ZARZĄDZENIE Nr 5/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  04 stycznia 2021 roku

 

 

w sprawie :  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla publicznych  przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Kleszczewo.

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz  art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami):

 

 

§ 1

1.    Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla publicznych  przedszkoli, dla których organem   prowadzącym  jest  Gmina Kleszczewo.

2.    Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1.    Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla  których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

2.    Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia  powierza się dyrektorom Zespołów Szkół, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi  w  życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 04 stycznia 2021 roku

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza

 

25.01.2021 r. godz.8.00

 

 

01.02.2021 r. godz. 16.00

 

Postępowanie rekrutacyjne

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych  w postępowaniu rekrutacyjnym

09.02.2021 r. godz. 8.00

 

02.03.2021 r. godz. 16.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  dokonanie przez przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

 

03.03.2021 r.

 

08.03.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

09.03.2021 r. godz. 8.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

10.03.2021 r. godz. 8.00

16.03.2021 r. 16.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów  nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

18.03.2021 r. godz. 8.00

 

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych  w postępowaniu uzupełniającym

19.03.2021 r. godz. 8.00

24.03.2021 r. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym  dokonanie przez przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

25.03.2021 r.

26.03.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

 

29.03.2021 r. godz. 8.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym

29.03.2021 r. godz. 8.00

30.03.2021 r. godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów  nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

 

31.03.2021 r. godz. 8.00

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  04 stycznia 2021 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

 

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

Postępowanie rekrutacyjne

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych  w postępowaniu rekrutacyjnym lub złożenie zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej

 

09.02.2021 r. godz. 8.00

 

02.03.2021 r. godz. 16.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  dokonanie przez przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

 

 

03.03.2021 r.

 

08.03.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

09.03.2021 r. godz. 8.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

 

10.03.2021 r.

godz. 8.00

16.03.2021 r.

godz. 16.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów  nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

18.03.2021 r. godz. 8.00

 

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych  w postępowaniu uzupełniającym lub złożenie zgłoszenia

19.03.2021 r.

godz. 8.00

24.03.2021 r.

godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym  dokonanie przez przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

 

25.03.2021 r.

26.03.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

 

 

29.03.2021 r. godz. 8.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym

 

29.03.2021 r. godz. 8.00

30.03.2021 r. godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów  nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

 

 

31.03.2021 r. godz. 8.00