ZARZĄDZENIE Nr 58/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 27 września 2021r.

 

 

 

w sprawie: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu bezpieczeństwa

           

 

 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 21 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.1369) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wyznaczam Panią Katarzynę Śliwińską – inspektora ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa jako osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu bezpieczeństwa.

 

 

§ 2

 

Zakres zadań osoby, o której mowa w § 1 określają przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.