł), W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, wydano między innymi na zakup worków do segregacji odpadów, utrzymanie porządku na terenie gminy. W rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki związane są między innymi z zakupem karmy dla psów, usług weterynaryjnych, prac wykonywanych przez Zakład Komunalny oraz z pokryciem składek do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – Schronisko” w Kostrzynie.

W rozdziale 90015 wydatki poniesiono na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń świetlnych. W rozdziale 90017 planowane i realizowane są wydatki związane z działalnością Zakładu Komunalnego. Zakład otrzymał dotację przedmiotową do cen biletów komunikacji autobusowej i do opłat za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym (10 autobusów), dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych. Zatrudnienie na dzień 31.12.2012r. wynosi 30 osób. Zakład otrzymał 934.274 zł tj. 100% planu w tym dotacja netto 865.068,49 zł i podatek VAT 69.205,51 zł. Wg przekazanego sprawozdania Rb-30 przychody zaplanowano na kwotę 3.870.619 zł, a wykonanie wynosi  3.834.680,72 zł tj. 99,07% planu w tym:

- dotacja w wartości netto 865.068,49 zł,

- odszkodowania i prowizje 32.158,28 zł,

- odsetki 8.148,23 zł  tj. oprocentowanie środków na rachunku bankowym,

- przychody z usług 2.929.305,72 zł   

 

Plan kosztów razem wynosi   3.870.619,00 zł, a wykonanie kosztów wg paragrafów 3.732.692,21 zł tj.  96,44% planu. Dodatkowo koszty zwiększają  odpisy amortyzacyjne w kwocie 416.475,86  zł oraz inne zmniejszenia 1.498,47 zł, tj.  zwrot wpłaty z 2011r. do odbiorcy wody. Łącznie koszty stanowią kwotę 4.150.666,54 zł.

 

Strukturę przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego przedstawia poniższa tabela.

 

 

Zadanie statutowe i inne przychody

Przychody z usług, odsetki i odszkodowania

Koszty

wg §

Komunikacja autobusowa,

1.922.318,11

1.093.351,56

Wodociągi gminne

1.035.734,14

995.393,75

Odbiór ścieków aglomeracja Nagradowice

375.989,74

364.192,99

Odbiór ścieków w Tulcach

231.630,72

349.654,43

Utrzymanie porządku, zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych

167.019,50

167.019,50

Razem

3.732.692,21

2.969.612,23

 

Należności wymagalne stanowią kwotę 269.875,48 zł, głównie dotyczą opłat za wodę i ścieki. Na zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty. W przypadku dłuższych zaległości wysyłane są wezwania przedsądowe. Wystawiono 192 wezwań do zapłaty. Część odbiorców po złożeniu wniosku spłaca zaległości w ratach.  55 spraw przekazano Radcy Prawnemu celem egzekwowania należności drogą sądową. Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność  plan został wykonany na poziomie 80,73%. Zakup energii elektrycznej i gazu dotyczy głównie budynków komunalnych wynajmowanych jako lokale użytkowe. Pokryto między innymi koszty napraw po włamaniu w budynku w Tulcach i Gowarzewie, naprawiono wybite okno w Nagradowicach, zapłacono za przeglądy techniczne budynków, czyszczenie przewodów kominowych, wniesiono opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Nagradowicach 5.289,96 zł (Ośrodek Zdrowia), za korzystanie ze środowiska 8.348 zł, zapłacono składkę do Stowarzyszenia Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej 18.936 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie budżetu wynosi 93,57% planu. W ramach tego działu przekazano w 100% planowaną dotację podmiotową dla instytucji kultury w rozdziale 92114 i 92116.  Z rozdziału 92120 zapłacono za sporządzenie Kart Stanowisk Archeologicznych. W rozdziale 92195 wykonanie wynosi 75,62% planu. Wydatki dotyczą głównie zrealizowanych zadań z Funduszu sołeckiego, z których nie wszystkie zostały wykonane. Pokryto wydatki związane z  organizowaniem festynów wiejskich, uzupełniono wyposażenie do  świetlic wiejskich, pokryto koszty związane z wyjazdami krajoznawczymi.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan wykonany został na poziomie 90,61%.    W paragrafie 2820  zaplanowano środki na  wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Z dotacji korzystał klub sportowy „Clescevia”.  Na podstawie zawartej umowy Klub otrzymał 35.000 zł. Na podstawie rozliczenia została zwrócona dotacja w wysokości 73 zł. Na mocy określonych kryteriów Uchwałą Rady Gminy jedna osoba korzystała  ze stypendium sportowego i trzy otrzymały nagrody sportowe. Pozostałe wydatki bieżące z rozdziału 92695 dotyczą zakupu nagród i pucharów oraz pokrycia wyjazdów na zawody sportowe, opłat za udział w zawodach sportowych i organizacji V Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego, utrzymania boisk (trawa, nawóz,  koszenie, rekultywacja), wynajmu przez Sołectwa hal sportowych.

