Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Gminy » RODO

Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Zgodnie z art. 12,13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd  Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, reprezentowany przez Wójta Gminy Kleszczewo.
 2.  Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kleszczewo jest Pani Genowefa Przepióra g.przepiora@kleszczewo.pl
 3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji: 
 1. zadań  ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
 2.  wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 3.  wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd  Gminy Kleszczewo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa;
 2.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
 3.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
Redaktor: aaa Źródło: aaa
Utworzony: 2019-03-01 12:27:04 Ostatnia zmiana: 2019-03-01 12:27:59