Kalendarz wyborczy

 

Prezes Rady Ministrów Rozporządzeniem  z dnia 17 września 2010r. zarządził  wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików  województw, Rady miasta   stołecznego Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy   oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Data wyborów wyznaczona została na  niedzielę 21 listopada 2010r.

Dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych , określa  kalendarz wyborczy.

 

Termin  wykonywania czynności wyborczych

Treść czynności wyborczej

do 2 października 2010r.

-podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

-zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do  4 października  2010r.

-zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na  członków terytorialnych komisji wyborczych

do 7 października 2010r.

-powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do 22 października  2010r. do godz. 2400

-zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy,

do 27 października  2010r. do godz. 2400

-przyznanie przez Państwową Komisje Wyborczą jednolitych numerów  dla list tych komitetów, które  zarejestrowały listy kandydatów  w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów , burmistrzów, prezydentów miast

do 29 października  2010r.

-przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólno wojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów  w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do 31 października  2010r.

-przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla tych list komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną  listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

-podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz  o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 6 listopada  2010r.

- rozplakatowanie obwieszczeń:

  a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi  oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

 b)gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk : nazwiska, imiona, wiek wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

od 6 listopada 2010r.

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji  wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

do 7 listopada  2010r.

-powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

-sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do 11 listopada  2010r.

-składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

do 16 listopada 2010r.

-składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy

19 listopada  2010r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

20 listopada 2010r.

-przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

21 listopada 2010r.

godz. 8.00 – 22.00

Głosowanie

 

Uwaga !

 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22września 2010r.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z art.  64c ust.5, 64e ust. 5 i 64f ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  ( Dz U.  z 2003r. Nr  159 poz. 1547 z późn. zm.)  termin składania  zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych upływa w 50. dnia przed dniem wyborów tj. 2 października 2010r. Ponieważ koniec tego terminu przypada w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 powołanej ustawy ulega on przedłużeniu  i w związku z tym, zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 4 października 2010r. ( poniedziałek ) w godzinach urzędowania.