Zamawiający:
Gmina Kleszczewo

Tytuł przetargu:
Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj- UNIEWAŻNIONY

CPV:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45000000-7 Roboty budowlane
71300000-1 Usługi inżynieryjne
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233252-0 Podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania.
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316212-4 Instalowanie świateł ruchu drogowego
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45316212-4 Instalowanie świateł ruchu drogowego


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2 oraz niepodlegający wykluczeniu
z powodu okoliczności, o których mowa w rozdz. VI.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1.1 posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

1.2 znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


1.3 posiadają zdolności techniczne lub zawodowe
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1.3.1 wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

a) 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie robót drogowych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z branżą elektryczną o wartości nie mniejszej niż: 800.000,00zł brutto.
b) 1 zamówienie w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych polegające na budowie, przebudowie lub remoncie gazociągów lub przyłączy gazowych średniego ciśnienia o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto.

1.3.2 dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. między innymi odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności:
a) drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub równoważne.
Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna dysponowanie
co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła samodzielne funkcje związane z realizacją zamówienia - jako Kierownik Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Budownictwa.
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
c) zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub równoważne.
Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna dysponowanie
co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła samodzielne funkcje związane z realizacją zamówienia - jako kierownik robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Budownictwa.
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub równoważne.
Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna dysponowanie
co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła samodzielne funkcje związane z realizacją zamówienia - jako kierownik robót/ kierownik budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Budownictwa.
Dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie tych uprawnień.
W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi
w Polsce).


Termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020r. (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz dostarczenia kompletu dokumentacji powykonawczej- w tym operat techniczny inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem jego złożenia w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii) z zachowaniem terminu pośredniego tj.: przygotowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej - do dnia 30.06.2020r.

Osoba odpowiedzialna:
Karolina El-Masri-Jankiewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Kleszczewo adres:
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
Sala konferencyjna-parter


Oferty można składać do:
2020-05-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-05-18 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online na stronie https://transmisja.esesja.pl/kleszczewow dniu 18.05.2020 godz. 11:00.

Kryteria wyboru:
Cena- 60%
Okres gwarancji- 40%


Wadium:
20.000 zł

Uwagi:
UWAGA:
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


Firmy uczestniczące