Zarządzenie  Nr  30/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  17 maja  2017 r.

 

 

w sprawie :    przeprowadzenia naboru  na wolne  kierownicze  stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Oświaty  w Urzędzie Gminy   Kleszczewo.

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2016r. poz. 902 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy  Kleszczewo.

 

§ 2

1.     Postępowanie w sprawie naboru na wyżej wymienione kierownicze  stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.

2.     Postępowanie w sprawie naboru na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia naboru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Ogłoszenie o naborze na wolne  stanowisko Kierownika  Referatu Oświaty  stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

 

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  30/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 17 maja  2017 r.

 

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA NABORU

na  wolne  kierownicze   stanowisko urzędnicze

 Kierownika  Referatu  Oświaty

w Urzędzie Gminy  Kleszczewo 

 

1.            Postępowanie w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -  Kierownika Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy Kleszczewo, przeprowadza Komisja w składzie określonym przez Wójta Gminy.

2.            Warunkiem prawomocności obrad Komisji jest udział co najmniej 2  członków.

3.            Posiedzeniem Komisji kieruje Przewodniczący  posiadający prawo interpretacji; postanowień niniejszego regulaminu

4.            Nabór przeprowadzony zostanie w  trzech (III)  etapach.

5.            W etapie I naboru :

1)       komisja na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami złożonymi przez kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i stwierdza ich kompletność. Oferty nie spełniające warunków określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia Komisja odrzuca.

2)       Sekretarz komisji  informuje  kandydatów telefonicznie  lub e-mailem o:

a)         niedopuszczeniu do dalszego etapu naboru,

b)       dopuszczeniu  do II  etapu naboru  i terminie  przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

6.            W etapie II naboru przeprowadzany jest   pisemny test znajomości zagadnień, w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które ogłoszono nabór. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym jest  punktowane w skali 0-5 pkt.

7.            W etapie III  naboru – rozmowy kwalifikacyjnej  bierze udział nie więcej niż 5 kandydatów, który otrzymali kolejno największą liczbę punktów podczas etapu II.

Rozmowa kwalifikacyjna służy do nawiązania bezpośredniego kontaktu z kandydatem, sprawdzenia jego wiedzy  oraz jego predyspozycji i umiejętności niezbędnych do wykonywania przyszłych obowiązków.  Komisja  przydziela kandydatowi punkty w skali od  0 do 100.

8.            Nie stawienie się kandydata na II lub III etap naboru traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o  stanowisko.

9.            Po  zakończeniu  wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego Komisja wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał największą ilość punktów.

10.         Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół , który zawiera:

1)       stanowiska, na które był prowadzony nabór,

2)       liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

3)       liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;

4)       informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5)        dokonanego wyboru;

6)       skład komisji przeprowadzającej nabór.

11.         Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Kleszczewie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej  przez okres  3 miesięcy.

12.          Informacja, o której mowa w pkt.11, zawiera:

1)    nazwę i adres jednostki;

2)    określenie stanowiska;

3)    imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

4)    uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

13.         W przypadku stwierdzenia przez Komisję niedostatecznego spełniania przez wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do III etapu naboru poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Komisja uznaje, że nabór nie doprowadził do wybrania kandydata.

14.         Dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony są dołączone do jego akt osobowych.

15.         Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole są przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2017

  Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia  17 maja  2017 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze  na wolne   kierownicze  stanowisko urzędnicze

 Kierownika  Referatu  Oświaty

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy  Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.   Stanowisko :

 Kierownik Referatu  Oświaty.

 

III. Wymagania niezbędne :

1.             obywatelstwo polskie,

2.             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,

3.             wykształcenie wyższe,

4.              minimum 4 lata stażu pracy (do stażu pracy może być zaliczony 3-letni okres   wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),

5.        dobra znajomość obsługi komputera,

6.             brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

8.             nieposzlakowana opinia.

 

IV.  Wymagania dodatkowe   :

1.     znajomość  przepisów prawnych z zakresu :

1)       ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zmianami,

2)       ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. po 1379 ze zmianami),

3)       ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 60),

2.     zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność kierowania pracą zespołu,

 

V.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)     nadzór nad działalności placówek oświatowych na terenie Gminy,

2)     prezentowanie spraw oświaty na forum Rady i jej komisji, w tym przygotowanie  sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych,

3)     opracowywanie wniosków w sprawach zakładania, likwidacji lub przekształcenia placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

4)     opracowywanie projektów planu sieci publicznych szkół,

5)     opracowywanie projektów granic obwodów szkolnych,

6)     przygotowywanie projektów  aktów założycielskich dla powstających placówek oraz projektów pierwszych statutów tych placówek,

7)     prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez gminę  oraz prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów,

8)     prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem  oceny  pracy dyrektorów,

9)     przygotowywanie  opinii  do projektów  arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

10)prowadzenie postępowań oraz przygotowanie projektu decyzji w sprawach nauczania indywidualnego,

10)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad  pracą dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

11)  współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

12)  sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością  placówek  oświatowych prowadzonych przez gminę, zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego,

13)  prowadzenie spraw z zakresu organizacji  dowozu  dzieci do szkół,

14)  prowadzenie spraw związanych z transportem dzieci niepełnosprawnych do placówek, w których realizują obowiązek nauki,

15)  określanie potrzeb i koordynowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

16)  prowadzenie spraw związanych  z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli, w tym przygotowywanie i organizowanie prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego,

17)  opracowywanie  projektów gminnych aktów prawnych dotyczących  nauczycieli,

18)  nadzór nad prowadzeniem  ewidencji spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku do 18 lat,

19)  nadzorowanie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi  przyznanym szkołom, szczególnie w zakresie wypłat wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także  dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,

20)  prowadzenie spraw związanych  wydawaniem zezwoleń na prowadzenie szkoły publicznej,

21)  prowadzenie spraw związanych z  prowadzeniem rejestru przedszkoli i szkół niepublicznych,

22)  prowadzenie spraw należących do gminy z zakresu systemu informacji oświatowej,

23)  prowadzenie spraw z zakresu zadań gminy wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,

24)  prowadzenie spraw z zakresu stypendiów sportowych,   nagród i wyróżnień   dla zawodników,

25)       programie współpracy gminy  z organizacjami pozarządowymi,

26)       pozyskiwanie środków zewnętrznych na potrzeby oświaty, inicjowanie i podejmowanie takich działań przez nadzorowane placówki oświatowe.

 

VI.          Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku.

2.     Wymiar czasu pracy : cały etat

3.     Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu kwietniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  w Kleszczewie w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.      Wymagane dokumenty :

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

8.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 

IX.     Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.     Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -  Kierownika  Referatu  Oświaty  w Urzędzie Gminy  Kleszczewo” do dnia 06 czerwca  2017 r. do godz. 15.00.

2.     Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.     Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.            Uwagi końcowe:

1.     Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2017r. w sprawie   przeprowadzenia naboru na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Oświaty w  Urzędzie Gminy  Kleszczewo.

2.     Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3) III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 5 kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.