ZARZĄDZENIE Nr  45/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  21 lipca 2021r.

 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 wraz z opieką.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372  ze zm.), art. 53 i art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1129 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

1.     Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 wraz z opieką w składzie:

Przewodniczący:   Magdalena Sołtysiak

Sekretarz:                       Magdalena Trubłajewicz

Członkowie:                     Bogumiła Plaszczak

                                      Joanna Laskowska

2.     W razie nieobecności Magdaleny Trubłajewicz funkcję sekretarza komisji pełni Joanna Laskowska.

 

§ 2

1.      Do obowiązków osób wchodzących w skład komisji należy w szczególności:

1)      ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2)      badanie i ocena ofert złożonych  przez wykonawców,

3)      wnioskowanie o odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawców, w przypadkach określonych w ustawie,

4)      wybór najkorzystniejszej oferty.

2.      Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji i protokołów postępowania odpowiada Joanna Laskowska.

§ 3

Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1)      wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

2)      odebranie oświadczeń od członków komisji, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy,

3)      informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracą komisji oraz istnieniu okoliczności wyłączających poszczególne osoby z udziału w postępowaniu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.