Kadencja 2018-2023

Nr sesji

Nr i data uchwały

W sprawie

Publikacja

I

I/1/2018

21 listopada 2018r.

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

-

 

I

I/2/2018

21 listopada 2018r.

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

-

I

I/3/2018

21 listopada 2018r.

powołania  Komisji Rewizyjnej

-

I

I/4/2018

21 listopada 2018r.

wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji  Rewizyjnej

-

I

I/5/2018

21 listopada 2018r.

powołania  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

-

I

I/6/2018

21 listopada 2018r.

wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego  Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji

-

I

I/7/2018

21 listopada 2018r.

ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

-

I

I/8/2018

21 listopada 2018r.

wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji  Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

-

II

II/9/2018

05 grudnia 2018 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2019 rok

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.  9719

 z dnia 07.12.2018r.

II

II/10/2018

05 grudnia 2018 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 9720

 z dnia 07.12.2018r.

II

II/11/2018

05 grudnia 2018 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 9721

 z dnia 07.12.2018r.

II

II/12/2018

05 grudnia 2018 r.

przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami w 2019 r

 

II

II/13/2018

05 grudnia 2018 r.

ustalenia  wynagrodzenia dla Wójta Gminy

 

II

II/14/2018

05 grudnia 2018 r.

wskazania Wiceprzewodniczącego dokonującego polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy

 

II

II/15/2018

05 grudnia 2018 r.

zmiany uchwały w sprawie wykazu składników majątkowych stanowiących wkład niepieniężny do spółki – Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczewie

 

II

II/16/2018

05 grudnia 2018 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

 

II

II/17/2018

05 grudnia 2018 r.

ustalenia wysokości dopłat do 1m3 ścieków w okresie od 01  stycznia 2019r. do 05 czerwca 2019r

 

II

II/18/2018

05 grudnia 2018 r.

zmiany  uchwały budżetowej na 2018r

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 715  

 z dnia 15.01.2019r.

II

II/19/2018

05 grudnia 2018 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018-2040

 

II

II/20/2018

05 grudnia 2018 r.

zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Kleszczewo oraz określenia zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu

 

III

III/21/2018

19 grudnia 2018 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 456  

 z dnia 09.01.2019r.

III

III/22/2018

19 grudnia 2018 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018-2040.

 

 

III

III/23/2018

19 grudnia 2018 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040

 

III

III/24/2018

19 grudnia 2018 r.

Budżetu Gminy na 2019r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 506

 z dnia 09.01.2019r.

III

III/25/2018

19 grudnia 2018 r.

nabycia na własność  Gminy Kleszczewo  nieruchomości położonej w miejscowości Szewce.

 

III

III/26/2018

19 grudnia 2018 r.

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania             Problemów Alkoholowych na 2019 rok

 

III

III/27/2018

19 grudnia 2018 r.

zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r

 

III

III/28/2018

19 grudnia 2018 r.

uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2019r

 

III

III/29/2018

19 grudnia 2018 r.

zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na I półrocze 2019r.

 

IV

IV/30/2019

06 lutego 2019 r.

uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

 

IV

IV/31/2019

06 lutego 2019 r.

podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku - świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem   „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.  1526

 z dnia 11.02.2019r.

IV

IV/32/2019

06 lutego 2019 r.

zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku i  świadczenia  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 1525

 z dnia 11.02.2019r.

IV

IV/33/2019

06 lutego 2019 r.

zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 1507

 z dnia 11.02.2019r.

IV

IV/34/2019

06 lutego 2019 r.

ustanowienia reprezentantów gminy  w Stowarzyszeniu Gmin  i Powiatów Wielkopolski.

 

IV

IV/35/2019

06 lutego 2019 r.

zmiany  uchwały budżetowej na 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 1884

 z dnia 19.02.2019r.

IV

IV/36/2019

06 lutego 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

 

IV

IV/37/2019

06 lutego 2019 r.

poboru podatków  w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 1506  

 z dnia 11.02.2019r.

V

V/38/2019

27 lutego 2019 r.

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo w 2019r

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 2377  

 z dnia 04.03.2019r.

V

V/39/2019

27 lutego 2019 r.

nadania imienia Szkole Podstawowej w Kleszczewie

 

V

V/40/2019

27 lutego 2019 r.

nadania imienia Szkole Podstawowej w Tulcach

 

V

V/41/2019

27 lutego 2019 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów zmian statutów sołectw Gminy Kleszczewo

 

V

V/42/2019

27 lutego 2019 r.

zmiany  uchwały budżetowej na 2019r

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 2587  

 z dnia 06.03.2019r.

V

V/43/2019

27 lutego 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040

 

VI

VI/44/2019

26 marca 2019 r.

zmiany  uchwały budżetowej na 2019r

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 3821  

 z dnia 10.04.2019r.

VI

VI/45/2019

26 marca 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

 

 

VI

VI/46/2019

26 marca 2019 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Tulcach i Gowarzewie.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 4086  

 z dnia 17.04.2019r.

VI

VI/47/2019

26 marca 2019 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach i Bylinie.

 

VI

VI/48/2019

26 marca 2019 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Gowarzewie, Tulcach i Bylinie

 

VI

VI/49/2019

26 marca 2019 r.

nadania nazw ulicom w  miejscowości Tulce.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 3414   

 z dnia 02.04.2019r.

VI

VI/50/2019

26 marca 2019 r.

nadania nazwy ulicy w miejscowości Kleszczewo.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 3412  

 z dnia 02.04.2019r.

VI

VI/51/2019

26 marca 2019 r.

zmiany uchwały w sprawie  uchwalenia  statutów  sołectw  Gminy Kleszczewo.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 3404 

 z dnia 02.04.2019r.

VII

VII/52/2019

24 kwietnia 2019 r.

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 4430 

 z dnia 30.04.2019r.

VII

VII/53/2019

24 kwietnia 2019 r.

przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg.

 

VII

VII/54/2019

24 kwietnia 2019 r.

zmiany  uchwały budżetowej na 2019r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 4577  

 z dnia 06.05.2019r.

VII

VII/55/2019

24 kwietnia 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

 

VII

VII/56/2019

24 kwietnia 2019 r.

zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 4415 

 z dnia 30.04.2019r.

VIII

VIII/57/2019

29 maja 2019 r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren przeznaczony pod linie 110 kV.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 5960 

 z dnia 18.06.2019r.

VIII

VIII/58/2019

29 maja 2019 r.

uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2019r.

 

VIII

VIII/59/2019

29 maja 2019 r.

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na II półrocze 2019r.

 

VIII

VIII/60/2019

29 maja 2019 r.

poboru podatków  w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 5682 

 z dnia 10.06.2019r.

VIII

VIII/61/2019

29 maja 2019 r.

zmiany  uchwały budżetowej na 2019r

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 5761 

 z dnia 11.06.2019r.

VIII

VIII/62/2019

29 maja 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

 

VIII

VIII/63/2019

29 maja 2019 r.

ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków w okresie od 06 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

 

VIII

VIII/64/2019

29 maja 2019 r.

wyrażenia zgody na zbycie w drodze bez przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo

 

VIII

VIII/65/2019

29 maja 2019 r.

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo

 

IX

IX/66/2019

19 czerwca 2019 r.

udzielenia Wójtowi Gminy  wotum zaufania.

 

IX

IX/67/2019

19 czerwca 2019 r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

 

IX

IX/68/2019

19 czerwca 2019 r.

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo  za 2018 r.

 

IX

IX/69/2019

19 czerwca 2019 r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren aktywizacji gospodarczej w Krzyżownikach.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.  6304

 z dnia 02.07.2019r.

IX

IX/70/2019

19 czerwca 2019 r.

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki położone w Kleszczewie, Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Gowarzewie.

 

IX

IX/71/2019

19 czerwca 2019 r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Śródce.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.  6305

 z dnia 02.07.2019r.

IX

IX/72/2019

19 czerwca 2019 r.

powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

 

IX

IX/73/2019

19 czerwca 2019 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.  6306

 z dnia 02.07.2019r.

IX

IX/74/2019

19 czerwca 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

 

IX

IX/75/2019

19 czerwca 2019 r.

zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

X

X/76/2019

30 lipca 2019 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 7036 

 z dnia 06.08.2019r.

X

X/77/2019

30 lipca 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

 

XI

XI/78/2019

04 września 2019 r.

