Z a r z ą d z e n i e Nr 63/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 88.172,66 zł , w tym:

- dochody bieżące 36.248.471,80 zł,

- dotacje na zadania zlecone 8.472.784,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 88.172,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące 34.201.453,95 zł,

- wydatki na zadania zlecone 8.472.784,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2017r.

Wójt

(-) mgr.inż.Bogdan Kemnitz

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo

Nr 63/2017 z dnia 30 października 2017r.

 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

-rozdział 01095 dochody i wydatki: Na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.391.2017.10 z dnia 24-10-2017r. zwiększono plan dochodów o kwotę 88.172,66zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania zwrotu. Środki wprowadzono jednocześnie po stronie wydatków.

Dz. 710 Działalność usługowa:

-rozdział 71004 wydatki: dokonano przesunięć miedzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłatę za przekształcenie gruntu (siłownie zewnętrzne Zimin, plac zabaw Krerowo).

Wójt

(-) mgr.inż.Bogdan Kemnitz