Data posiedzenia:
2024-05-16

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z działalności pożytku publicznego w roku 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Kleszczewo (nr II/13/2024).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat część nieruchomości rolnej o powierzchni 1,44 ha, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną nr ewidencyjnym 17 w obrębie ewidencyjnym Poklatki (nr II/14/2024).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat część nieruchomości rolnej o powierzchni 0,80 ha, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną nr ewidencyjnym 122 w obrębie ewidencyjnym Śródka (nr II/15/2024).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat część nieruchomości rolnej o powierzchni 0,40 ha, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną nr ewidencyjnym 168/4 w obrębie ewidencyjnym Kleszczewo (nr II/16/2024).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części nieruchomości rolnych o powierzchni 0,71 ha, stanowiących własność Gminy Kleszczewo, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 168/4 oraz 169 w obrębie ewidencyjnym Kleszczewo (nr II/17/2024).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat część nieruchomości rolnej o powierzchni 1,5503 ha, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną nr ewidencyjnym 287/6 w obrębie ewidencyjnym Gowarzewo (nr II/18/2024).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części nieruchomości rolnych o powierzchni 0,98 ha, stanowiących własność Gminy Kleszczewo, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 24/4 oraz 24/5 w obrębie ewidencyjnym Bylin (nr II/19/2024).
13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Bylin, w rejonie drogi ekspresowej S5, gmina Kleszczewo (nr II/20/2024).
14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki oznaczone numerami ewid.: 71/2, 71/3, 71/4, 71/5
i 71/6, obręb Krzyżowniki (nr II/21/2024).
15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki o numerach ewid.: 42/20 oraz 42/13 w miejscowości Śródka, obręb ewid. Śródka, gm. Kleszczewo (nr II/22/2024).
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Kleszczewo (nr II/23/2024).
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kleszczewo (nr II/24/2024).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na okres od czerwca do grudnia 2024 r. (nr II/25/2024).
19. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kleszczewo na okres od czerwca do grudnia 2024 r. (nr II/26/2024).
20. Podjęcie uchwały w prawie skargi wniesionej na Wójta Gminy Kleszczewo (nr II/27/2024).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r. (nr II/28/2024).
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042 (nr II/29/2024).
23. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
24. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
25. Zapytania i wolne wnioski.
26. Zakończenie.Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo