Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy Kleszczewo

na 30.06.2014r.

 

 

Uchwalony przez Radę Gminy budżet  na 2014r. wg Uchwały Nr XXXVI/269/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta  zamyka się kwotami:

po stronie dochodów 

24.332.101,35 zł

po stronie wydatków

25.557.676,35 zł

                                Niedobór budżetu              1.225.575,00 zł

 

Częścią integralną informacji o przebiegu wykonania budżetu jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu.

 

Dochody

Dochody  budżetowe ze względu na  źródła wpływu przedstawiają się następująco:

 

 

Lpp

 

Źródło wpływu

 

Plan

 

Wykonanie

   % wykona-nia planu

     Struktura % wykonania

Dochody bieżące

1.

Subwencje par. 2920

8.235.317,00

5.018.764,00

60,94

39,39

2.

Dotacje  na zadania zlecone    par.  2010

 

1.382.764,35

 

846.294,05

 

61,20

 

6,64

3.

Dotacje na zadania własne par.  2030

 

799.149,00

 

466.626,00

 

58,39

 

 

3,66

4.

Dotacje  i środki z innych źródeł     par. 2310

 

187.275,00

 

117.776,43

 

62,89

 

0,92

5.

Pozostałe dochody

11.497.057,00

5.826.142,20

50,68

45,73

Razem dochody bieżące

22.101.562,35

12.275.602,68

55,54

96,34

Dochody majątkowe

1.

Sprzedaż i przekształcenie mienia

 

2.169.446,00

 

421.150,00

 

19,42

 

3,31

2.

Dotacje  i środki z innych źródeł    par. 6298 i 6330

 

61.093,00

 

44.693,36

 

73,16

 

0,35

Razem dochody majątkowe

2.230.539,00

465.843,36

20,88

3,66

Ogółem dochody budżetu

24.332.101,35

12.741.446,04

52,36

100,00

 

 Dochody bieżące

Wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi są dochodami bieżącymi. Wskaźnik wykonania planu dochodów bieżących stanowi 55,54%.  Zwracam uwagę, że do wykonania dochodów na dzień 30.06.2014r. wliczana jest również subwencja oświatowa przekazana przez Ministra Finansów w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec. Znaczna część dochodów bieżących wpływa do budżetu sukcesywnie co miesiąc lub w określonych przepisami terminach. Niektóre dotacje przekazywane są na konkretny cel i zadanie realizowane jest w krótkim okresie czasu, dlatego wykonanie może wtedy wynosić 100 % np. dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (rozdział 01095).

Część planu dochodów bieżących nie została zrealizowana na zadawalającym poziomie w tym:

  1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 300,00 zł za obwody łowieckie, dochody wpływają w IV kw.

2) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - za wieczyste użytkowanie gruntów plan nie został zrealizowany w 100% ze względu na zaległości, które wynoszą 16.076,45 zł. Wpływy wnoszone są raz w roku w terminie do 31 marca. Zaległość  w wysokości 12.396,45 zł zgłoszona została do masy upadłościowej. Na zaległość w wysokości 3.680,00 zł wysłano wezwanie do zapłaty. Z uwagi na bezskuteczność wezwania sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

 3) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  w tym:

    -  z opłaty targowej, w dochodach planowana jest kwota 4.000,00 zł  z tego zrealizowano 19,50%. Zakłada się, że w II półroczu 2014r. plan zostanie wykonany,

     - z odsetek od nieterminowego regulowania podatków na plan 7.000,00 zł wykonanie wynosi 29,02%. Pozycja będzie na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby skorygowany zostanie plan.

4) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, w pozycji pozostałe odsetki na plan 300,00 zł wykonanie wynosi 116,29 zł. Pozycja będzie na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby urealniony zostanie plan.

5)  w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -  w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonanie wynosi 44,30% planu.  Dochód ten jest bardzo ważną pozycją całego budżetu. Środki do planu szacuje i środki przekazuje Minister Finansów. W analogicznym okresie 2010r. wykonanie budżetu wynosiło 41,30%, w 2011r.  42,79%, w 2013r.  42,29%.

6) w rozdziale 75814 zaplanowano kwoty z rozliczenia Funduszu sołeckiego za 2013r. Kwota dotacji zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanej dotacji. Środki zostaną przekazane w miesiącu sierpniu.

7) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- w paragrafie 0920 Pozostałych odsetkach wykonanie wynosi 14,16%. W II półroczu plan zostanie      skorygowany,

- w paragrafie  0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 2.313,00 zł,  wykonanie wynosi  41,67%. Realizacja dochodów w tym paragrafie będzie na bieżąco kontrolowana i w razie potrzeby urealniona.

8) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne, w paragrafie 2310 dotyczącym przekazanych środków z innych gmin za  dzieci uczęszczające na terenie naszej gminy do oddziałów przedszkolnych, na plan 8.978,00 zł wykonanie wynosi 36,98%. Po rozpoczęciu nowego roku szkolnego zostanie sprawdzona ilość dzieci korzystająca z tej formy opieki i ewentualnie skorygowany zostanie plan  dochodów.

9) w rozdziale 80104 Przedszkola w tym:

    - plan w paragrafach 0690, 0920 i 0970 wynosi łącznie 1.360,00 zł, a wykonanie 340,70 zł. Pozycje w planie zostaną skorygowane. Plan zostanie zmniejszony również w paragrafie 0830 – dotyczącym wpłat rodziców za udział dzieci w zajęciach lekcyjnych. Z uwagi na fakt, że rodzice mają prawo zmieniać ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu trudno jest wyszacować plan dochodów budżetowych w tym zakresie. 

10) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 0920 Pozostałe odsetki wykonanie na plan 2.500,00 zł wynosi 34,69% oraz w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 85,00 zł wykonanie wynosi 43,53%. Pozycje planu będą na bieżąco monitorowane i razie potrzeby skorygowane.

Niektóre źródła dochodów wykonane są znacznie ponad 50% jednak ich wpływ trudno wyszacować na etapie planowania budżetu np.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych. Pozycje będą skorygowane po otrzymanie sprawozdań za III kw. z Urzędów Skarbowych.

W rozdziale 75618  opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (par. 0480) wnoszone są głównie do 31 stycznia dlatego wykonanie wynosi 77,78% planu. Podobnie wnoszona jest opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej. W ciągu roku wnoszone są również opłaty za zajęcie pasa drogowego – wykonanie wynosi 107,10%.

Dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w tym: wpływy z różnych opłat wnoszone są przez rodziców za udział dzieci w akcji zima i lato w okresie ferii zimowych i miesiącu czerwcu i lipcu. W paragrafie 0970 wpłynęły odszkodowania za powstałe straty na mieniu Gminy. W budżecie  nie planowaliśmy szkód.

Wykonane dochody przewyższające plan pozwolą uzupełnić pozycje, w których plan jest niżej wykonany.

 

Na wysokość dochodów w rozdziale 75615 i 75616 ma wpływ  w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie:

 

Podatki

 

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy

Umorzeń zaległości podatkowych

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności

- od nieruchomości

157.655,39

0,00

786,00

0,00

- rolny

193.839,53

0,00

564,00

0,00

- od środków     

   transportowych

 

86.244,07

 

0,00

 

0,00

 

0,00

- z odsetek

0,00

34,00

0,00

Razem

437.738,99

0,00

1.384,00

0,00

 

 

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751, 851 i 852. Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach:

Roz-dział

Plan

Wykonanie

% wykona-nia planu

Cel dotacji

 

01095

 

284.187,35

 

284.187,35

 

100,00

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

75011

45.938,00

22.302,00

48,55

zadania z zakresu administracji rządowej  

głównie USC, ewidencja ludności

75101

1.051,00

523,00

49,76

 prowadzenie rejestru wyborców

75113

7.923,00

7.923,00

100,00

Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

85195

807,00

0,00

0,00

opieka zdrowotna środki przyznane 24.06.2014r.

85212

999.834,00

508.000,00

50,81

wypłatę świadczeń rodzinnych

85213

4.651,00

1.571,00

33,78

składki zdrowotne dla określonych osób   pobierających zasiłki z pomocy społecznej

85215

357,00

231,70

64,90

wrażliwi odbiorcy energii elektrycznej

85295

962,00

0,00

0,00

program dla rodzin wielodzietnych

85295

37.054,00

21.556,00

56,70

wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Razem

1.382.764,35

846.294,05

61,20

 

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przyznanej dotacji.

