Data posiedzenia:
2019-02-06

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku - świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia reprezentantów gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
12. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków w Gminie Kleszczewo.
13. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
14. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo