Na podstawie art. 373 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim w wyborach w 2024 r. – określoną w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Ustala się liczbę radnych wybieranych do sejmiku województwa w wyborach w 2024 r.

2. Liczba radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w wyborach w 2024 r. wynosi 39.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, w każdej gminie na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Wojewoda Wielkopolski

(-) Michał Zieliński