Dotacje na zadania własne

Środki otrzymaliśmy w dziale   758, 852 i 854 (par. 2030).  Środki przeznaczone są na poniższe cele:

Roz-dział

Plan

Wykona-nie

% wykona-nia planu

 

Cel dotacji

75814

23.400,00

0,00

0,00

rozliczenie Funduszu sołeckiego za 2013r.

80103

39.863,00

19.932,00

50,00

wychowanie przedszkolne

80104

496.476,00

248.238,00

50,00

wychowanie przedszkolne

85206

27.039,00

27.039,00

100,00

wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej

 

85213

 

1.660,00

 

1.372,00

 

82,65

dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

85214

113.340,00

92.280,00

81,42

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

85216

19.800,00

19.200,00

96,97

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

85219

31.116,00

16.660,00

53,54

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

85295

15.800,00

11.250,00

71,20

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

85415

30.655,00

30.655,00

100,00

Pomoc materialna dla uczniów

799.149,00

466.626,00

58,39

Razem

 

Środki z dotacji przekazywane są do budżetu gminy sukcesywnie.  Zadania realizowane są terminowo.

 

Dotacje  z innych źródeł.  (par. 2310)

Roz-

dział

Plan

Wykona-nie

% wykona-nia planu

Cel dotacji

 

80103

 

8.978,00

 

3.320,16

 

36,98

dotacje celowe  z Gminy Kostrzyn  na dzieci, które uczęszczają do oddziału  przedszkolnego na  terenie naszej gminy.

 

80104

 

178.297,00

 

114.456,27

 

64,19

dotacje celowe  z Miasta Poznań, Gminy Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn  na dzieci, które uczęszczają do przedszkola na  terenie naszej gminy.

Razem

187.275,00

117.776,43

62,89

 

 

 

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w naszym budżecie stanowią następujące kwoty:  plan 2.230.539,00 zł wykonanie 465.843,36 zł  w tym:

1.   Sprzedaż mienia

Z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano kwotę 2.162.000,00 zł z czego w I półroczu 2014r. uzyskano dochód w wysokości 421.150,00 zł co stanowi 19,48% planu. Podczas ustnego przetargu nieograniczonego ustalono nabywcę działki w Tulcach o powierzchni 2.569 m2   na wartość netto 648.785,00 zł. Należność wpłynie w II półroczu 2014r. W II półroczu kontynuowana będzie sprzedaż działek.

 

2.   Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Z tego tytułu zaplanowano kolejną ratę w wysokości 7.446,00 zł. Termin płatności wyznaczony jest na 31.12.2014r.

 

3. Dotacje  i środki  z innych źródeł.  (par. 6298 i 6330)

Łącznie zaplanowano 61.093,00 zł,  wykonano 44.693,36 zł w tym:

- 24.693,36 w rozdziale 063095 otrzymano środki z Unii Europejskiej – Program PROW za „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Krzyżowniki Śródka na cele turystyczno – rekreacyjne”

- 20.000,00 w rozdziale 92695 otrzymano środki z Unii Europejskiej – Program PROW za „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Komorniki na cele rekreacyjno - sportowe”

  - 16.400,00 w rozdziale 75814 zaplanowano dochody z rozliczenia środków Funduszu sołeckiego za 2013r. Środki zostaną przekazane w miesiącu sierpniu.,

 

Stan należności budżetu:

Jednostka

należności ogółem

w tym należności wymagalne

Urząd Gminy          

2.405.021,80

271.998,60

Ośrodek Pomocy Społecznej

272.827,77

272.827,77

Zespół Szkół Kleszczewo

1.352,12

1.352,12

Zespół Szkół Tulce

933,62

933,62

Razem  Rb-27S

2.680.135,31

547.112,11

Zakład Komunalny Rb-N

419.326,16

266.648,78

Ogółem

3.099.461,47

813.760,89

 

  W Urzędzie Gminy należności wymagalne dotyczą:

- w dziale 700   56.859,06 zł w tym: z wpłat za wieczyste użytkowanie 16.076,45 zł, za bezumowne korzystanie z lokalu w Kleszczewie  19.500,00 zł, za wynajem lokali i mieszkań 11.346,44 zł oraz za naliczone odsetki 9.936,17 zł,

- w rozdziale 75601  18.044,03 zł za podatek płacony w formie karty podatkowej,

- w rozdziale 75615  (osoby prawne)  18.281,90 zł w tym: podatku od nieruchomości 17.573,90 zł, podatku rolnego 30,00 zł, podatku leśnego 3,00 zł, podatku od środków transportu 443,00 zł,  podatku od czynności cywilnoprawnych 232,00 zł.