 

Na ogólną kwotę planowanych wydatków bieżących  17.638.353,00 zł wykonanie wynosi 16.837.409,82 zł co stanowi 95,46 % planu.

Na 2012r. Rada Gminy wydzieliła środki na Fundusz Sołecki. W części tabelarycznej dotyczącej wykonania wydatków budżetowych w treści w poszczególnych paragrafach zaznaczono kwoty stanowiące zrealizowany wydatek. Dodatkowo wydatki z Funduszu Sołeckiego przedstawiono w oddzielnym załączniku w podziale na Sołectwa i przedsięwzięcia.

 

W rozdziałach 01095, 75011, 75101, 75109,  85212, 85213 i 85295 omówione zostały wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Na planowane  1.525.189,00 zł wydatków na zadania zlecone, wykonanie wynosi 1.512.394,40 zł  co stanowi 99,16 % planu. Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Wykaz tych wydatków w szczegółowości do paragrafu ujęty został na oddzielnych zestawieniach części tabelarycznej.

 

2. Wydatki majątkowe

Z budżetu Gminy dotacje celowe na inwestycje otrzymał Zakład Komunalny  - rozdział 90017 i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie – rozdział 92114

Ogółem wydatki majątkowe łącznie z przekazanymi dotacjami przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdział

Określenie inwestycji

Plan

Wykonanie

01010

Projekt kanalizacji deszczowej na nowym  osiedlu w Gowarzewie - wykonany

26 140,00

26 140,00

01010

Kanalizacja sanitarna w Tulcach- sporządzono studium wykonalności

31 000,00

21 000,00

60016

Projekt budowy ulic na nowym osiedlu w Gowarzewie - wykonany

26 330,00

26 321,96

60016

Modernizacja zatoki autobusowej i budowa chodnika w Kleszczewie – zadanie zakończone

32 100,00

31 499,99

60016

Budowa drogi w Markowicach – zadanie zakończone

411 000,00

410 005,59

60016

Budowa drogi w Krzyżownikach do terenów inwestycyjnych – poniesiono część nakładów

167 659,00

49 182,04

c.d.

Rozdział

Określenie inwestycji

Plan

Wykonanie

60016

Drogi na nowych terenach inwestycyjnych - wykonano zaplanowane  utwardzenie odcinków  dróg

64 650,00

62 920,62

60016

Budowa chodnika w kierunku parku w Komornikach fundusz sołecki   wykonano projekt

6 599,00

3 936,00

60016

Odbudowa chodnika w Nagradowicach fundusz sołecki – zbyt mała ilość środków na wykonanie zadania

5 828,00

 0,00

60016

Budowa chodnika w Poklatkach (F. sołecki 7.000 zł)  środki zaplanowano na wykonanie projektu – projekt zostanie zlecony do wykonania w 2013r.

18 450,00

 0,00

60016

Projekt chodnika w Śródce - projekt zostanie zlecony do wykonania w 2013r.

7 650,00

 0,00

60016

Zatoka autobusowa w Szewcach  - wykonano

5 000,00

3 950,39

70004

Projekt budynków socjalnych   - wykonano

4 220,00

4 212,00

70005

Wykup gruntów – nie było potrzeby angażowania większej ilości środków

3 700,00

2,00

71095

Świetlica multimedialna w  Ziminie (par. 6058 16.546 zł  i 6059 12.838 zł) zadanie zakończone

29 384,00

29 383,40

71095

Zagospodarowanie terenu  centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy  (par. 6058   221.046 zł  i   par.  6059    597.032 zł) – zadanie zakończone

818 078,00

814 837,43

71095

Modernizacja świetlicy w Gowarzewie   w tym Fundusz sołecki wsi Gowarzewo 7.147 zł  - zadanie zakończone

114 338,00

8 038,98

75023

Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania w Urzędzie Gminy

20 500,00

9 612,45

75412

Zakup sprzętu do OSP w Gowarzewie (motopompa, rozpieracz cylindryczny) fundusz sołecki Gowarzewo  - wykonane

15 000,00

15 000,00

80101

Budowa placu zabaw w Kleszczewie (Radosna Szkoła) – zadanie zakończone

250 500,00

250 479,87

80101

Ogrodzenie przy szkole w Tulcach – zadanie zakończone

13 000,00

12 904,83

80148

Zakup zmywarki - zakupiono

5 500,00

5 499,99

90004

Park w Kleszczewie (mała architektura,  siłownia)  zrealizowano zakup altanki ogrodowej

23 000,00

14 299,99

90013

Schronisko dla psów (Kostrzyn- Skałowo)  Nie została podjęta Uchwała przez Stowarzyszenie. Środki w budżecie gminy zabezpieczono zgodnie z  założeniem do projektu Stowarzyszenia.

42 469,00

 0,00

90017

Budowa sieci wodociągowej na nowych działkach zadanie zrealizowane przez Zakład Komunalny

110 000,00

110 000,00

90017

Zakup kosiarki  - nie zrealizowano zakupu

35 000,00

 

92114

Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Ziminie.

377 706,00

289 937,00

92195

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury (część komercyjna) wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem- zakończono modernizację budynku. Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych nie zrealizowano zakupu wyposażenia.

820 114,00

488 951,91

92195

Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie (par. 6058  370.800 zł i par.6059  198.100 zł) – zadanie zakończone

568 900,00

563 688,00

92695

Budowa  płyty boiska piłkarskiego stadionu gminnego w  Kleszczewie    (par. 6058  88.543 zł i par. 6059  139.328 zł) – zadanie zakończone

227 871,00

227 870,02

92695

Budowa boiska w Kleszczewie – zadanie zakończone

39 640,00

39 633,83

92695

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Komorniki na cele rekreacyjne- zadanie w toku, realizacja zaplanowana na 2012 i 2013r.

52.500,00

28 481,30

c.d. Rozdział

Określenie inwestycji

Plan

Wykonanie

92695

Budowa placu zabaw w Szewcach wraz z zagospodarowaniem terenu– zadanie zakończone

54 470,00

54 416,76

92695

Budowa boiska - fundusz sołecki Krerowo 8.199 zł , środki gminy 1.945 zł – zakończono kolejny etap zadania.

10 144,00

10 142,75

92695

Budowa boiska przy Zespole Szkół w Tulcach oraz  uzupełnienie piłkochwytów przy boisku w Gowarzewie  - do wykonania pozostało w 2013r. zamontowanie urządzeń.

111 819,00

90 204,56

Razem

4 550 259,00

3 702 553,66

 

Należności i zobowiązania Gminy przedstawia poniższe zestawienie

 

 

Jednostki Gminy

Należności

Zobowiązania

ogółem

zaległe

ogółem

zaległe

Urząd Gminy

1.571.817,61

205.694,96

171.779,29

0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej

225.911,78

225.911,78

30.219,56

0,00

Zespół Szkół Kleszczewo

373,43

373,43

257.480,05

0,00

Zespół Szkół Tulce

726,42

726,42

274.854,58

0,00

Razem jednostki budżetowe          wg   Rb-27S   i  Rb-28S

 

1.798.829,24

 

432.706,59

 

734.333,48

 

0,00

Zakład Komunalny*

436.400,87

269.875,48

334.351,26

0,00

Ogółem

2.235.230,11

702.582,07

1.068.684,74

0,00

*należności wg sprawozdania Rb-N,  zobowiązanie wg sprawozdanie Rb-30

                                  

Należności zaległe wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756, 758,  i  900, w  Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852, w Zakładzie Komunalnym w  rozdziale 90017. W zobowiązaniach wykazanych w sprawozdaniu Rb-28  tj. w kwocie 734.333,48 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi  stanowią kwotę 650.317,47 zł,  pozostałe zobowiązania to kwota 84.016,01 zł. Zobowiązania Zakładu Komunalnego  stanowią: 334.351,26   w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS 170.058,44 zł. 

Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w udzielonym upoważnieniu zawartym w § 8 Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012rok.

 

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

Zobowiązanie Gminy na dzień 31.12.2012r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 7.854.595,09 zł w tym:

-  kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP

1.118.000,00 

-  kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ

2.073.400,00 

-  kredyt  z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK           

   275.850,76 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego  

   1.749.459,76 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy    

   Świat, Moje Boisko Orlik  2012 w Kleszczewie wraz z   

   zagospodarowaniem  terenu, Moje Boisko Orlik  2012 w Tulcach,  

   dróg na nowych terenach     inwestycyjnych

 

 

 

 

 

2.025.310,52 zł 

-  kredyt z  Banku Gospodarstwa  Krajowego  na  budowę  drogi            

   w  Krzyżownikach

 

542.148,00 zł

-  pożyczka z  WFOŚIGW  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej

925.736,57 zł

-  kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w     

   Kleszczewie

 

1.170.000,00 zł

razem

7.854.595,09 zł

 

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji.

