Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1372 ze zmianami) oraz § 15 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. Nr 98, poz. 978) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kleszczewo na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Kierownikom Referatów oraz poszczególnym pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

 

§ 3

 

Traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kleszczewo na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 79/2020 z dnia 04 grudnia 2020r.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2021

Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2021r.

 

 

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kleszczewo

na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

 

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

Regulamin określa strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Kleszczewo, zakres działania kierownictwa Urzędu, zadania wspólne i podstawowe zakresy referatów i samodzielnych stanowisk pracy na czas wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:

1)    Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kleszczewo,

2)    Wójcie i Zastępcy Wójta – należy przez to rozumieć odpowiednio Wójta i Zastępcę Wójta Gminy Kleszczewo,

3)    Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Kleszczewo,

4)     Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Kleszczewo,

5)    Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kleszczewo,

6)    Referacie, samodzielnym stanowisku – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną funkcjonującą w Urzędzie Gminy Kleszczewo,

7)    Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Organizacyjny,

 

§ 3

Urząd Gminy Kleszczewo jest jednostką budżetową z siedzibą w Kleszczewie, przy pomocy której Wójt wykonuje zadania Gminy Kleszczewo.

 

§ 4

Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu jest Wójt, który organizuje jego pracę przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika.

 

§ 5

Kompetencje Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny:

1.     W czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, Urząd Gminy Kleszczewo podlega Wójtowi, który kieruje jego pracą przy pomocy Zastępcy Wójta i Sekretarza.

2.      W razie nieobecności Wójta jego funkcję sprawuje Zastępca, a w przypadku nieobecności Zastępcy lub Sekretarza, Skarbnik.

3.     Głównym zadaniem w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny jest zapewnienie realizacji zadań powierzonych Wójtowi do wykonania zgodnie z przepisami prawa i decyzjami Wojewody Wielkopolskiego.

4.     Wójt kieruje działalnością Urzędu podczas podwyższania gotowości obronnej Państwa i w czasie wojny na zasadzie jednoosobowego kierownictwa:

1)    wydaje decyzje i polecenia, mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez wszystkie podległe mu jednostki organizacyjne;

2)    organizuje wykonywanie zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony realizowanych przez Urząd oraz podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne oraz podmioty, dla których jest organem założycielskim, a ponadto przez organizacje społeczne działające na terenie gminy;

3)     rozpatruje i podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych do osobistej aprobaty;

4)    odpowiada za obsadę kadrową Urzędu na czas kryzysu, zagrożenia i wojny.

5.     W czasie podwyższania stanów gotowości obronnej oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny do wyłącznej kompetencji Wójta należy:

1)    sprawowania funkcji kierującego zadaniami obronnymi na terenie Gminy Kleszczewo;

2)    organizacja systemu zarządzania kryzysowego;

3)     planowanie operacyjne;

4)     przygotowanie i wykorzystywanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;

5)     uruchamianie i funkcjonowanie stałego dyżuru;

6)    wnioskowanie o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;

7)    reklamowanie pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

8)    sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy;

9)    zatwierdzanie organizacji i zasad działania Urzędu oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, instytucji i innych jedno stek podporządkowanych na czas wojny;

10)  sprawowanie nadzoru nad ochroną tajemnicy służbowej;

11)  współdziałanie z dowódcą Sił Zbrojnych przebywającym na obszarze gminy w zakresie realizacji zadań obronnych.

 

§ 6

Kompetencje Zastępcy Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny:

1.     Zastępca Wójta wykonuje zadania wyznaczone przez Wójta oraz pełni zastępstwo w razie jego nieobecności.

2.      Zastępca Wójta wykonuje swoje czynności stosownie do ustalonego zakresu działania oraz przyznanych mu uprawnień w przedmiocie wydawania decyzji i aprobaty spraw zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy, warunków jego działania i organizacji pracy.

 

§ 7

Kompetencje Sekretarza Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa

państwa i wojny:

1.     Sekretarz Gminy w czasie wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny będzie realizował zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w stanie stałej gotowości obronnej państwa poszerzone o zadania ujęte w planach obronnych i zadania wynikające z wprowadzonych rozporządzeń.

2.     W szczególności do zadań Sekretarza Gminy należy:

1)    Organizacja ochrony zewnętrznej i wewnętrznej budynku Urzędu z chwilą

wprowadzenia kolejnych stopni gotowości obronnej państwa,

2)     Zorganizowanie ewakuacji ludzi, sprzętu, dokumentacji i urządzeń w przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia budynku Urzędu do innych obiektów oraz nadzorowanie osiągnięcia przez ewakuowane komórki organizacyjne gotowości do ich działania;

3)    Wdrożenie systemu całodobowego zmianowego sytemu pracy Urzędu, w razie takiej konieczności;

4)    Sprawowanie nadzoru nad przekazywaniem na zewnątrz danych z zasobów Urzędu;

5)    Sprawowanie funkcji kierującego realizacją zadań obronnych – w razie nieobecności Wójta.

 

§ 8

Kompetencje Skarbnika Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny:

1.     Skarbnik Gminy w czasie wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny będzie realizował zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w stanie całej gotowości obronnej państwa poszerzone o zadania ujęte w planach obronnych i zadania wynikające z wprowadzonych rozporządzeń.

2.      Zadania Skarbnika będą obejmować w szczególności:

1)    Planowanie budżetu gminy pod katem potrzeb finansowych na realizację zadań obronnych;

2)    Składanie zapotrzebowań do Wojewody Wielkopolskiego na środki finansowe na realizację zadań obronnych gminy;

3)    Wdrażanie systemu finansowania gminy na czas wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

Rozdział 2

Siedziba Urzędu Gminy i jego podstawowe funkcje

 

§ 9

Urząd ma swoją siedzibę w Kleszczewie przy ul. Poznańskiej 4.

 

 

§ 10

1.     W celu zapewnienia warunków dla działania Wójta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny przygotowuje się obiekty budowlane stanowiące stałą siedzibę :

1)    Urzędu Gminy Kleszczewo przy ul. Poznańskiej 4, zwany dalej Dotychczasowym Miejscem Pracy ( DMP),

2)     Zakładu Komunalnego w Kleszczewie spółka z o.o., ul. Sportowa 3 ( pomieszczenia) zwane dalej Zapasowym Miejscem Pracy (ZMP).

2.     Wójt z niezbędną kadrą kierowniczą Urzędu może wykonywać swoje funkcje z ZMP uzyskując wcześniej na zmianę miejsca zgodę Wojewody.

3.     W czasie wykonywania przez Wójta swoich funkcji z DMP przygotowaniem Urzędu do działania w ZMP kieruje Zastępca.

 

§ 11

Liczba etatów w komórkach organizacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny pozostaje w wyłącznej kompetencji Wójta i może ulec zmianie, poprzez zatrudnienie lub przesunięcia pracowników pomiędzy referatami.

 

§ 12

Kierownicy referatów Urzędu ustalają szczegółowy podział wykonywanych czynności wśród pracowników zajmujących stanowiska pracy w podległych sobie komórkach.

 

 

Rozdział 3

Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy

 

§ 13

1.     Urząd w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny funkcjonować będzie w dotychczasowych strukturach organizacyjnych.

2.      W zależności od potrzeb mogą być wprowadzone na bieżąco zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu i w poszczególnych referatach.

 

§ 14

 

1. Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

1) Kierownictwo Urzędu:                                                                                               Symbol

a) Wójt                                                                                                            - WG

b) Zastępca Wójta                                                                                                        - ZW

c) Sekretarz Gminy                                                                                                      - SG

d) Skarbnik Gminy                                                                                                       - SK

2) Komórki organizacyjne Urzędu:

a) Referat Gospodarki Finansowej- RF, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:

1) Zastępca Skarbnika                                                                                      - ZS

2) stanowisko do spraw księgowości budżetowej                                     - KB

3) stanowisko do spraw księgowości budżetowej                                      - KB

            4) stanowisko do spraw wymiaru podatków                                                        - WP

            5) stanowisko do spraw księgowości podatkowej                                      - KP

            6) stanowisko do spraw obsługi kasowej                                                 - OK

b) Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - IK, w skład którego wchodzą następujące stanowiska :

            1) Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji                   - RK

            2) stanowisko do spraw zamówień publicznych i inwestycji                                   - ZP

            3) stanowisko ds. inwestycji                                                                              - SI

            4) stanowisko do spraw infrastruktury i dróg                                                      - ID

            5) stanowisko do spraw gospodarki komunalnej                                      - GK

6) stanowisko do spraw gospodarki komunalnej                                      - GK

c) Referat Oświaty - RO, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:

            1) Kierownik Referatu Oświaty                                                                          - KO

            2) stanowisko do spraw kadrowo-płacowych                                                       - PK

3) stanowisko do spraw księgowo- administracyjnych                                          - KA

d) Referat Spraw Obywatelskich – SO, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:

1) Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich /Kierownik USC                  -SO/USC

2) stanowisko do spraw dowodów osobistych                                                    - DO

 (Zastępca Kierownika USC)

e) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – OŚ – w skład którego wchodzą następujące stanowiska :

                   1) Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa                                 - OR

                   2) stanowisko do spraw gospodarki odpadami                                             - GO

                   3) stanowisko do spraw księgowości i windykacji opłat                                 - KW

f) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi sekretariatu                                     - OS

g) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi rady i promocji gminy                      - BR

h) Samodzielne stanowisko do spraw działalności gospodarczej i funduszy

 unijnych                                                                                                                                 - DG

i) Samodzielne stanowisko ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa   - DB

j) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych                                      - IN

 

 

Rozdział 4

Zadania wspólne dla wszystkich referatów i samodzielnych stanowisk pracy

 

 

§ 15

W zakresie spraw ogólno-obronnych:

1)     realizowanie zadań obronnych nałożonych przez Wójta;

2)    prowadzenie monitoringu zdarzeń, sytuacji, ustalania źródeł i kierunków zagrożeń na terenie Gminy Kleszczewo,

3)    sprawowanie nadzoru i monitorowanie działalności podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz jednostek współpracujących, pod kątem możliwego wystąpienia określonych zagrożeń, których wystąpienie może spowodować zakłócenia lub całkowitą utratę zdolności funkcjonowania Urzędu,

4)    przygotowywanie; ocen, analiz, sprawozdań, bilansów i innych niezbędnych danych,

5)    przygotowywanie projektów: zarządzeń, decyzji, wytycznych i instrukcji wydawanych przez Wójta w czasie osiągania gotowości obronnej państwa oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

6)    podejmowanie działań w zakresie utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa , zapobieganie sytuacjom kryzysowym i uczestniczenie w usuwaniu ich skutków,

7)    utrzymywanie etatowych obsad referatów i samodzielnych stanowisk pracy w gotowości do wykonywania dodatkowych obowiązków z chwilą wprowadzenia określonych stanów gotowości obronnej państw oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

8)    współuczestniczenie w wykonywaniu i utrzymywaniu w aktualności dokumentacji; instrukcji, porozumień, umów, uzgodnień, baz danych dotyczących funkcjonowania referatów i samodzielnych stanowisk pracy w czasie pokoju, możliwych do wykorzystania na potrzeby obronne w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa na obszarze gminy,

9)    wykonywanie zadań i czynności wynikających z planowania i programowania obronnego, planu operacyjnego funkcjonowania Gminy.

 

§ 16

W zakresie spraw gospodarczo-obronnych:

1)    opracowywanie projektu programu mobilizacji gospodarki w zakresie dotyczącym zabezpieczenia potrzeb bytowych ludności,

2)     przygotowywanie danych do projektów planów realizacji zadań obronnych w ramach wydatków na obronę i bezpieczeństwo państwa na terenie Gminy,

3)     przygotowywanie oceny sytuacji gospodarczej Gminy wraz z wnioskami niezbędnymi do wypracowania decyzji i zarządzeń Wójta.

