UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2014

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 26 lutego 2014 r.

 

 

w sprawie : zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U.  z 20132r. poz. 594 ze zmianami) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 123 poz.858 ze zmianami)  Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedłożoną przez Zakład Komunalny w Kleszczewie taryfę opłat za  odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych wg poszczególnych grup taryfowych:

L.p.

Grupa taryfowa

Rodzaj opłaty

Cena netto

1.

 

 

Grupa 1 -odprowadzenie  ścieków  kanalizacją grawitacyjną

Cena zł/m3

5,23

Opłata abonamentowa zł/m-c

2,00

2.

 

 

Grupa 2- odprowadzenie ścieków kanalizacją ciśnieniową

Cena zł/m3

5,20

Opłata abonamentowa zł/m-c

2,00

 

Do w/w opłat dolicza się obowiązujący podatek VAT.                                                                                        

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od dnia 01 kwietnia 2014r.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Henryk  Lesiński

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/281/2014 Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 26 lutego 2014r.

 w sprawie zatwierdzenie taryfy  za  zbiorowe  odprowadzenie ścieków.

 

 

Wniosek o zatwierdzenie taryfy opracowany został na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity z 2006r.  Dz.U. Nr 123 poz.858) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127 poz.886), po szczegółowej analizie finansowej minionego roku finansowego.

Proponowana taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe  odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kleszczewo na okres 12 miesięcy tj. od dnia 1 kwietnia 2014r.  do    31 marca 2015r.

W zakresie opłat za usługi kanalizacyjne zakład wnioskuje o utrzymanie taryfy dwuczłonowej składającej się z ceny za 1m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej.  Wnioskowana cena

  Niższa stawka w przypadku kanalizacji ciśnieniowej uwzględnia koszt energii ponoszony przez dostawcę ścieków.

Wysokość opłaty abonamentowej pozostaje w dotychczasowej wysokości  i wynosi  2,00 zł netto na odbiorcę na miesiąc.

            Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Henryk  Lesiński