ZARZĄDZENIE Nr 71/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 listopada 2017 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

 

                 Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.  Dz. U.  z 2017 r. poz.1189 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Eweliny Chmieleckiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Kleszczewie, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

1.    Pani Magdalena Sołtysiak                      - przedstawiciel organu prowadzącego jako                       

                                                                przewodniczący

2.    Pani Marzena Socha                             - dyrektor  Zespołu Szkół w Kleszczewie

3.    Pani Irena Pyszyńska-Królak               - przedstawiciel organu sprawującego                     

                                                                 nadzór   pedagogiczny

4.    Pani Urszula Tomczyk                         - ekspert

5.    Pani  Małgorzata Migda                       - ekspert

§ 2

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.