Data posiedzenia:
2020-05-27

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonych w miejscowości Gowarzewo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
13. Sprawozdanie z realizacji zadań z działalności pożytku publicznego w roku 2019.
14. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo