PETYCJE

Zasady składania i rozpatrywania petycji

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

-  zmiany przepisów prawa,

- podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Warunki formalne petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja powinna zawierać:

1.    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycje jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2.    wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3.    oznaczenie adresata petycji;

4.    wskazanie przedmiotu petycji;

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Sposób i termin rozpatrywania

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycje uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulga przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycje o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

  • Petycje składane do Wójta Gminy  Kleszczewo

 

2022 r.

 

Lp.

Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia  zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Scan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji i terminie rozpatrzenia

1.

Mieszkańcy wsi Śródka

scan w załączniku

Poprawa dostępności do transportu publicznego dla mieszkańców wsi Śródka

08.02.2022 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Petycja rozpatrzona 2022-04-04 - scan odpowiedzi w załączniku

2.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

scan w załączniku

W sprawie naprawy i ochrony programów powietrza

18.02.2022

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja rozpatrzona 2022-04-04 - scan odpowiedzi w załączniku

3.

M. Kałek

scan w załączniku

Stanu drogi gruntowej przy ul. Poziomkowej w Gowarzewie

21.02.2022

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja rozpatrzona 2022-04-04 - scan odpowiedzi w załączniku

 

4.

J. Wereszczyński

scan w załączniku

Stanu drogi gruntowej przy ul. Poziomkowej w Gowarzewie

21.02.2022

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja rozpatrzona 2022-04-04 - scan odpowiedzi w załączniku

 

5.

B. Komorowski

scan w załączniku

Stanu drogi gruntowej przy ul. Poziomkowej w Gowarzewie

22.02.2022

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja rozpatrzona 2022-04-04 - scan odpowiedzi w załączniku

 

6.

Cech Zdunów Polskich

scan w załączniku

W sprawie naprawy i programów ochrony powietrza

08.03.2022 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja rozpatrzona 2022-04-04 - scan odpowiedzi w załączniku

 

7.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Skan w załączniku

Współdziałanie z gminą w zakresie poprawy efektywności energetycznej

18.07.2022 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja rozpatrzona 2022-08-09 - odpowiedź w załączniku

8.

Dane zanonimizowane

Skan w załączniku

Utowrzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy

16.08.2022 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja rozpatrzona 2022-09-09 - odpowiedź w załączniku

9.

Dane zanonimizowane/ Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Skan w załączniku

W sprawie podwyższenia poziomu bezpieczeństwa i zapewnienia pomocy dla wychowawcy grupy „Zajączki” oraz dostosowanie przestrzeni, w której przebywają dzieci obu grup do ich potrzeb

27.09.2022 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

10.

Dane zanonimizowane/ Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Skan w załączniku

W sprawie niedokonywania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ul. Łąkową w Tulcach

18.10.2022 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

2021 r.

 

Lp.

Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje ( w przypadku wyrażenia  zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Scan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji i terminie rozpatrzenia

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Mąderek 

 

Scan w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświetlenie posesji położonych przy ul. Zbożowej, Żytniej, Pszennej oraz posesji o nr Markowice 27, 28, 29, 29A, 30, 53, 54, 56,58,59,61.,62,64 oraz działki  o nr ewid.187

 

06.05.2021r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Termin rozpatrzenia 05.08.2021 r.

 

 

 

Petycja rozpatrzona 2021-07-01 - scan odpowiedzi w załączniku

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Scan w załączniku

 

 

 

Zamontowanie na ul. Czereśniowej w Gowarzewie pojemnika na odchody zwierząt

 

15.07.2021r.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Termin rozpatrzenia 14.10.2021r.

 

Petycja rozpatrzona 2021-09-05 - skan odpowiedzi w załączniku

 

 

2020 r.

 

Lp.

Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje ( w przypadku wyrażenia  zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Scan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji i terminie rozpatrzenia

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACJA ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO

Scan – w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petycja w interesie publicznym w zakresie dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych

21.01.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

 

 

 

 

Petycja rozpatrzona 31.01.2020 r. - scan odpowiedzi w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

2019 r.

 

Lp.

Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje ( w przypadku wyrażenia  zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Scan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji i terminie rozpatrzenia

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Sutor

Scan – w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa

01.10.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Termin rozpatrzenia 19.12.2019 r.

 

 

 

 

Petycja rozpatrzona 19.12.2019 r. - scan odpowiedzi w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

2018r.

 

Lp.

Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje ( w przypadku wyrażenia  zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Scan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji i terminie rozpatrzenia

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Scan – w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan- w załączniku

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 481, na odcinku 110 m w miejscowości Tulce

 

 

Sprzeciw dotyczący budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Gowarzewo

27.06.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.08.2018 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Termin rozpatrzenia 05.09.2018 r.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Termin rozpatrzenia- do 28.09.2018 r.

Termin rozpatrzenia ulega przesunięciu do czasu zajęcia stanowiska przez inwestora ( pismo skierowane do inwestora przez Wójta Gminy )

Petycja rozpatrzona pozytywnie 05.09.2018 r. - scan odpowiedzi w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

Petycja bezprzedmiotowa- scan odpowiedzi w załączniku

2017 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) o petycjach informujemy, że w  2017r.  do Wójta Gminy Kleszczewo nie wpłynęła żadna petycja.

2016 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) o petycjach informujemy, że w  2016r.  do Wójta Gminy Kleszczewo nie wpłynęła żadna petycja.

2015 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) o petycjach informujemy, że w  2015r.  do Wójta Gminy Kleszczewo nie wpłynęła żadna petycja.

 

  • Petycje składane do Rady Gminy Kleszczewo

 

2023 r.

Lp.

Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Scan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

i terminie rozpatrzenia

1.

Piotr Sterkowski

Scan – w załączniku

W interesie publicznym w sprawie podjęcia uchwały o treści wskazanej w petycji

03.04.2023 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

2022 r.

 

Lp.

Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje ( w przypadku wyrażenia  zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Scan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji i terminie rozpatrzenia

1.

Cech Zdunów Polskich

Scan w załączniku

W sprawie naprawy i programów ochrony powietrza

08.03.2022 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja rozpatrzona 2022-04-27 - scan odpowiedzi w załączniku

2.

Patryk Król

scan w załączniku

W sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

01.08.2022 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja rozpatrzona 27.09.2022 r. - odpowiedź w załączniku

 

2021 r.

 

 

Lp.

Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje ( w przypadku wyrażenia  zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Scan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji i terminie rozpatrzenia

1.

Dane zanonimizowane

Scan – w załączniku

W interesie publicznym w sprawie podjęcia uchwały o treści wskazanej w petycji

05.01.2021 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja rozpatrzona 27.01.2021 r. - scan odpowiedzi w załączniku

2.

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

Scan – w załączniku

Alarm Stop zabójczemu GMO- stop niebezpiecznej szczepionce

05.01.2021  – list otwarty, 18.01.2021 – złożone uzupełnienie

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja rozpatrzona 31.03.2021 r. - scan odpowiedzi w załączniku

3.

Dane zanonimizowane

Scan – w załączniku

W interesie publicznym w sprawie podjęcia uchwały  w sprawie pakietu profilaktycznego dla ludzi starszych

08.02.2021

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja nie została rozpatrzona w dniu 17.02.2021r. wnioskodawca wycofał petycję.

4.

Teresa Garland

Scan – w załączniku

W interesie publicznym w sprawie podjęcia uchwały  w sprawie pakietu profilaktycznego dla ludzi starszych

22.02.2021

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja rozpatrzona 31.03.2021 r. - scan odpowiedzi w załączniku

5.

Teresa Garland

w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego

Społecznego Komitetu

Konstytucyjnego

Scan – w załączniku

w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

04.03.2021

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja rozpatrzona 31.03.2021 r. - scan odpowiedzi w załączniku

6.

Fundacja im. Nikoli Tesli

Scan – w załączniku

w sprawie uchwalenia Uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych w zakresie

- Wydanie zakazu stosowania „maseczek ochronnych”

- Wydanie zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej

- Wydanie zakazu stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów) oraz Podjęcia "Działań Ratowniczych" mających na celu objęcia szczególną opieką medyczną wszystkich osób zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i życia a także wydanie specjalnych komunikatów w tej sprawie w Mediach.

21.12.2021 - 12 stycznia 2022 złożone uzupełnienie do petycji

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 petycja rozpatrzona 31 stycznia 2022 r. - skan odpowiedzi w załączniku

 

 

 

2020 r.          

                                

 

 

Lp.

Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje ( w przypadku wyrażenia  zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Scan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji i terminie rozpatrzenia

1.

 

 

 

 

 

 

 

KOALICJA POLSKA WOLNA OD 5G

Scan – w załączniku

 

W interesie publicznym w zakresie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

27.03.2020 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Petycja rozpatrzona 27.05.2020 r. - scan odpowiedzi w załączniku

2.

Arkadiusz Rakoczy

Scan – w załączniku

 

W interesie publicznym w sprawie podjęcia uchwały o treści wskazanej w petycji

15.12.2020

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

 

Petycja rozpatrzona 27.01.2021 r. - scan odpowiedzi w załączniku

3.

Teresa Garland

Scan – w załączniku

 

W interesie publicznym w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy Uchwały  „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”

21.12.2020

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

 

Petycja rozpatrzona 27.01.2021 r. - scan odpowiedzi w załączniku

  

 

 

2019 r.

 

 

Lp.

Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje ( w przypadku wyrażenia  zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Scan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji i terminie rozpatrzenia

1.

 

 

 

 

 

 

 

 Renata Sutor

Scan – w załączniku

 

 

 

 

 

 

Zmiana przepisów prawa miejscowego

 

 

18.11.2019 r.

 

 

 

 

 

  

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Petycja rozpatrzona 22.01.2020 r. - scan odpowiedzi w załączniku

 

 

2.

Renata Sutor

Scan – w załączniku

 

 

 W interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

 

06.12.2019 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Petycja rozpatrzona 22.01.2020 r. - scan odpowiedzi w załączniku

 

 

2018r.

 

 

Lp.

Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje ( w przypadku wyrażenia  zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Scan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji i terminie rozpatrzenia

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Scan – w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan - w załączniku

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 481, na odcinku 110 m w miejscowości Tulce

 

 

 

 

Sprzeciw dotyczący budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Gowarzewo

27.06.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.08.2018 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Termin rozpatrzenia 05.09.2018 r.

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Termin rozpatrzenia- do 28.09.2018 r.

Termin rozpatrzenia ulega przesunięciu do czasu zajęcia stanowiska przez inwestora ( pismo skierowane do inwestora przez Wójta Gminy )

Petycja rozpatrzona pozytywnie 05.09.2018 r. - scan odpowiedzi w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petycja bezprzedmiotowa- scan odpowiedzi w załączniku

2017 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) o petycjach informujemy, że  w 2017r. do Rady Gminy Kleszczewo nie wpłynęła żadna petycja.

2016 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) o petycjach informujemy, że  w 2016 r. do Rady Gminy Kleszczewo  nie wpłynęła żadna petycja.

2015 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) o petycjach informujemy, że  w 2015 r. do Rady Gminy Kleszczewo nie wpłynęła żadna petycja.