 

§ 17

W zakresie obrony cywilnej:

1)    współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu,

2)     współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

3)     współdziałanie z Szefami Obrony Cywilnej ościennych miast i gmin;

4)    opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności planów zapewniających realizację zadań zawartych w planie obrony cywilnej gminy szczególnie ewakuacji, systemów informowani, ostrzegania i alarmowania.

 

§ 18

 W zakresie nadzoru i kierownictwa nad jednostkami nadzorowanymi oraz jednostkami podległymi określanie zasad i terminów wykonania przekazanych w stanie stałej gotowości obronnej lub nakładanych w trakcie wprowadzania kolejnych stopni gotowości obronnej państwa zadań obronnych oraz monitorowanie ich wykonania .

 

Rozdział 5

Zadania referatów i samodzielnych stanowisk pracy

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

§ 19

Referat Gospodarki Finansowej

1.     Referat Gospodarki Finansowej w czasie wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny będzie realizował zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo stanie stałej gotowości obronnej państwa poszerzone o zadania ujęte w planach obronnych i zadania wynikające z wprowadzonych rozporządzeń.

2.      Do najistotniejszych zadań referatu należy:

1)    prowadzenie spraw związanych z finansowaniem i sprawowaniem kontroli finansowej oraz realizacji wyodrębnionych zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2)    prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu w części dotyczącej obronności Gminy Kleszczewo;

3)    realizacja zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w zakresie finansów publicznych.

 

§ 20

Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

1.     Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w czasie wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny będzie realizował zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo w stanie stałej gotowości obronnej państwa poszerzone o zadania ujęte w planach obronnych i zadania wynikające z wprowadzonych rozporządzeń.

2.     Do najistotniejszych zadań referatu należy:

1)    koordynowanie przedsięwzięć z zakresu obronności realizowanych przez jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Wójta lub inne jeżeli będzie to wynikać z treści wydanych rozporządzeń dotyczących wprowadzenia określonych stanów lub ograniczenia wolności i praw obywatela;

2)    sprawowanie nadzoru nad techniczno-organizacyjnymi przygotowaniami do przyjęcia ewakuowanej ludności;

3)    zapewnienie ciągłości zaopatrzenia środków transportowych i zastępczych źródeł zasilania w energię elektryczną, w paliwa i oleje;

4)     monitorowanie stanu zapasów i potrzeb niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Urzędu,

5)     sprawowanie kontroli w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska w zakresie planowanych budowli ochronnych obronnych;

6)    uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych wykonawstwem budowli ochronnych i obronnych;

7)    we współdziałaniu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego nadzorowanie robót budowlanych wykonywanych dla celów zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej;

8)    realizowanie zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

9)     prowadzenie analiz dotyczących katastrof budowlanych zaistniałych na obszarze gminy czasie sytuacji kryzysowej,

10)  prowadzenie rejestru zniszczeń wojennych w gospodarcze rolno-hodowlanej;

11)  zabezpieczenie znajdującej się w Urzędzie dokumentacji geodezyjno – karto

graficznej i zasobów geodezyjnych, w razie konieczności ewakuowanie jej we wskazane miejsce,

12)  przygotowanie materiałów, map, podkładów oraz informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby obronne,

13)   udostępnianie – za zgodą Wójta –materiałów, map i informacji z posiadanych zasobów Siłom Zbrojnym RP oraz wojskom sojuszniczym;

14)   prowadzenie mapy prognoz i zniszczeń infrastruktury w czasie działań zbrojnych,

15)   współdziałanie z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz Wydziałem Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu w sprawach związanych z gospodarką gruntami w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

16)   realizowanie zadań wynikających z wprowadzenia stanów nadzwyczajnych oraz wydanych w tym zakresie rozporządzeń,

