Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), § 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571),  oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1.   Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 66.858,69 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 r. w kwocie 76.859.398,22 zł,

    z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie        60.691.469,42

2)    dochody majątkowe w kwocie   16.167.928,80

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 9.369.709,69 zł,

zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały,

2)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w wysokości 14.108.062,27 zł.”

 

2.   Wydatki zwiększa się o 66.858,69 i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w kwocie 90.234.126,82 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1)     wydatki bieżące w kwocie       61.012.461,47 zł,

2)     wydatki majątkowe w kwocie  29.221.665,35 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.365.689,52 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.745.028,52 zł.”

 

3.    § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

1)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych            5.786.657,05

2)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  8.507.606,40  

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

 

§ 2

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

4.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do  niniejszego zarządzenia.

5.    W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do  niniejszego zarządzenia.

6.    W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do  niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2022 r.              

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 54/2022

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 5 września 2022 r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 

Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdział 75095  wprowadzono środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć  i nadawanie numerów PESEL oraz dostosowano klasyfikację budżetową do Rozporządzenia Ministra Finansów

 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75421 dostosowano klasyfikację budżetową do Rozporządzenia Ministra Finansów na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

Dz. 758 Różne rozliczenia

- rozdział 75814 wprowadzono środki zgodnie z decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz dostosowano klasyfikację budżetową do Rozporządzenia Ministra Finansów

 

Dz. 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85213 zwiększa się plan z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na  ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2022.7

- rozdział 85216 zwiększa się plan z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2022.7

- rozdział 85228 zmniejsza się plan w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.319.2022.7

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dz. 855 Rodzina

- rozdział 85395, 85595  dostosowano klasyfikację budżetową do Rozporządzenia Ministra Finansów na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa