Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r., zmienionej uchwałami wprowadza się następujące zmiany:

1.  Dochody zwiększa się o kwotę 4 224,00 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 r. w kwocie  88 318 662,68 zł,

    z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie        55 672 184,53

2)    dochody majątkowe w kwocie  32 646 478,15

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 1 600 016,00 zł,

zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały,

2)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 368 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 527 384,60 zł,

4)    środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17 643 222,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5)    dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 907 945,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

6)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.

 

2.  Wydatki zwiększa się o 4.224,00 i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie 99 419 443,75 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1)     wydatki bieżące w kwocie       58 219 284,42 zł,

2)     wydatki majątkowe w kwocie  41 200 159,33 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 600 016,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 368 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 549 599,22 zł,

4)    wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17 643 222,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5)    wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 982 081,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

6)    wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.

 

§ 2

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5.    W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2023 r.           

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 18/2023

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 marca 2023 r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

- rozdział 85195 zwiększono plan o 4.224,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.). zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2023.2

 

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.