17)  realizacja zadań obronnych ujętych w formie karty realizacji zadań operacyjnych, sporządzonych na podstawie planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

18)  opracowanie materiału analitycznego dotyczącego możliwości wykorzystania posiadanych środków transportowych na potrzeby obronne,

19)  ochrony ludności, mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych,

20)   realizacja zadań wynikających z wydanych rozporządzeń z chwilą wprowadzenia stanów nadzwyczajnych,

21)  realizacja zadań obronnych ujętych w formie kart realizacji zadań operacyjnych, sporządzonych na podstawie planu operacyjnego funkcjonowania Gminy.

 

§ 21

Referat Oświaty

1.     Referat Oświaty w czasie wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa

oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny będzie realizował zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo w stanie stałej gotowości obronnej państwa poszerzone o zadania ujęte w planach obronnych i zadania wynikające z wprowadzonych rozporządzeń.

2.      Do najistotniejszych zadań referatu należy:

1)     tworzenie warunków do funkcjonowania gminnych placówek oświatowych w czasie osiągania stanów gotowości państwa i w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2)     przygotowanie projektu zmian w strukturze organizacyjnej szkół, dostosowując ją do potrzeb ich sprawnego funkcjonowania w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

3)     określenie zasad dostosowania działalności dydaktyczno- wychowawczej placówek szkolnych w warunkach kryzysu lub wojny,

4)     określenie zasad funkcjonowania nadzorowanych placówek szkolno wychowawczych w warunkach kryzysu lub wojny,

5)     określenie sieci szkół lub obiektów zastępczych dla potrzeb kontynuowania nauczania uczniów ewakuowanych z rejonów zagrożonych lub zniszczonych placówek,

6)     przygotowanie propozycji wykorzystania budynków szkół na potrzeby rozmieszczenia ewakuowanej ludności z terenów zagrożonych,

7)     realizacja zadań wynikających z planu operacyjnego w zakresie organizacji

i funkcjonowania oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

§ 22

Referat Spraw Obywatelskich/Urząd Stanu Cywilnego

Samodzielne stanowisko ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa

1.     Referat Spraw Obywatelskich/Urząd Stanu Cywilnego oraz samodzielne stanowisko ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa w czasie wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny będzie realizował zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w stanie stałej gotowości obronnej państwa poszerzone o zadania ujęte w planach obronnych i zadania wynikające z wprowadzonych rozporządzeń.

2.      Do najistotniejszych zadań referatu i samodzielnego stanowiska należy:

1)    uruchomienie systemu stałego dyżuru oraz sprawowanie nadzoru nad jego pełnieniem w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;

2)    tworzenie warunków do sprawnego funkcjonowania Stanowiska Kierowania Wójta,

3)    organizowanie wykonania zadań ujętych w planach obronnych, planie zarządzania kryzysowego, planach dotyczących ochrony ludności, planach przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne;

4)    uruchamianie świadczeń osobistych i rzeczowych;

5)    prowadzenie monitoringu potencjalnych źródeł zagrożeń, prognozowanie ich rozwoju;

6)    utrzymywanie w sprawności środki łączności na potrzeby kierowania, współdziałania, ostrzegania, alarmowania;

7)     utrzymywanie w gotowości do działania obsady Akcji Kurierskiej dla potrzeb zabezpieczenia mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych,

8)     prowadzenie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek od pełnienia czynnej służby wojskowej;

9)    współudział w rozwinięciu Stanowiska Kierowania Wójta Gminy,

10)  opracowanie i przesłanie do właściwych organów samorządu terytorialnego wniosków o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych na posiadaczy środków transportowych i maszyn inżynieryjnych przeznaczeniem na potrzeby obronne państwa;

11)  zabezpieczenia aktów i dokumentacji USC oraz ewidencji ludności z terenu gminy,

12)  prowadzenie spraw związanych z obowiązkowymi świadczeniami przewozowymi w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

13)  wykonanie czynności związanych ze wzmocnieniem ochrony budynku Urzędu- organizacja stanowiska dyżurnego Urzędu;

14)   realizacja zadań obronnych ujętych w formie karty realizacji zadań operacyjnych, sporządzonej na podstawie planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Kleszczewo.

