Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz. U.  z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1.Ustala się  projekt budżetu Gminy Kleszczewo na 2021 r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami według załącznika Nr 1.

2. Integralną część projektu budżetu stanowią objaśnienia według Załącznika Nr 2.

3. Projekt budżetu przedkłada się Radzie Gminy Kleszczewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

                                                                                              do Zarządzenia Nr  75/2020

                                                                                              Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                                              z dnia 16 listopada 2020 r.

 

 

 

Uchwała Nr  ………/2020

Rady Gminy Kleszczewo

                                         z dnia …… grudnia 2020 r.

 

 

w sprawie  uchwały budżetowej  na 2021 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i  9  lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713) oraz art. 212, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1

 

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w kwocie   75.721.180,29 zł,

    z tego:

1) dochody bieżące w kwocie       55.468.735,32

2) dochody majątkowe w kwocie  20.252.444,97 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 15.263.313,00 zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 332.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

3)     dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 19.476.518,97

   

 

 

§ 2

1. Ustala się łączną  kwotę wydatków  budżetu na 2021 r.  w kwocie  72.927.965,41 zł.             zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

     z tego:

1)  wydatki bieżące w kwocie  51.615.866,29 zł,

2)  wydatki majątkowe w kwocie 21.312.099,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.263.313,00 zł., 

zgodnie z załącznikiem  Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 332.800,00

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

3)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w  art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.339.412,06 zł.

 

§ 3

Na koniec 2021 r. wystąpi nadwyżka budżetu w kwocie 2.793.214,88 zł.

§ 4

1.   Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł.

2.   Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości  7.793.214,88 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

 

§ 5

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

   1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych            4.243.181,24

   2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  7.450.000,00  

   zgodnie z załącznikiem nr  9 do uchwały

§ 7

 Określa się plan  dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których  mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych.

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  3.000.000,00

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach   działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,

- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,

-między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań  inwestycyjnych,

- między wydatkami bieżącymi  a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania  zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

160.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 214 568,00

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.100,00 

§ 10

Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków  z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

 

§ 11

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości   73.000,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  189.100,00  .

§ 12

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.