O G Ł O S Z E N I E

                                              Wójta Gminy Kleszczewo

 

Działając na podstawie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.poz.1817,1948),Wójt Gminy Kleszczewo informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

,,Pogłębienie wiedzy i umiejętności  dzieci z zakresu dykcji, emisji głosu, interpretacji piosenki, aranżacji utworów, gry na instrumentach oraz zespołowego wykonywania muzyki”.

 

Ofertę  w  dniu 16 marca 2017r. złożyło Stowarzyszenie ,,Artystyczna Strefa”.

Wartość udzielonej dotacji – 4150,00 zł słownie:  cztery tysiące sto pięćdziesiąt  00/100  złotych.

 

Kleszczewo 22 marca 2017r.

                                                                                                                    Wójt Gminy Kleszczewo

                                                                                                                                             Bogdan Kemnitz