Data posiedzenia:
2020-04-29

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo w 2020r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki położone w Szewcach, Krerowie, Nagradowicach, Śródce i Tulcach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr ewid. 15/72 położoną w Kleszczewie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr ewid. 355/2 położoną w Szewcach obręb Gowarzewo oraz 113 położoną w Krerowie pod budowę elektrowni fotowoltaicznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr ewid. 146/10, 146/11, 146/22 i część 146/21, zlokalizowane w Tulcach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 19/5, położonej w Śródce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Gowarzewie - etap I.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonych w miejscowości Poklatki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gowarzewo, Kleszczewo oraz zmiany nazwy ulicy w miejscowości Tulce.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w rejonie ulicy Pogodnej w Gowarzewie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w rejonie ulicy Pogodnej w Gowarzewie.
18. Podjęcie w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/114/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kleszczewo.
19. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo