ZARZĄDZENIE Nr 46/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 lipca 2021 r.

 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego, Prezesa ZG OSP oraz gospodarzy sal wiejskich.

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 1/2021 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego, Prezesa ZG OSP oraz gospodarzy sal wiejskich wprowadza się następującą zmianę :

§ 1 otrzymuje następujące brzmienie :

 

„Ustalam na okres od dnia 01.08.2021r. do dnia 31.12.2021r. wynagrodzenie miesięczne brutto dla kierowców jednostek OSP w wysokości :

1) Kleszczewo – Piotr Pacholczak                                                             627 zł

2) Gowarzewo – Paweł Grzeszczak                                                          286 zł  

3) Gowarzewo – Adam Płóciennik                                                            286 zł

4) Krzyżowniki – Piotr Stachowski                                                            380 zł

5) Komorniki – Marcin Batycki                                                                 327 zł”

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania