Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Ustalam na okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wynagrodzenie  miesięczne  brutto dla kierowców jednostek OSP   w wysokości :

1)  Kleszczewo –Roman  Baranowski                                                      627 zł

2)  Gowarzewo – Paweł  Grzeszczak                                                       286 zł  

3)  Gowarzewo – Adam  Płóciennik                                                         286 zł

4)  Krzyżowniki – Piotr  Stachowski                                                        380 zł

5 ) Komorniki – Marcin Batycki                                                              327 zł

 

 

§ 2

 

Ustalam na okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wynagrodzenie  miesięczne  brutto dla osób pełniących  następujące funkcje   w wysokości :

1) Prezes ZG OSP – Jan Rajchelt                                                            444 zł

2) Komendant  Gminny OSP  – Roman Baranowski                                  379 zł

 

 

§ 3

 

Ustalam na okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wynagrodzenie  miesięczne  brutto dla gospodarzy sal wiejskich  w wysokości :

1)    Gowarzewo – Magdalena Czmoch                                               672 zł

2)    Tulce    - Mirosława Rutkowska                                                   671 zł

3)    Śródka – Jolanta Fludra                                                             357 zł

4)    Markowice – Mąderek Jan                                                          206 zł

5)    Poklatki – Elżbieta Adamczak                                                     206 zł

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.