Data posiedzenia:
2024-06-19

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia Sesji:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Raport o stanie gminy za rok 2023:
1) przedstawienie raportu,
2) debata nad raportem,
3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania (nr III/31/2024).
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 r.,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kleszczewo za 2023 r.,
3) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 r.,
4) dyskusja,
5) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r. (nr III/32/2024).
7. Absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2023 r.,
1) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2023 r.,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2023 r.,
3) dyskusja,
4) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Kleszczewo za 2023 r. (nr III/33/2024).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r. (nr III/34/2024).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042 (nr III/35/2024).
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego częściowo działki
o nr ewid. 91/10, 97/1, 97/4, 97/2, 200, 208, 201, 103/7, 103/27, 103/8, 103/20 oraz 103/21 w miejscowości Kleszczewo, obręb ewid. Kleszczewo, gm. Kleszczewo (nr III/36/2024).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 15/95, 15/103 oraz części nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 15/17, 15/19, 15/100, 230, położonych w obrębie ewidencyjnym Kleszczewo, o łącznej powierzchni 1,3440 ha, które stanowią własność Gminy Kleszczewo (nr III/37/2024).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kleszczewo dokonującego czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy Kleszczewo (nr III/38/2024).
13. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
14. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie.Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo