ZARZĄDZENIE Nr 41/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 lipca 2017r.

 

 

w sprawie: powołania Zespołu do nadzoru nad realizacja udzielonego zamówienia.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164), zarządzam co następuje:

 

§ 1

W celu zapewnienia nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tulcach” powołuję zespół w następującym składzie:

1)    Agnieszka Pakulska – Schoen – kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,

2)    Paweł Siudziński – Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – Inspektor ds. Inwestycji,

3)    Jolanta Litka – Skarbnik Gminy

                                  

§ 2

Dwóch członków zespołu jest członkami komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego.

 

§ 3

Zespół rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy z chwilą zakończenia całkowitej realizacji zamówienia po upływie okresu gwarancji jakości oraz okresu trwania rękojmi.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.