Uchwała NR XXIV/175/2012

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 21 listopada 2012 r.

 

w sprawie:  ustalenia  opłaty targowej.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111; z 2009r. Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241: z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146,Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 , Nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz 567 ), art. 19 pkt 1 lit. a  i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620,Nr. 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016 i Nr 232 poz.1378), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2013r.(M.P. z dnia 14 sierpnia 2012r., poz. 587) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 749) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się na terenie Gminy Kleszczewo dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 20,00 zł. 

§ 2

1. Dzienna stawka opłaty targowej w czasie festynów, imprez i uroczystości wynosi przy  sprzedaży  ze stoiska o powierzchni do 1 metra kwadratowego - 10 zł oraz za każdy rozpoczęty następny metr kwadratowy powierzchni sprzedaży - 10 zł.

2. Maksymalna stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 757,79 zł. 

§ 3

Zwalnia się od opłaty targowej osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu, dokonujących sprzedaży przed budynkiem, w którym stale prowadzą działalność gospodarczą. 

§ 4

1.Opłata targowa pobierana  jest w drodze  inkasa, w dniu dokonywania sprzedaży.

2. Inkasentami opłaty targowej  będą:

-sołtysi poszczególnych sołectw wykazani w załączniku do uchwały,

-Urząd Gminy w Kleszczewie,

-Zakład Komunalny w Kleszczewie.

3.Ustala się wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów w wysokości 50% pobranych opłat. 

§ 5

Pobraną opłatę targową  inkasenci wpłacają  za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni  do kasy Urzędu Gminy. 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo. 

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XXIV/184/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie opłaty targowej oraz Uchwała Nr VI/43/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej. 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

        Henryk Lesiński

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: |1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), |2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

 

 

 

 

Załącznik   do    

Uchwały Nr XXIV/175 /2012

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 21 listopada 2012r.

 

 

Wykaz inkasentów

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Teren poboru opłaty - sołectwo

1.

Mieczysław Tomkowiak

miejscowość Bylin - sołectwo Bylin

2.

Halina Michalak-Szczepaniak

miejscowość Gowarzewo,Szewce,Tanibórz - sołectwo Gowarzewo

3.

Eugeniusz Nowicki

miejscowość Kleszczewo, Lipowiec, Bugaj - sołectwo Kleszczewo

4.

Czesław Książkiewicz

miejscowość Komorniki - sołectwo Komorniki

5.

Bożena Karolczak

miejscowość Krerowo - sołectwo Krerowo

6.

Henryk Lesiński

miejscowość Krzyżowniki - sołectwo Krzyżowniki

7.

Jan Mąderek

miejscowość Markowice - sołectwo Markowice

8.

Grzegorz Siwek

miejscowość Nagradowice - sołectwo Nagradowice

9.

Ferdynand Nowicki

miejscowość Poklatki - sołectwo Poklatki

10.

Jolanta Fludra

miejscowość Śródka - sołectwo Śródka

11.

Mirosława Rutkowska

miejscowość Tulce - sołectwo Tulce

12.

Stanisław Lesiński

miejscowość Zimin - sołectwo Zimin

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

          

Henryk Lesiński