- w rozdziale 75616 (osoby fizyczne) 162.387,00 zł w tym: podatku od nieruchomości 114.252,25 zł, podatku rolnego 22.759,18 zł, podatku leśnego 1,00 zł, podatku od środków transportowych 4.618,17zł,  podatku od spadków i darowizn 19.009,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 1.747,40 zł,

- w rozdziale 75618   7.955,33 zł w tym 6.037,35 zł za zajęcie pasa i z tytułu odsetek naliczonych 1.917,98 zł,

- w rozdziale 90095  8.471,28 zł  w tym: za zużyty gaz i energię elektryczną użytkowników lokali 7.329,48 zł oraz naliczone odsetki 1.141,80 zł. 

Na wszystkie należności wymagalne wystawiane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki. W razie bezskutecznego wezwania sprawa kierowana jest so sądu celem przymusowej egzekucji należności. Na zaległości podatkowe za I półrocze wysłano 242 upomnienia oraz 33 tytuły wykonawcze. Potwierdzeniem egzekwowania należności są ściągnięte odsetki w poszczególnych rozdziałach dochodów budżetowych, które wykazane są w części tabelarycznej dochodów w paragrafach  0910 i 0920.

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalne w kwocie 272.827,77 zł - dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym. Dłużnicy alimentacyjni otrzymują decyzję o wysokości należnej spłaty. Kwoty zaległe ściąga Komornik Sądowy.

 

W Zespole Szkół Kleszczewo (1.352,12 zł) i Zespole Szkół w Tulcach (933,62 zł) zaległości występują w rozdziale 80104 Przedszkola, z tytułu opłat rodziców za przedszkole 2.116,47 zł oraz naliczonych  odsetek od nieterminowej wpłaty. Na zaległości przekazywane są wezwania do zapłaty.

 

Należności wymagalne Zakładu Komunalnego  to kwota 266.648,78 zł dotyczą opłat za wodę i ścieki. Na zaległości wystawiane są sukcesywnie wezwania do zapłaty i kierowane sprawy do sądu. Wystawiono 151 wezwań do zapłaty i  32 zawiadomienia o odcięciu dopływu wody i zaprzestania odbioru ścieków. Otrzymane z Sądu Rejonowego w Środzie pozwy o zapłatę należności w postępowaniu upominawczym z klauzulą wykonalności przekazano do komornika celem egzekucji.

 

Wydatki

 

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2014r. realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

 

1. Wydatki bieżące  plan 21.398.299,35 zł   wykonanie 10.448.865,97 zł tj. 48,83% planu. Wydatki realizowane są sukcesywnie w ciągu roku. W celu płynnego realizowania wydatków Wójt korzystając z upoważnienia  Rady Gminy, przesuwa plan wydatków w ramach działów.  Dlatego poniżej omówione zostały odchylenia wykonania  planu wydatków  bieżących w działach       tj:

 

-  010 Rolnictwo i łowiectwo  w tym: Spółka Wodna w I półroczu nie poinformowała o wysokości składki  dlatego nie ma realizacji wydatku, zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę wykonano w 100%. Jest to rozliczenie za pierwszy okres płatności.

-  600 Transport i łączność w tym: wydatki na drogach powiatowych i wojewódzkich dotyczą umieszczeniu urządzeń w pasie tych dróg i opłatę roczną wnosi się jednorazowo w miesiącu styczniu. W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33,06% planu. W zobowiązaniach pozostało 20.097,90 zł. Wydatki w okresie zimowym w porównaniu z rokiem ubiegłym były niższe o ponad 55 tys. zł. W rozdziale 60017 wydatek związany z udostępnieniem przejazdu na drodze prywatnej pokryty zostanie w II półroczu.

 -  630 Turystyka -  wydatki zrealizowane zostały głównie na pokrycie wyjazdów edukacyjnych uczniów. Wykonanie planu w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych wynosi 81,50%. Nie planuje się pokrywania wydatków w okresie wakacji szkolnych.

-  700 Gospodarka mieszkaniowa, paragrafy związane z zakupem materiałów i zakupem usług realizowane są zgodnie z planem remontów mieszkań komunalnych. W związku z brakiem mieszkań socjalnych zaplanowano  wydatki na odszkodowania, odsetki  i koszty procesowe. Na dzień dzisiejszy sprawa nie jest rozstrzygnięta.

-  710 Działalność usługowa – wykonanie wydatków wynosi 21,45% planu. W dziale tym zaplanowano między innymi środki na zmianę studium i planu zagospodarowania przestrzennego. Plan zabezpiecza wartość wykonywanych zadań według podpisanych umów. Z następnych dwóch rozdziałów 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz 71095 Pozostała działalność, wydatki będą kontynuowane w II półroczu. Plan w tych rozdziałach ustalony był wg poziomu poniesionych wydatków z lat ubiegłych.

-  w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie wynosi 89,16% z uwagi na wykonanie w 100% zadania zleconego związanego z przeprowadzeniem na terenie gminy wyborów do Parlamentu Europejskiego,

-  w rozdziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, wykonanie wydatków bieżących wynosi 36,99% planu. W miesiącu sierpniu rozpoczęto realizację wydatków związanych z remontem samochodu pożarniczego OSP w Kleszczewie, na który zaplanowano 30.000,00 złotych. W rozdziale 75421 Zarządzenie kryzysowe, wydatki bez zaplanowanej rezerwy wynoszą 48.24%.

- w rozdziale 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie wynosi 41,09%. W planie uwzględniono wydatek na planowany kredyt bankowy, który  w I półroczu 2014r. nie został zaciągnięty,

-  w dziale 758 Różne rozliczenia w dziale tym planowana jest rezerwa w wysokości 23.500,00  zł,

-  851 Ochrona zdrowia, środki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii wykorzystywane są wzorem lat ubiegłych w znacznej części w okresie wakacji. Nowe zadanie zlecone w rozdziale 85195 Pozostała działalność, zostało wprowadzone do budżetu w dniu 30.06.2014r.

-  w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostałe zadania, przekazano 99,89% z zaplanowanych środków jako  dotację na realizację zadania związanego z organizacją czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

-  w dziale 926 Kultura fizyczna, wydatki bieżące wykonane są na poziomie 50,31% planu. Zgodnie z umową przekazano część dotacji dla Klubu Sportowego Clescevia tj. 72,22 %. Druga rata przekazanie zostanie do 31.08.2014r. Środki na nagrody zostały rozdysponowane w 100%. Środki przyznawane są raz w roku.

Szczegółowe analityczne wykonanie  wydatków  do paragrafów ujęte jest w części tabelarycznej.

 

 

W wydatkach bieżących wykonanie w poniższych pozycjach przedstawia się następująco:

 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  plan 8.202.033,98 zł, wykonanie 4.138.254,51 zł tj. 50,45% W wynagrodzeniach została wypłacona z terminem do 31 marca nagroda roczna za 2013r. oraz wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli  z terminem płatności do 31 stycznia. Zobowiązania stanowią kwotę 42.573,84 zł w tym 40.917,84 zł w oświacie, które dotyczą wynagrodzeń nauczycieli za godziny ponadwymiarowe za czerwiec 2014r.,

 

b) dotacje na zadania bieżące plan 5.552.721,00 zł wykonanie 2.806.117,55 zł tj. 50,54% planu w tym:

 

 I Jednostki sektora finansów publicznych

Kwota dotacji podmiotowej

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

plan

wykonanie

921

92114

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie

832 534,00

416 225,00 

921

92116

161 820,00

 80 910,00

 

 

razem dotacja podmiotowa

994 354,00

497 135,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kwota dotacji przedmiotowej

900

90017

Zakład Komunalny w Kleszczewie dofinansowanie usług

1 827 000,00

 955 000,00

 

 

razem dotacja przedmiotowa

1 827 000,00

955 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 Kwota dotacji celowej

600

60004

Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce

64 000,00

 30 985,80

801

80103

Miasto Poznań i Gmina Kórnik za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych

3 177,00

1.577,17 

801

80104

za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Gmina Kórnik, Gmina Kostrzyn, Miasto Luboń, Gmina Środa)

264 600,00

128.932,02 

801

80106

Miasto Poznań za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym

3 200,00

1 823,64 

900

90002

Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest

15 000,00

15 000,00 

 

 

razem dotacja celowa

349 977,00

178 318,63

 

 

 

 

 

ogółem jednostki sektora finansów publicznych

3 171 331,00 

1 630 453,63

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Kwota dotacji podmiotowej

Dział

Roz dział

Nazwa jednostki

plan

wykonanie

801

80101

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej

699 717,00

370 365,48 

801

80103

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego

218 272,00

87 547,14 

801

80104

Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego

1 163 388,00

 565 362,88

801

80104

Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego

255 013,00

 117 398,42

 

 

razem dotacja podmiotowa

2 336 390,00

1 140 673,92

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota dotacji celowej

853

85395

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

9 000,00

 8 990,00

926

92695

Klub sportowy „Clescevia” dotacja z zakresu sportu masowego

36 000,00

 26 000,00

 

 

razem dotacja celowa

45 000,00

34 990,00

 

 

 

 

 

ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych

2 381 390,00

1 175 663,92

 

2. Wydatki majątkowe

Z budżetu Gminy zaplanowano następujące dotacje:

 

 Dla jednostek  sektora finansów publicznych

 Kwota dotacji celowej

900

90017

Zakład Komunalny w Kleszczewie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

447 450,00

203 607,84 

921

92114

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie zakup wyposażenia do rozbudowanego budynku GOK

125 000,00

33 320,70

razem dotacja celowa

572 450,00

236 928,54

 

 

Ogółem wydatki majątkowe łącznie z planowanymi do przekazania dotacjami przedstawia poniższe zestawienie:

Roz dział

Określenie zadania

Plan

Wykonanie

01010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w Tulcach Gmina Kleszczewo - ochrona środowiska

1 055 510,00

0,00 

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Lawendowej i Miętowej  w Gowarzewie. W dniu 11.07.2014r. podpisano umowę na wykonanie  zadania.

411 250,00

0,00

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Polnej w Gowarzewie. W dniu 18.07.2014r. podpisano umowę na wykonanie zadania.

23 000,00

 0,00

Budowa kanalizacji deszczowej w Krzyżownikach przy placu zabaw – prace w toku

20 000,00

 0,00

Opracowanie koncepcji  kanalizacji pozostałej części Gminy trwają rozmowy z projektantami.

50 000,00

 0,00

c. d. Roz dział

Określenie zadania

Plan

Wykonanie

60014 

Budowa chodnika w Gowarzewie ul. Siekierecka. Podpisano porozumienie ze Starostwem w dniu 18.06.2014r. o powierzenie zadania do 31.12.2016r.

100 000,00

0,00

Budowa chodnika w Nagradowicach (w tym  F. sołecki 7.977) Podpisano porozumienie ze Starostwem w dniu 18.06.2014r. o powierzenie zadania do 31.12.2016r.

215 000,00

0,00

Budowa części chodnika w Śródce. Podpisano porozumienie ze Starostwem w dniu 18.06.2014r. o powierzenie zadania do 31.12.2016r.

75 000,00

0,00

Budowa chodnika w Tulcach ul. Poznańska  przy kościele. Podpisano porozumienie ze Starostwem w dniu 18.06.2014r.  o powierzenie zadania do 31.12.2016r. Przygotowywane są materiały do zapytania ofertowego na wykonanie zadania.

140 000,00

0,00

 60016

Budowa ulicy Krokusowej. W dniu 20.03.2014r. podpisano umowę na realizację zadania.  Prace zakończono w terminie określonym umową.

202 000,00

0,00

Budowa i częściowa przebudowa chodnika na ul. Poznańskiej w Tulcach. W dniu 21.07.2014r. zlecono wykonanie zadania.  Zadanie zakończono.

15 000,00

0,00

Budowa chodnika w Poklatkach F. sołecki 9.600 zł, środki gminy 95.977 zł. Zaktualizowano projekt.

105 577,00

1.230,00

Budowa drogi i parkingu przy kompleksie sportowym w Komornikach - zakończono.

13 100,00

13 093,21

70005

 

Wykup nakładów poniesionych na gruncie gminy SUR Kleszczewo - zrealizowano

534 000,00

521 146,87 

Modernizacja budynku przy kompleksie sportowym w Kleszczewie. Do dokończenia pozostało wykończenie elewacji budynku (tynk cienkowarstwowy)

12 000,00

6 080,84 

 75023

zakup sprzętu i programów Urząd Gminy. W miesiącu lipcu zapłacono za UPS  22.509,00 zł

56 430,00

0,00 

 

75095

 

Budowa przystanku autobusowego F. sołecki Śródka. Zakup realizuje Zakład Komunalny.

