Gmina Kleszczewo działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

 

 Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz kompleksowa realizacja projektu zgodnie z wymaganiami poddziałania 9.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie do 8 marca 2018 r. do godz. 10:00

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór partnerów do projektu w ramach poddziałania 9.2.1” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w terminie od 13 lutego 2018 r. do 8 marca  2018 r. do godz. 10:00.

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Kleszczewo. Otwarcie ofert nastąpi 8 marca 2018 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Kleszczewo. Złożone oferty nie podlegają korektom.

Pytania związane z prowadzonym naborem należy składać w formie pisemnej na adres e-mail: k.sznajder@kleszczewo.pl