W 2012r. otrzymaliśmy refundację środków  z PROW na zrealizowane zadanie „Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki” w wysokości 3.843.709,41 zł. Środki bezpośrednio wpłynęły do BGK na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania.

 

Wykonanie budżetu Gminy.

Opis

Plan

Wykonanie

Dochody

25.296.107,00

24.644.334,58

Wydatki

22.188.612,00

20.539.963,48

Nadwyżka (dochody  minus wydatki)

3.107.495,00

4.104.371,10

Finansowanie

Przychody

1.851.976,00

1.088.986,44

   - kredyty i pożyczki  w tym  na realizację programów i projektów, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych    500.000,00 zł

 

762.990,00

 

 

0,00

 

    - wolne środki z lat ubiegłych

1.088.986,00

1.088.986,44

Rozchody 

4.959.471,00

4.877.476,49

   - spłaty rat kredytów i pożyczek w tym  na realizację programów i projektów, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych                       plan 3.843.710,00 zł,    wykonanie  3.843.709,41 zł.

 

4.696.481,00

 

4.696.480,49

   - pożyczka dla GOKIS Kleszczewo

262.990,00

180.996,00

Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami

-3.107.495,00

-3.788.490,05

 

 

W 2012r. został zaplanowany do zaciągnięcia  kredyt:

- na podstawie Uchwały Nr XXI/153/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2012r. na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planach dochodów budżetowych  w wysokości 262.990,00 zł  na pokrycie wydatków dla GOKIS  na zadanie „Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Ziminie. Kredyt miał być zaciągnięty do wysokości dofinansowania środków z PROW.

- na podstawie Uchwały Nr XXIV/178/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2012r. zaplanowano zaciągnąć kredyt w wysokości 500.000 zł  na wyprzedzające finansowanie zadań z 2012r.

Kredyty nie zostały uruchomione.

 Wydatki niewygasające

Uchwała Rady Gminy Nr XIV/106/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. określiła trzy zadania, które nie wygasały z upływem 2011r., a których termin realizacji określono do dnia 30 czerwca 2012r. tj.:

1.Profilowanie i wałowanie dróg i ulic  -  w wysokości 47.184,96

2.Drogi na nowych terenach inwestycyjnych -  w wysokości 205.338,69 zł.

3. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury - w wysokości 218.882,63

Wydatek ujęty pod pozycją nr 1 i 2 zrealizowany w określonym Uchwałą terminie. Na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury nie wykorzystano do 30.06.2012r. kwoty 83.607,07 zł. Środki wpłynęły w miesiącu lipcu do budżetu gminy.

 

 

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w jednostkach oświaty tj. Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach. Zadania realizowane są w rozdziałach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 85495 Pozostała działalność dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

W Zespole Szkół w Kleszczewie po stronie dochodów zaplanowano 134.700 zł wykonano 130.854,87 zł tj. 97,15% w tym: wpływy za wyżywienie124.227,65 zł,  za ksero 6.468,00 zł i odsetki bankowe 159,22 zł. Po stronie wydatków zaplanowano 134.700,00 zł zrealizowano 130.671,01 zł  tj. 97,01% planu. Środki wydatkowano na:

 - zakup żywności 120.914,40 zł,

- wyposażenie kuchni i środki czystości 3.067,73 zł,

- naprawę kserokopiarki, zakup papieru i tonera do kserokopiarki 6.688,88 zł,

Na  dzień  31.12.2012r.  jednostka  wykazuje  stan środków pieniężnych w wysokości 183,86 zł.

W Zespole Szkół w Tulcach po stronie dochodów zaplanowano 177.300,00 zł wykonano 174.669,81 zł tj. 98,52% w tym: wpłaty za wyżywienie 164.662,43 zł,  za ksero 9.850,00 zł i odsetki bankowe 157,38 zł.  Po stronie wydatków zaplanowano 177.300,00 zł zrealizowano 174.469,24 zł tj. 98,40% planu. Środki wydatkowano na:

-  zakup żywności  160.472,19 zł,

- zakup wyposażenia do kuchni i środki czystości 3.987,79 zł,

-  naprawę kserokopiarki i zakup papieru i tonera do kserokopiarki 10.009,26 zł. 

Na  dzień  31.12.2012r.  jednostka  wykazuje  stan środków pieniężnych w wysokości 200,57 zł.

 

W 2013r. stan środków z wydzielonych rachunków dochodów został przekazany do budżetu Gminy.

Kleszczewo 11.03.2013r.