Stosownie do art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 572 ze zmianami) przekazujemy do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo na rok 2023.

W opiniowaniu udział mogą wziąć organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Kleszczewo oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 572 ze zmianami).

Opinie do projektu Programu uprawnione podmioty mogą składać na formularzu zawartym
w załączniku.

Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularz prosimy kierować na adres:

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

urzad@kleszczewo.pl

 

Termin składania uwag – 21 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Kleszczewo, tzn. do 16 lutego 2023 r.

 

Załączniki:

1.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo na rok 2023 

2.    Formularz konsultacji dla organizacji społecznych oraz podmiotów, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 572 ze zmianami