Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

1.  Ustala się  projekt budżetu Gminy Kleszczewo na 2022 r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami według załącznika Nr 1.

2.   Integralną część projektu budżetu stanowią objaśnienia według Załącznika Nr 2.

3. Projekt budżetu przedkłada się Radzie Gminy Kleszczewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.