ZARZĄDZENIE  Nr  15/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 27 stycznia 2021 r.

 

 

w sprawie :        ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

 

 

          Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 7 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sieprnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. 2019 r., poz. 1653) zarządza się, co  następuje:

 

§ 1

W planach budżetu Gminy Kleszczewo wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które dzieli się w zależności od ilości nauczycieli zatrudnionych w danej placówce.

 

§ 2

W porozumieniu z Dyrektorami szkół oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo w 2021 r. oraz maksymalną kwotę dofinansowania odpłatności za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

 

§ 3

1.    W roku 2021 dofinansowane będą następujące formy kształcenia:

1)    studia podyplomowe

2)    kursy kwalifikacyjne

3)    szkolenia i kursy doskonalące

4)    konferencje i seminaria szkoleniowe

 

2.    Dofinansowanie obejmować może te specjalności i formy kształcenia, które są zgodne z  przedstawionymi przez dyrektorów szkół planami doskonalenia zawodowego nauczycieli na  2021 r.

3.    Środki, o których mowa w § 1 przeznaczone są na dofinansowanie tych form doskonalenia, które są zgodne z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły oraz:

1)    doskonalą i poszerzają kwalifikacje  do prowadzenia zajęć,

2)    podnoszą efektywność nauczania,

3)    nadają uprawnienia do nauczania  dodatkowego przedmiotu,

4)    pogłębiają wiedzę umożliwiającą zarządzanie edukacyjnymi projektami, w tym unijnymi,

5)    poszerzają wiedzę i umiejętności wykorzystania technologii informacyjnych w pracy pedagogicznej.

 

§ 4

1.    Maksymalną wysokość dofinansowania  kosztów dokształcania zawodowego ustala się w następującej wysokości:

1)    studia podyplomowe – do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 800 zł za semestr

2)    kursy kwalifikacyjne – do 40% kosztów, nie więcej jednak niż 700 zł za semestr

3)    szkolenia, kursy doskonalące, seminaria i konferencje – do 100% kosztów.

2.    Dofinansowanie do kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły zgodnie z trybem i kryteriami określonymi w regulaminie.

3.    Przyznanie dofinansowania nauczycielowi musi być poprzedzone wyrażeniem zgody przez dyrektora placówki.

4.    Dyrektor placówki otrzymuje dofinansowanie do form dokształcania zawodowego po wyrażeniu zgody Wójta Gminy.

5.    Ze środków wyodrębnionych na dofinansowanie kosztów dokształcenia zawodowego finansuje się przejazdy nauczycieli kierowanych na dokształcenie i doskonalenie przez dyrektora.

 

§ 5

Dyrektor szkoły  w terminie do dnia 31 października danego roku składa Wójtowi Gminy plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na kolejny rok budżetowy.

 

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta  Gminy Kleszczewo z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na 2020 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.