Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583)  oraz § 8 ust.  2  Uchwały Nr XXXVI/300/2021   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

 

1.   Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.435.080,00 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 r. w kwocie 77.000.631,82 zł,

    z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie        54.993.640,53

2)    dochody majątkowe w kwocie   22.006.991,29

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 8.605.799,50 zł,

zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały,

2)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w wysokości 14.123.321,32 zł.”

 

2.   Wydatki zwiększa się o 1.435.080,00 i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w kwocie 89.528.044,38 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1)    wydatki bieżące w kwocie       55.665.684,01 zł,

2)    wydatki majątkowe w kwocie  33.862.360,37 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.605.799,50  zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.563.180,58 zł.”

 

 

§ 2

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

4.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do  niniejszego zarządzenia.

5.    W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do  niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2022 r.              

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 19/2022

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 marca 2022 r.

 

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395  zwiększono środki z Funduszu Pomocy na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania do Wojewody Wielkopolskiego

 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415  wprowadzono plan z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.107.2022.6

 

Dz. 855 Rodzina

- rozdział 85501 zwiększono plan z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2022.7

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395  wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych
z pomocą dla obywateli Ukrainy na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania do Wojewody Wielkopolskiego

                                                                                                          

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415  uwzględniono zmiany wynikające z zawiadomienia Wojewody w zakresie dotacji

 

Dz. 855 Rodzina

- rozdział 85501 uwzględniono zmiany wynikające z zawiadomienia Wojewody w zakresie dotacji

 

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych dochodów i wydatków.