ZARZĄDZENIE Nr 8/2021 

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 13 stycznia 2021 r.

 

 

w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kleszczewo i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego

 

          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2020 r. poz. 713 ze zmianami)

zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

1.    Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat część gruntu położonego w Kleszczewie przy ulicy Sportowej 3, stanowiącą: działkę  nr 15/95 o obszarze 0.5675 ha zabudowaną m. in. budynkiem administracyjno- technicznym o powierzchni 740,70 m2, budynkiem magazynowo-garażowym o powierzchni zabudowy 253,00 m2, budynkiem stacji paliw o powierzchni zabudowy 21,30 m2, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.    Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kleszczewo opisaną w ust. 1 przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z działalnością statutową Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. na okres od dnia zawarcia umowy dzierżawy do dnia 31 stycznia 2024 r.

3.    Miesięczna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w ust. 1 wynosi 2460,00zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt zł i 00/100 brutto).

4.    Czynsz dzierżawny o którym mowa w § 1 ust. 3 płatny jest do dnia 10 każdego miesiąca dzierżawy  na rachunek Wydzierżawiającego.

 

§ 2

 

Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, zamieszcza się w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczewo. Informacja o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 13 stycznia 2021 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 9 lutego 2021 r.

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Numer

działki

KW

Powierzchnia

dzierżawionej

nieruchomości

(ha)

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Termin

trwania

dzierżawy

Miesięczna wysokość

czynszu

dzierżawnego

Forma

przeznaczenia

do dzierżawy

1.

Kleszczewo

15/95

PO1D/00025497/3

0.5675

Nieruchomość gruntowa zabudowana m. in. budynkiem administracyjno- technicznym o powierzchni 740,70 m2, budynkiem magazynowo-garażowym o powierzchni zabudowy 253,00 m2, budynkiem stacji paliw o powierzchni zabudowy 21,30 m2

od dnia zawarcia umowy dzierżawy do dnia 31 stycznia 2024 r.

2460,00zł brutto

Tryb bezprzetargowy

 

 

Czynsz dzierżawny płatny jest w  terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

Podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają dzierżawcę.

 

O zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania. W przypadku zmiany wysokości czynszu w trakcie roku kalendarzowego należny czynsz ustalany jest proporcjonalnie do okresu obowiązywania, a różnica podlega zapłacie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

 

Do wiadomości:

  1. Prasa lokalna
  2. a/a