w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice, w formule zaprojektuj i wybuduj.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 53 i art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.   Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obejmującego budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice, w formule zaprojektuj i wybuduj w składzie:

Przewodniczący:   Renata Burda

Sekretarz:                       Joanna Laskowska

Członkowie:                     Magdalena Trubłajewicz

                                      Jarosław Radniecki

2.   W razie nieobecności Joanny Laskowskiej funkcję sekretarza komisji pełni Magdalena Trubłajewicz.

 

§ 2

1.      Do obowiązków osób wchodzących w skład komisji należy w szczególności:

1)      ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2)      badanie i ocena ofert złożonych  przez wykonawców,

3)      wnioskowanie o odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawców, w przypadkach określonych w ustawie,

4)      wybór najkorzystniejszej oferty.

2.      Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji i protokołów postępowania odpowiada Joanna Laskowska.

§ 3

Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1)      wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

2)      odebranie oświadczeń od członków komisji, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy,

3)      informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracą komisji oraz istnieniu okoliczności wyłączających poszczególne osoby z udziału w postępowaniu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.