Stosownie do art. 28aa  ustawy z dnia 08 marca  1990r.  o samorządzie gminnym  Wójt Gminy zobowiązany  przedstawić Radzie Gminy Kleszczewo raport o stanie gminy.  Dokument ten powinien być przedłożony radzie do końca maja 2021r.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa  do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami  co najmniej 20 mieszkańców.  Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności dokonanych do Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma odbyć się debata nad raportem o stanie Gminy.

Termin sesji, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy  ustalony został na dzień  30 czerwca 2021r. (środa)  godz. 16.00. – sala Ośrodka Kultury w Kleszczewie ul. Poznańska 6.

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w  Urzędzie Gminy Kleszczewo do dnia 29 czerwca 2021r.  (wtorek) do godz. 15.00.

 

 

                                                                           Przewodniczy Rady Gminy

                                                                                  Marek Maciejewski