OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds. księgowości podatkowej w  Referacie  Gospodarki Finansowej

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.   Stanowisko :

        Stanowisko ds. księgowości podatkowej  w  Referacie Gospodarki Finansowej.

 

III.Wymagania niezbędne :

1.             obywatelstwo polskie,

2.             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.             wykształcenie : minimum średnie,

4.        dobra znajomość obsługi komputera,

5.             brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7.             nieposzlakowana opinia.

 

IV.  Wymagania dodatkowe   :

1.     znajomość  przepisów prawnych z zakresu :  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami), ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 351 ze zmianami), ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1170 ze zmianami),ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1256 ze zm.)

2.     doświadczenie  i staż  pracy w księgowości,

3.     zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

 

V.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1) prowadzenie księgowości podatkowej, a w szczególności należności podatkowych  gminy oraz  dzierżawy gruntów,

2)  nadzorowanie terminowości wpłacania należności podatkowych gminy  oraz dzierżaw gruntu,

3) prowadzenie księgowości oraz windykacja należności  publiczno-prawnych i cywilnoprawnych gminy,

4) prowadzenie spraw związanych z  podatkiem od środków transportowych,

5) przygotowywanie materiałów dotyczących należności publiczno- prawnych i cywilno prawnych gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy,

6) przygotowywanie  materiałów   dotyczących    podatku od środków transportowych   niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy,

7) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz  postępowania zabezpieczającego,

8) prowadzenie ewidencji i aktualizacja upomnień,

9) prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,

10) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,

11)rozliczanie sołtysów  z zainkasowanych kwot podatków,

12) naliczanie wysokości inkasa i  zestawienie wypłat dla  inkasentów podatków,

13) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

14) przygotowanie sprawozdań z zakresu podatku akcyzowego,

 

VI.          Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku.

2.     Wymiar czasu pracy : cały etat

3.     Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu sierpniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  Kleszczewo w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.      Wymagane dokumenty :

1.     życiorys  uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8.     oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

IX.     Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.     Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. księgowości podatkowej w  Referacie  Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo” do dnia  11 października  2019 r. do godz. 15.00.

2.     Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.     Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.            Uwagi końcowe:

1.     Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2019r. w sprawie    przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze  ds. księgowości podatkowej w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.     Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3)III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 5 kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

Wójt Gminy

 

                                                                                   Bogdan Kemnitz