Zamawiający:
Gmina Kleszczewo

Tytuł przetargu:
Budowa świetlicy w miejscowości Nagradowice, gmina Kleszczewo
w formule zaprojektuj i wybuduj


CPV:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45000000-7 Roboty budowlane
45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
45233142-6 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
13 miesięcy od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 KLESZCZEWO

Oferty można składać do:
2021-03-08 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2021-03-08 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 pok. Sala Konferencyjna - parter.

Kryteria wyboru:
1) cena -60%,
2) okres gwarancji - 40%


Wadium:
15 000zł

Uwagi:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 776560-N-2020 w dniu 31.12.2020r.

Firmy uczestniczące