W sprawie:
zasad usytuowania na terenie Gminy Kleszczewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Data uchwały:
2018-06-25

Numer uchwały:
XLIII/348/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.