ZARZĄDZENIE Nr 4/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 04 stycznia 2021r.

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Kleszczewo.

 

         Na podstawie 9a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami); w związku z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Kleszczewo, stanowiący załącznik  do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad przestrzeganiem zasad funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego sprawuje pracownik  na stanowisku ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kleszczewo.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2021

    Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  04 stycznia  2021r.

 

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

 na terenie Gminy Kleszczewo

 

§ 1.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gmina Kleszczewo (dalej jako: regulamin) określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w miejscach zarządzanych przed Administratora (zwanego dalej: monitoringiem wizyjnym), miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego.

§ 2.

Celem monitoringu wizyjnego jest:

1.    zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na
 monitorowanym terenie,

2.    ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,

3.    ochrona mienia.

§ 3.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego, w tym danych zgromadzonych za jego pośrednictwem,  jest Wójt Gminy Kleszczewo.

§ 4.

1.     System monitoringu wizyjnego obejmuje:

1)    węzeł przesiadkowy wraz z najbliższym otoczeniem – ul. Poznańska 4c, Kleszczewo;

2)    węzeł przesiadkowy Tulce, ul. Poznańska 1,

3)    Park Gowarzewo, Aleja Kasztanowa 2,

4)    teren wokół budynku OSP Gowarzewo, ul. Swarzędzka 14,

5)    drogi oraz ronda w miejscowości Gowarzewo (rondo: Kleszczewska, Tulecka, Swarzędzka;

6)    rondo: Swarzędzka, Trzecka, Siekierecka,), ulice: Tulecka, Trzecka, Swarzędzka.

 

2.    System monitoringu wizyjnego składa się z:
1)  kamer rejestrujących obraz,
2)  urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,

3) oprogramowania monitoringu i okablowania,

4) stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

3.    Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w  budynku Urzędu Gminy Kleszczewo.

4.    Monitoring funkcjonuje całodobowo, siedem dni w tygodniu.

5.    Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.

6.    Zapisy z kamer przechowywane są przez okres 14 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

7.    W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 6 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

§ 5.

1.    Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego jest podawana do wiadomości publicznej poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie monitorowanym  i przy wejściach do budynku.

2.    Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo oraz  na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku węzła przesiadkowego w Kleszczewie umieszczona jest klauzula informacyjna dotyczącą monitoringu wizyjnego, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 6.

Dostęp do obrazu i zapisu z monitoringu mają: Administrator Systemów Informatycznych, Inspektor Ochrony Danych, Wójt Gminy, ponadto pracownicy podmiotów świadczących usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia zawartej
z Urzędem Gminy Kleszczewo. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 7.

1.    Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

2.    Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań  (np. Policji, Sądom, Prokuraturze) na podstawie pisemnego wniosku.

3.    Osoby zainteresowane zabezpieczeniem zapisu z monitoringu, biorące udział
w zdarzeniu,  na potrzeby przyszłego postępowania mogą zwrócić się do Wójta Gminy Kleszczewo z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4.    Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest
w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, Sądom itp.

W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

5.    Kopia zapisu z monitoringu wizyjnego wydawana jest za pokwitowaniem.

6.    Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 8.

Regulamin zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo, w zakładce „Monitoring wizyjny”.

 

 

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu
funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Kleszczewo

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO

Zgodnie z art. 13 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Kleszczewo
w osobie Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, mail:
urzad@kleszczewo.pl, tel.: 061 817 60 17.

2.    W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
iod@kleszczewo.pl oraz na adres siedziby: 63-005 Kleszczewo przy ul. Poznańska 4.

3.    Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu:
a) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,
b) ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
c) ochrona mienia.

4.    Dane osobowe w postaci monitoringu wizyjnego, przetwarzane są na podstawie:
a) art. 6 ust.  1 lit. e Rozporządzenia  -  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania   zadania realizowanego w  interesie publicznym;
b) art.  9a ustawy o samorządzie gminnym

5.    Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

6.     Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
w szczególności:

a.     instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa,

b.    podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

7.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.

8.    Ma Pani/Pan prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych, prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia danych osobowych.

9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.

10.  Pani/Pana dane nie będą podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

11.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Załącznik nr 2
do Regulaminu
funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Kleszczewo

 

Dane wnioskodawcy:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………..……………………….………….………

Nazwa instytucji: …………………………………………………………..……………………….………….………

Adres: …………………………………………………………..……………………….………….………

Telefon: …………………………………………………………..……………………….………….………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………

 

 

Wójt Gminy Kleszczewo

Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu wizyjnego

na terenie Gminy Kleszczewo”

 

Data, godzina i miejsce zdarzenia: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….……………...…………………………………………………………………………….……………….

Krótki opis zdarzenia, pozwalający określić okres czasu i zakres jaki należy zabezpieczyć:

……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………………...……………………………………………………….……………………………………………...……………………………………………………….Wskazanie celu zabezpieczenia nagrania z monitoringu:

……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………………………...………………………………………………………..

 

 …………………………………

 (podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 3
do Regulaminu
funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Kleszczewo

 

 

Rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Kleszczewo

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

Dane wnioskodawcy

 

 

 

Data złożenia wniosku

 

 

 

Przedmiot wniosku

 

 

 

Data przekazania nośnika

 

 

 

Uwagi