Data posiedzenia:
2024-02-28

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Przedstawienie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku (SUMP).
6. Działalność Zakładu Komunalnego, zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, plany na rok 2024.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Komorniki oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10, obręb ewidencyjny Komorniki (nr LXII/544/2024).
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Komorniki oznaczonej numerem ewidencyjnym 68/6, obręb ewidencyjny Komorniki (nr LXII/545/2024).
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Komorniki oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/7, obręb ewidencyjny Komorniki (nr LXII/546/2024).
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Komorniki oznaczonej numerem ewidencyjnym 70/41, obręb ewidencyjny Komorniki (nr LXII/547/2024).
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Szewce oznaczonej numerem ewidencyjnym 458/25, obręb ewidencyjny Gowarzewo (nr LXII/548/2024).
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP oraz kandydata na strażaka ratownika OSP z terenu Gminy Kleszczewo, który uczestniczył w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz za wykonywanie innych zadań (nr LXII/549/2024).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny wzdłuż drogi powiatowej nr 2447P (nr LXII/550/2024).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r. (nr LXII/551/2024).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042 (nr LXII/552/2024).
17. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo