ZARZĄDZENIE  Nr 14/2021

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia 25 stycznia 2021r.

 

 

w sprawie : ustalenia wykazu osób uprawnionych do  doręczania w imieniu organu podatkowego  decyzji w sprawie wymiaru podatku (nakazów płatniczych) na terenie Gminy Kleszczewo w 2021r.                                                                      

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.  z 2020r.  poz. 713 ze zm.) oraz art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U z  2020 poz. 1325 ze zmianami), zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

1.     Ustala się  wykaz osób uprawionych do doręczenia w imieniu organu podatkowego decyzji w sprawie wymiaru podatków (nakazów płatniczych) na terenie Gminy Kleszczewo w 2021r.

2.      Wykaz osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1  stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

3.     Decyzje należy dostarczyć do podatników w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 lutego 2021r.

4.      Ustala się  wynagrodzenie w wysokości 4,80 zł netto  za  właściwe doręczenie  jednej decyzji w sprawie wymiaru podatku  (nakazu płatniczego).

                                                                 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2021

                                                                       Wójta  Gminy Kleszczewo

                                                                       z dnia 25 stycznia 2021r.

 

 

 

WYKAZ  OSÓB

uprawionych do doręczenia w imieniu organu podatkowego decyzji w sprawie wymiaru podatków (nakazów płatniczych) na terenie Gminy Kleszczewo w 2021r.

 

 

 

Lp.

 

 

Imię i Nazwisko

 

Teren  doręczenia decyzji – sołectwo

1.

Mieczysław Tomkowiak

 

miejscowość  Bylin – sołectwo Bylin

2.

Dorota Wysz

miejscowość  Gowarzewo- sołectwo Gowarzewo

3.

Monika Motała

miejscowość  Kleszczewo, Lipowiec, Bugaj  - sołectwo Kleszczewo

4.

Czesław Książkiewicz

miejscowość Komorniki  - sołectwo Komorniki

5.

Magdalena Karolczak

miejscowość Krerowo  - sołectwo Krerowo

6.

Henryk Lesiński

miejscowość Krzyżowniki – sołectwo Krzyżowniki

7.

Paweł Doba

Miejscowość Nagradowice – sołectwo Nagradowice

8.

Jan Mąderek

miejscowość Markowice  - sołectwo Markowice

9.

Ferdynand Nowicki

 

miejscowość Poklatki  -  sołectwo Poklatki

10.

Jacek Walkowiak

 

miejscowość Szewce – sołectwo Szewce

11.

Henryk Lesiński

miejscowość   Śródka   -   sołectwo Śródka

12.

Lucyna Jaroszewska

 

Miejscowość  Tanibórz – sołectwo Tanibórz

13.

Mirosława Rutkowska

 

miejscowość Tulce  - sołectwo Tulce

14.

Stanisław Lesiński

 

miejscowość   Zimin  -  sołectwo  Zimin