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kleszczewo

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.7700  

 z dnia 10.09.2019r

XI

XI/79/2019

04 września 2019 r.

zmiany uchwały Nr XLI/333/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia
25 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 7706

 z dnia 10.09.2019r

XI

XI/80/2019

04 września 2019 r.

nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 7707 

 z dnia 10.09.2019r

XI

XI/81/2019

04 września 2019 r.

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kleszczewo.

 

XII

XII/82/2019

30 września 2019 r.

stwierdzenia zakończenia działalności oddziałów  gimnazjalnych włączonych w strukturę  Szkoły Podstawowej im. Walczących o Niepodległość w Kleszczewie oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Tulcach

 

XII

XII/83/2019

30 września 2019 r.

zmiany uchwały Nr XXIX/221/2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 8320  

 z dnia 03.10.2019r

XII

XII/84/2019

30 września 2019 r.

nadania nazwy ulicy w miejscowości Tulce

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 8555 

 z dnia 09.10.2019r

XII

XII/85/2019

30 września 2019 r.

nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo.

 

XII

XII/86/2019

30 września 2019 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 8321 

 z dnia 03.10.2019r

XII

XII/87/2019

30 września 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040

 

XII

XII/88/2019

30 września 2019 r.

wyboru ławników

 

XIII

XIII/89/2019 30 października 2019 r.

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nagradowice, gm. Kleszczewo.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.9300  

 z dnia 06.11.2019r

XIII

XIII/90/2019 30 października 2019 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki zlokalizowane w obrębie Krzyżowniki oraz w obrębie Kleszczewo w zakresie części tekstowej.

 

XIII

XIII/91/2019 30 października 2019 r.

przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic Sołectw Komorniki, Krzyżowniki i Śródka

 

XIII

XIII/92/2019 30 października 2019 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2019r

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 9559  

 z dnia 13.11.2019r

XIII

XIII/93/2019 30 października 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

 

XIII

XIII/94/2019 30 października 2019 r.

Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2027.

 

XIV

XIV/95/2019

27 listopada 2019 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na  2020 rok. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 10234  

 z dnia 04.12.2019r

XIV

XIV/96/2019

27 listopada 2019 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 10237  

 z dnia 04.12.2019r

XIV

XIV/97/2019

27 listopada 2019 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 10238    

 z dnia 04.12.2019r

XIV

XIV/98/2019

27 listopada 2019 r.

nadania nazw ulicom w miejscowościach Kleszczewo, Nagradowice, Gowarzewo oraz Śródka

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 10235  

 z dnia 04.12.2019r

XIV

XIV/99/2019

27 listopada 2019 r.

przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami w 2020r

 

XIV

XIV/100/2019

27 listopada 2019 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2019r

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 11010    

 z dnia 18.12.2019r

XIV

XIV/101/2019

27 listopada 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040

 

XIV

XIV/102/2019

27 listopada 2019 r.

zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 10236  

 z dnia 04.12.2019r

XV

XV/103/2019

18 grudnia 2019 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2019r

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 11372    

 z dnia 30.12.2019r

XV

XV/104/2019

18 grudnia 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

 

XV

XV/105/2019

18 grudnia 2019 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040

 

 

XV

XV/106/2019

18 grudnia 2019 r.

Budżetu gminy na 2020r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 11373  

 z dnia 30.12.2019r

XV

XV/107/2019

18 grudnia 2019 r.

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania             Problemów Alkoholowych na 2020 rok

 

XV

XV/108/2019

18 grudnia 2019 r.

zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020r.

 

XV

XV/109/2019

18 grudnia 2019 r.

uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2020r.

 

XV

XV/110/2019

18 grudnia 2019 r.

zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na I półrocze 2020r.

 

XV

XV/111/2019

18 grudnia 2019 r.

nadania nazwy ulicy w miejscowości Zimin i Kleszczewo.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 11374  

 z dnia 30.12.2019r

XV

XV/112/2019

18 grudnia 2019 r.

ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kleszczewo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.11301    

 z dnia 24.12.2019r

XV

XV/113/2019

18 grudnia 2019 r.

określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kleszczewo na rok szkolny 2019/2020.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 11302  

 z dnia 24.12.2019r

XV

XV/114/2019

18 grudnia 2019 r.

zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kleszczewo.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 11303  

 z dnia 24.12.2019r

XVI

XVI/115/2020

22 stycznia 2020 r.

rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

 

XVI

XVI/116/2020

22 stycznia 2020 r.

