Zarządzenie Nr  63/2020

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  22 września 2020r.

 

 

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020r.

Na podstawie art. 257 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2020r. poz. 695 ze zm.) oraz § 8 ust.  2  Uchwały Nr XV/106/2019   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2020r. zarządza się co następuje:

 

§ 1.     

Uchyla się Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 września 2020r.

 

 

§ 2.

 

W związku z powyższym:

1.     W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do  niniejszego zarządzenia

2.     Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.     Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.     Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5.     Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6.     Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2020r.

                                                                                                             

                                                                                                           

 

                                                                                                        Wójt       

 

                                                                                                Bogdan Kemnitz

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia 

Wójta Gminy Kleszczewo

Nr  63/2020 z dnia  22 września 2020r.

 

Uchyla się zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 62/2020 z dnia 22 września 2020r.

 

 

 

 

                                                                                   Wójt                                                                                                                        

                                                                                    Bogdan Kemnitz