 

§ 23

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i funduszy unijnych

1.     Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa oraz stanowisko ds. działalności gospodarczej i funduszy unijnych w czasie wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny będą realizowały zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w stanie stałej gotowości obronnej państwa poszerzone o zadania ujęte w planach obronnych i zadania wynikające z wprowadzonych rozporządzeń.

2.     Do najistotniejszych zadań w/w stanowisk należy:

1)    realizacja przedsięwzięć dotyczących ograniczenia negatywnych skutków

 w produkcji rolno-hodowlanej w czasie kryzysu państwa,

2)    realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji interwencyjnego skupu oraz obowiązkowych dostaw produktów rolno-hodowlanych,

3)    realizacja przedsięwzięć zapewniających ciągłość funkcjonowania produkcji rolno-spożywczej,

4)     uczestnictwo w realizacji przedsięwzięć związanych z ewakuacją i zabezpieczeniem produktów rolnych, zwierząt, pasz z terenów zagrożonych

5)     sporządzanie bilansu: wody pitnej i przemysłowej do celów technologicznych, przeciwpożarowych i likwidacji skażeń oraz zasobów kopalin przydatnych na potrzeby obronne,

6)    współdziałanie z właściwymi zarządcami lasów państwowych w zakresie zapewnienia świadczeń przez właścicieli lasów niepaństwowych na potrzeby obronne państwa,

7)    udział w przygotowaniu punktów utylizacji zabitych lub padłych zwierząt,

8)    ustalenie i uzgodnienie sposobów usuwania i unieszkodliwiania, pozostawionych środków bojowych, nieznanych odpadów zagrażających zdrowiu i życiu ludziom, zwierzętom lub środowisku,

9)    realizowanie zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy z zakresu gospodarki wodnej, rolnictwa, rozwoju wsi, rynku rolnego, ochrony środowiska.

 

§ 24

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

1.     Stanowisko ds. obsługi sekretariatu w czasie wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny będzie realizowały zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w stanie stałej gotowości obronnej państwa poszerzone o zadania ujęte w planach obronnych i zadania wynikające z wprowadzonych rozporządzeń.

2.      Do najistotniejszych zadań w/w stanowiska należy:

1)    wykonanie czynności związanych z odwołaniem pracowników z urlopów, delegacji służbowych dla potrzeb wzmocnienia stanów osobowych niezbędnych do wykonania określonych zadań obronnych;

2)    organizacja zabezpieczenia socjalno-bytowe dla dyżurnych stałego dyżuru i pracowników wykonujących zadania w czasie wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa;

3)    wykonanie przedsięwzięć ograniczających dostęp do urządzeń poligraficznych łączności, sieci teleinformatycznych Urzędu, zabezpieczenie przed możliwością wykorzystania ich do celów zagrażających interesom państwa;

4)     wykonania czynności wynikających z konieczności zmiany struktury organizacyjnej Urzędu;

5)    realizacja zadań związanych z bieżącym zaopatrzeniem materiałowo- technicznym stanowiska kierowania i podczas podwyższania stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny;

6)    wykonywanie czynności organizacyjnych w związku z wprowadzeniem całodobowej zmianowej pracy w Urzędzie;

7)    zlecenie wykonania treści zarządzeń, obwieszczeń, których wykonanie wynika wydanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeń.

 

 

§ 25

Stanowisko ds. obsługi rady i promocji gminy

1.     Stanowisko ds. obsługi rady i promocji gminy w czasie wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny będzie realizowało zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w stanie stałej gotowości obronnej państwa poszerzone o zadania ujęte w planach obronnych i zadania wynikające z wprowadzonych rozporządzeń.

2.     Do najistotniejszych zadań w/w stanowiska należy:

1)    prowadzenie polityki informacyjnej Wójta i organizowanie współpracy ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji zadań obronnych oraz zadań z zakresu kształtowanie wśród mieszkańców Gminy określonych postaw i zachowań w czasie wystąpienia kryzysu,

2)    podawanie do publicznej wiadomości niezbędnych informacji o wprowadzonych ograniczeniach, skutkach w związku z wprowadzonymi stanami gotowości obronnej oraz warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

 

§ 26

W czasie wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej włączony jest do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

1.     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w czasie wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny będzie realizował zadania wynikające z jego zakresu działania w stanie stałej gotowości obronnej państwa poszerzone o zadania ujęte w planach obronnych i zadania wynikające z wprowadzonych rozporządzeń.

2.      Do najistotniejszych zadań należy:

1)    organizowanie pomocy socjalno - bytowej osobom będących w potrzebie i organizacji akcji humanitarnej,

2)    współpraca z publiczną i niepubliczną służbą zdrowia w zakresie ochrony zdrowia ludności na administrowanym terenie oraz realizacji przez nich zadań obronnych,

3)    nadzorowanie realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki części dotyczącej zabezpieczenia potrzeb bytowych ludności;,

4)    inicjowanie współpracy jednostek produkcyjnych, handlowych i usługowych w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych ludności, monitorowanie poziomu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie;

5)    współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami na rzecz wsparcia realizacji zadań obronnych ,

6)     prowadzenie ewidencji napromieniowania ludności;

7)     współdziałanie z gminnymi strażami, służbami, powiatowymi inspekcjami i innymi podmiotami w zakresie realizacji przedsięwzięć mających na celu zabezpieczenie żywności, ujęć wody pitnej, produktów rolno-spożywczych oraz zwierząt i pasz przed skażeniami i zakażeniami;

8)    dla potrzeb kierowania realizacją zadań obronnych przez Wójta wykonywanie określonych analiz, ocen, zestawień na podstawie danych znajdujących się w zasobach wydziału lub pozyskanych z innych źródeł;

9)    prowadzenie stałego monitoringu działalności Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w zakresie świadczonych usług dla mieszkańców Gminy,

10)   realizacja zadań obronnych ujętych w formie kart realizacji zadań operacyjnych, sporządzonych na podstawie planu operacyjnego funkcjonowania Gminy.

 

§ 27

W czasie wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny pracownicy będą realizowali zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy obowiązujące w stanie stałej gotowości obronnej państwa, poszerzone o zadania postawione dodatkowo, przez Wójta.

 

 

Rozdział 6

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji, skarg, wniosków

 

 

§ 28

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji, skarg, wniosków odbywa się na zasadach określonych w regulaminie na czas pokoju przy uwzględnieniu przepisów prawa obowiązujących w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

 

Rozdział 7

Zasady planowania pracy w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

§ 29

W warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny zasady planowania pracy w urzędzie określa regulamin na czas pokoju z uwzględnieniem potrzeb wynikających z wprowadzonych stanów gotowości obronnej oraz zdań obronnych wykonywanych w tym czasie.

 

Rozdział 8

Zasady podpisywania aktów prawnych, decyzji i pism

 

§ 30

1.     Do podpisu Wójta zastrzeżone są sprawy wymienione w § 5 regulaminu.

2.      W pozostałych sprawach stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu na czas

 pokoju.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

§ 31

1.     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kleszczewo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny jest aktem normatywnym, który wprowadza Wójt w celu kontynuowania na administrowanym przez siebie obszarze działalności administracyjnej, gospodarczo-obronnej i obrony cywilnej.

2.      Działalność Urzędu podporządkowana jest nadrzędnemu zadaniu, jakim jest obrona Rzeczypospolitej Polskiej.

3.     Czas pracy Urzędu w zależności od sytuacji ustalony będzie w odrębnym trybie