5 500,00

0,00 

Budowa przystanku autobusowego F. sołecki Komorniki. Zakup realizuje Zakład Komunalny.

4 500,00

0,00 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 16.06.2014r.  na okres do 30.11.2015r.

20 910,00

0,00

9 840,00

0,00

 75412

Montaż instalacji gazowej w budynku OSP Komorniki - zakończono

10 000,00

9.553,67 

Zakup rozpieracza ramiennego F. sołecki – zakup realizować będzie Prezes OSP Gowarzewo.

11 500,00

0,00 

90013

Wpłata na budowę schroniska dla Zwierząt w Skałowie - przekazano wysokość rocznej składki

87 400,00

87 386,40 

90015

Budowa oświetlenia wykonano projekt na ul. Chabrowej w Tulcach oraz zapłacono za mapy geodezyjne. W dniu 18.08.2014r. ogłoszono przetarg na wykonanie oświetlenia na ul. Chabrowej.

100 000,00

5 542,38 

90017

Zakup zbiornika do stacji paliw

60 000,00

 

Zakup autobusu,  w sierpniu przekazano dotację w wysokości 91.000,00 zł

180 000,00

 

Zakup ciągnika - zrealizowano

200 000,00

200 000,00 

Zakup siewnika - zrealizowano

7450,00

3 607,84 

92114

Zakup i montaż kotary na hali sportowej w Kleszczewie. Zlecono wykonanie zadania w dniu   27.06. 2014r.

25 000,00

Zakup wyposażenia do rozbudowanego budynku GOK. Zakupiono krzesła. Zakup realizuje GOKIS

100 000,00

33 320,70 

 

 

92695

 

 

 

Zakup urządzeń rekreacyjnych F. sołecki Kleszczewo. W dniu 18.07.2014 zamówiono siłownię zewnętrzną.

9 300,00

 

Urządzenie terenu rekreacyjnego F. sołecki Krerowo – prace w tuku

10 025,00

8 553,76 

Wykonanie miejsc postojowych przy boisku F. sołecki Krzyżowniki – prace w tuku

8 398,00

 

Urządzenie terenu rekreacyjnego F. sołecki Śródka

1 000,00

553,50 

c. d. Roz dział

Określenie zadania

Plan

Wykonanie

 

 

 

92695 

 

 

 

Zagospodarowanie terenu na skwerku w miejscowości Śródka Fundusz sołecki Śródka

3 000,00

 

Zagospodarowanie terenu na skwerku w miejscowości Śródka

3 187,00

 

Dokończenie ogrodzenia stadionu gminnego w Kleszczewie  oraz uzupełnienie  bramek i  piłko chwytów. Prace zakończono końcowe płatności zrealizowane zostaną po 30.06.2014r.

177 000,00

74.146,93

Doposażenie boiska w Markowicach                                               (piłkochwyty z montażem). Zadanie zakończono zakupiono i zamontowano jeden piłkochwyt w miesiącu lipcu 2014r.

16 000,00

6.491,94

Zakup i montaż piłkochwytów na boisku treningowym w Tulcach. Zakupiono tuleje za 1.917,82 zł.

13 000,00

 

Budowa placu zabaw w Tulcach   w tym 23.077 zł Fundusz sołecki Tulce. Umowę na wykonanie podpisano w dniu 21.07.2014r.

68 500,00

Ogółem wydatki majątkowe

4 159 377,00

969 478,04

 

 

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

Zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2014r.  z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 7.101.892,77 zł w tym:

-  kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP

887.000,00 

-  kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ

1.784.200,00 

-  kredyt  z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK           

   252.867,00 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego  

   1.603.692,64 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy    

   Świat, Moje Boisko Orlik  2012 w Kleszczewie wraz z   

   zagospodarowaniem  terenu, Moje Boisko Orlik  2012 w Tulcach,  

   dróg na nowych terenach     inwestycyjnych

 

 

 

 

 

1.772.184,20 zł 

-  kredyt z  Banku Gospodarstwa  Krajowego  na  budowę  drogi            

   w  Krzyżownikach

 

394.296,00 zł

-  pożyczka z  WFOŚIGW  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej

684.212,57 zł

-  kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w     

   Kleszczewie

- kredyt na przebudowę ulicy Bukowej i Klonowej w Tulcach z PKO S.A.

 

1.080.000,00 zł

       500.000,00 zł

 

Raty kredytów i pożyczek są terminowo realizowane.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji.

 

Realizacja przychodów i rozchodów  budżetu Gminy.

Opis

Plan

Wykonanie

Dochody

24.332.101,35

12.741.446,04

Wydatki

25.557.676,35

11.418.344,01

Nadwyżka/Deficyt  (dochody  minus wydatki)

-1.225.575,00

1.323.102,03

Przychody    razem  w tym:

2.060.710,00

1.576.429,21

                      - Kredyt

800.100,00

0,00

                      - Wolne środki z lat ubiegłych

1.260.610,00

1.576.429,21

c.d. Opis

Plan

Wykonanie

Rozchody     - Spłaty rat kredytów i pożyczek 

835.135,00

417.567,44

Różnica między przychodami a rozchodami

1.225.575,00

1.158.861,77

 

Realizacja przychodów i kosztów  samorządowego zakładu budżetowego.

 

Na planowaną kwotę 4.924.979,00 zł przychodów Zakładu Komunalnego wykonał bez odpisów amortyzacyjnych 2.560.295,14 zł tj. 51,96% planu.  Zakład Komunalny otrzymuje dotację z budżetu gminy. Na 2014r.  zaplanowano  dotacje   w kwocie 1.827.000,00 zł, a  wykonano 884.259,28 zł. Od dotacji Zakład odprowadza podatek VAT.

Na planowaną kwotę kosztów 4.924.979,00 zł wykonanie bez odpisów amortyzacyjnych wynosi 2.239.438,58 tj. 45,47%  w tym:

- koszty bieżące                        plan 4.884.611,00zł             wykonanie   2.227.053,95 zł

- wydatki inwestycyjne   plan      40.368,00zł                 wykonanie        12.384,63 zł 

W I półroczu 2014r. do Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu Zakład spłacił zgodnie z ugodą część zobowiązania  z tytułu różnicy ceny za pobraną wodę i dostarczone ścieki za lata 2011,  2012 i 2013 w wysokości 500.000 zł, w lipcu 2014r. zapłacono 100.000 zł i pozostało do spłaty w miesiącu sierpniu 2014r. 96.174,24 zł.  

Strukturę wykonanych przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego przedstawia poniższa tabela.

 

Zadanie statutowe i inne przychody

Przychody

Koszty

komunikacja autobusowa,

584.367,20

995.116,43

wodociągi gminne

594.016,63

659.139,68

oczyszczalnia ścieków Nagradowice

209.985,67

267.940,14

przepompownia Tulce

201.357,08

230.933,05

utrzymanie porządku, zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych

69.367,50

69.367,50

utrzymanie zieleni – park w Kleszczewie

16.941,78

16.941,78

Razem

1.676.035,86

2.239.438,58

Dotacja

884.259,28

 

Ogółem

2.560.295,14

 

 

Z otrzymanych dotacji na inwestycje Zakład zakupił ciągnik i siewnik.

 

Wydatki niewygasające

W 2013r. nie była podejmowana Uchwała Rady Gminy w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2013r.

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w jednostkach oświaty tj. Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach. Zadania realizowane są w rozdziałach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne i 85495 Pozostała działalność dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej. Główne źródło dochodów stanowią wpłaty związane z funkcjonowaniem stołówek, pozostałe  to opłaty za ksero i odsetki bankowe. Wydatki ponoszone są głownie na zakup żywności oraz zakup papieru, tonerów i napraw kserokopiarek.

W Zespole Szkół w Kleszczewie po stronie dochodów zaplanowano 227.000,00 zł wykonano 104.874,07 zł tj. 46,20%. Po stronie wydatków zaplanowano 227.000,00 zł zrealizowano 103.257,64 zł tj. 45,49% planu. Na dzień 30.06.2014r. jednostka wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości 1.739,98 zł.

W Zespole Szkół w Tulcach po stronie dochodów zaplanowano 247.200,00 zł wykonano 118.990,92 zł tj. 48,13%. Po stronie wydatków zaplanowano 247.200,00 zł zrealizowano 100.375,27zł tj. 40,60% planu. Na dzień 30.06.2014r. jednostka wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości 18.698,81 zł.

 

Kleszczewo 18.08.2014r.