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego wniesionej przez Panią Renatę Sutor w dniu 18 listopada 2019r.

 

XVI

XVI/117/2020

22 stycznia 2020 r.

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego wniesionej przez Panią Renatę Sutor w dniu 06 grudnia 2019r.

 

XVI

XVI/118/2020

22 stycznia 2020 r.

przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Gowarzewo w Gminie Kleszczewo.

 

XVI

XVI/119/2020

22 stycznia 2020 r.

przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Śródka w Gminie Kleszczewo.

 

XVI

XVI/120/2020

22 stycznia 2020 r.

przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Tanibórz w Gminie Kleszczewo.

 

XVI

XVI/121/2020

22 stycznia 2020 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 1530  

 z dnia 12.02.2020r

XVI

XVI/122/2020

22 stycznia 2020 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.

 

XVII

XVII/123/2020

25 lutego 2020 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

 

XVII

XVII/124/2020

25 lutego 2020 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 2627

 z dnia 17.03.2020r

XVII

XVII/125/2020

25 lutego 2020 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.

 

XVIII

XVIII/126/2020

29 kwietnia 2020 r.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo w 2020r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 3906

 z dnia 06.05.2020r.

XVIII

XVIII/127/2020

29 kwietnia 2020 r.

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki położone w Szewcach, Krerowie, Nagradowicach, Śródce i Tulcach.

 

XVIII

XVIII/128/2020

29 kwietnia 2020 r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr ewid. 15/72 położoną w Kleszczewie.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 4201

 z dnia 19.05.2020r

XVIII

XVIII/129/2020

29 kwietnia 2020 r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr ewid. 355/2 położoną w Szewcach obręb Gowarzewo oraz 113 położoną w Krerowie pod budowę elektrowni fotowoltaicznej.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 4202

 z dnia 19.05.2020r

XVIII

XVIII/130/2020

29 kwietnia 2020 r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr ewid. 146/10, 146/11, 146/22 i część 146/21, zlokalizowane w Tulcach.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 4203

 z dnia 19.05.2020r

XVIII

XVIII/131/2020

29 kwietnia 2020 r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 19/5, położonej w Śródce.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 4366

 z dnia 27.05.2020r

XVIII

XVIII/132/2020

29 kwietnia 2020 r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy    Kleszczewo, obejmującego działki położone w Gowarzewie – etap I.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 4367

 z dnia 27.05.2020r

XVIII

XVIII/133/2020

29 kwietnia 2020 r.

nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości  położonych w miejscowości Poklatki.

 

XVIII

XVIII/134/2020

29 kwietnia 2020 r.

nadania nazw ulicom w miejscowości Gowarzewo,  Kleszczewo oraz zmiany nazwy ulicy w miejscowości Tulce.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz.4368

 z dnia 27.05.2020r

XVIII

XVIII/135/2020

29 kwietnia 2020 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 4369

 z dnia 27.05.2020r

XVIII

XVIII/136/2020

29 kwietnia 2020 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.

 

XVIII

XVIII/137/2020

29 kwietnia 2020 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w rejonie ulicy Pogodnej w Gowarzewie.

 

XVIII

XVIII/138/2020

29 kwietnia 2020 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w rejonie ulicy Pogodnej w Gowarzewie.

 

XVIII

XVIII/139/2020

29 kwietnia 2020 r.

zmiany Uchwały Nr XV/114/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na    udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kleszczewo.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 4370

 z dnia 27.05.2020r

XIX

XIX/140/2020

27 maja 2020 r.

zmiany uchwały  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 4513

 z dnia 02.06.2020r

XIX

XIX/141/2020

27 maja 2020 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 4537

 z dnia 02.06.2020r

XIX

XIX/142/2020

27 maja 2020 r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.

 

 

XIX

XIX/143/2020

27 maja 2020 r.

zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 

XIX

XIX/144/2020

27 maja 2020 r.

nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonych w miejscowości  Gowarzewo

 

XIX

XIX/145/2020

27 maja 2020 r.

rozpatrzenia petycji  dotyczącej  ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

 

XIX

XIX/146/2020

27 maja 2020 r.

nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 4514

 z dnia 02.06.2020r

XIX

XIX/147/2020

27 maja 2020 r.

zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

XX

XX/148/2020

24 czerwca 2020 r.

udzielenia Wójtowi Gminy  wotum zaufania

 

XX

XX/149/2020

24 czerwca 2020 r

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

 

XX

XX/150/2020

24 czerwca 2020 r

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo  za 2019 r.

 

XX

XX/151/2020

24 czerwca 2020 r

zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na II półrocze 2020r.

 

XX

XX/152/2020

24 czerwca 2020 r

uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2020r

 

XX

XX/153/2020

24 czerwca 2020 r

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 591, obręb Tulce

 

XX

XX/154/2020

24 czerwca 2020 r

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 591, obręb Tulce.

 

XX

XX/155/2020

24 czerwca 2020 r

odwołania Skarbnika Gminy Kleszczewo

 

XX

XX/156/2020

24 czerwca 2020 r

powołania Skarbnika Gminy Kleszczewo

 

XX

XX/157/2020

24 czerwca 2020 r

zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 5622

 z dnia 07.07.2020r

XX

XX/158/2020

24 czerwca 2020 r

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040

 

XX

XX/159/2020

24 czerwca 2020 r

zmiany uchwały  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 5313

 z dnia 29.06.2020r

XX

XX/160/2020

24 czerwca 2020 r

nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo.

 

XXI

XX/161/2020

31 sierpnia 2020 r.

zmiany Uchwały Nr XXXVI/277/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29   listopada 2017r. w sprawie transportu publicznego dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych lub klas gimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczewo

 

XXI

XX/162/2020

31 sierpnia 2020 r.

określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kleszczewo na rok szkolny 2020/2021

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 6796

 z dnia 07.09.2020r

XXI

XX/163/2020

31 sierpnia 2020 r.

zmiany Uchwały Nr XXII/167/2008 Rady Gminy Kleszczewo z  dnia 18 września 2008r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Gowarzewo, Kleszczewo, Szewce i Tulce

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 6797

 z dnia 07.09.2020r

XXI

XX/164/2020

31 sierpnia 2020 r.

nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 6798

 z dnia 07.09.2020r

XXI

XX/165/2020

31 sierpnia 2020 r.

przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kleszczewo na lata 2016-2019.”

 

XXI

XX/166/2020

31 sierpnia 2020 r.

przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kleszczewo na lata 2020-2023”.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 7077

 z dnia 21.09.2020r

XXI

XX/167/2020

31 sierpnia 2020 r.

zmiany Uchwały Nr XV/112/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kleszczewo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 6820

 z dnia 08.09.2020r

XXI

XX/168/2020

31 sierpnia 2020 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 6917

 z dnia 14.09.2020r

XXI

XX/169/2020

31 sierpnia 2020 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.

 

XXII

XXII/170/2020

30 września 2020 r.

regulaminu korzystania  z parku w miejscowości  Gowarzewo.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 7485

 z dnia 05.10.2020r

XXII

XXII/171/2020

30 września 2020 r.

regulaminu korzystania  z  gminnych altan i wiat rekreacyjnych .

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 7486

 z dnia 05.10.2020r

XXII

XXII/172/2020

30 września 2020 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz. 7487

 z dnia 05.10.2020r

XXII

XXII/173/2020

30 września 2020 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.

 

XXIII

XXIII/174/2020

29 października 2020 r.

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kleszczewo na lata  2021-2025.

 

XXIII

XXIII/175/2020

29 października 2020 r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki zlokalizowane w obrębie Krzyżowniki oraz w obrębie Kleszczewo w zakresie części tekstowej.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz.

 z dnia ..2020r

XXIII

XXIII/176/2020

29 października 2020 r.

wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa dla Komendy Wojewódzkiej Policji prawa własności lokalu użytkowego oraz udziału 1 w nieruchomości położonej przy ul. Sportowej na terenie miejscowości Kleszczewo, oznaczonego numerem ewid. 15/114, obręb Kleszczewo, stanowiącej   własność Gminy Kleszczewo.

 

XXIII

XXIII/177/2020

29 października 2020 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2020r

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 Poz.

 z dnia ..2020r

XXIII

XXIII/178/2020

29 października 2020 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.