ZARZĄDZENIE Nr 21/2024

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 marca 2024 r.

 

 

w sprawie:        zmiany Zarządzenia Nr 35/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia
8 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Kleszczewo

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Kleszczewo stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 35/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia
8 czerwca 2015 r. poprzez wyłączenie z niej obiektu, stanowiącego budynek mieszkalny, znajdującego się w Krzyżownikach nr 9, gmina Kleszczewo (dz. nr 45/1, obr. Krzyżowniki).

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 21/2024

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 marca 2024 r.

 

 

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wpłynął wniosek właścicieli budynku mieszkalnego usytuowanego w Krzyżownikach nr 9, o wyłączenie tego obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków.

Pismem z dnia 16 stycznia 2024 r. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wniósł sprzeciwu w sprawie wyłączenia tego obiektu z ww. ewidencji.

 

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia jest celowe i zasadne.