WYBORY  SAMORZĄDOWE  2006r.

 

INFORMACJA

o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

 

 

            Zasady zgłaszania kandydatów na radnych określają przepisy rozdziału 15 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami)

            Zasady zgłaszania kandydatów na wójta określają przepisy  rozdziału 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz.U. Nr 113 poz. 984 ze zmianami)

 

KANDYDACI NA RADNYCH

I.             Zgłaszanie list kandydatów na radnych w gminie do 20 tys. mieszkańców

1.       Prawo zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy przysługuje komitetom wyborczym, które otrzymały od właściwego komisarza wyborczego  postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania  kandydatów na radnych.

2.       Kandydaci na radnych zgłaszani są w formie list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego z okręgów wyborczych, do gminnych komisji wyborczych; za listę kandydatów uważa się  także zgłoszenie jednego kandydata  w okręgu wyborczym.

3.       Komitet wyborczy może zgłosić w okręgu tylko jedną listę kandydatów.

4.      Listy kandydatów na radnych zgłasza się do Gminnej Komisji Wyborczej, która ma swą siedzibę w budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie  ul. Poznańska 4, najpóźniej  w 30 dniu przed dniem wyborów, tj. 13 października  2006r. do godz. 24.00.

5.       Lista kandydatów na radnych zgłaszana  w okręgu wyborczym w wyborach do rady gminy musi zawierać co najmniej jednego kandydata, a najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych wybieranych jest w danym okręgu wyborczym.

6.       Wykaz okręgów wyborczych na terenie gminy :

 

Numer

okręgu

wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych  wybieranych

   w okręgu

 

1

Sołectwo Kleszczewo obejmujące miejscowości:  

Kleszczewo, Lipowice, Bugaj

Sołectwo Poklaski

 

2

 

2

Sołectwo Bylin

Sołectwo Nagradowice

Sołectwo Krzyżowniki

 

2

 

 

3

Sołectwo Śródka

Sołectwo Zimin

Sołectwo Krerowo

Sołectwo Markowice

 

3

 

4

Sołectwo Gowarzewo obejmujące miejscowości:

Gowarzewo,  Szewce, Tanibórz

2

5

Sołectwo Komorniki

1

6

Sołectwo Tulce

5

 

7.       Każda zgłaszana lista kandydatów na radnych powinna być poparta podpisami co najmniej 25 wyborców. Wyborcy udzielający poparcia nie muszą stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista  kandydatów na radnych, lecz muszą stale zamieszkiwać na obszarze działania danej rady. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów, jednak udzielonego poparcia nie może wycofać.

8.       Wykaz osób popierających listę kandydatów na radnych należy sporządzić według wzoru określonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Nr 139 poz. 1168). Druk  wykazu osób popierających listę kandydatów na radnych dostępny jest w Urzędzie Gminy w Kleszczewie lub na stronie www.pkw.gov.pl. Wykaz osób nie może być przedstawiony w formie kopii i nie może składać się z części doklejanych. Wykaz osób popierających listę kandydatów dołącza się do zgłoszenia  listy w odpowiednim okręgu  wyborczym.

II.    Warunki, które muszą spełniać kandydaci na radnych

1. Kandydatem na radnego danej rady gminy może być osoba posiadająca prawo wybieralności ( bierne prawo wyborcze)  :

a)      będąca obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,

b)      stale zamieszkała na obszarze działania danej rady – kandydat na radnego musi być wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Kandydatem na radnego  rady gminy może być również obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim posiadający prawo wybieralności, który :

a)      najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,

b)      stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady,

c)       jest wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego,

d)      nie został pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

3.  Kandydatem nie może być ( nie ma prawa wybieralności) osoba :

a)      karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

b)      wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego,

c)       pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,

d)      pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

e)      ubezwłasnowolniona prawomocnym  orzeczeniem sądowym.

4.  Kandydatem nie może również być obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, który został pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

5.  Posiadanie prawa wybieralności kandydat na radnego obowiązany jest stwierdzić w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Druk  oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Kleszczewie lub na stronie www.pkw.pl

6.   Kandydatem na radnego może być osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego, w tym także pełnomocnik wyborczy, ponieważ przepisy ordynacji wyborczej nie ustalają w tym zakresie żadnego zakazu.

7. Kandydat na radnego nie musi stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym kandyduje.

III. Osoba dokonująca zgłoszenia listy kandydatów na radnych

1.       Zgłoszenia list kandydatów dokonuje, w imieniu komitetu wyborczego pełnomocnik wyborczy komitetu, dołączając do zgłoszenia dokument potwierdzający powołanie go na pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego z podaniem jego imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL.

2.       Zgłoszenia  listy kandydatów może dokonać także  osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego – w upoważnieniu należy podać  nazwisko i imię osoby upoważnionej, jej dokładny adres i numer PESEL oraz określić zakres upoważnienia, wskazując czynności wyborcze, które może wykonywać upoważniona osoba.

Upoważnienie  musi być opatrzone datą  i podpisane przez pełnomocnika wyborczego. Jeżeli zgłoszenia listy kandydatów  dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika obowiązana jest dołączyć do zgłoszenia dokument o powołanym  pełnomocniku wyborczym komitetu oraz udzielonej tej osobie upoważnienie do zgłoszenia listy kandydatów.

IV. Dokument zgłoszenia listy kandydatów na radnych i wymagane załączniki

1. W zgłoszeniu listy kandydatów  należy wymienić:

a) nazwę komitetu wyborczego, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie wraz dokładnym adresem jej siedziby,

b)  imię ( imiona), nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia z zaznaczeniem, czy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik komitetu wyborczego, czy tez osoba przez niego upoważniona oraz dokładny adres i ewentualnie nr telefonu, i adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia,

c) nazwę rady oraz numer okręgu wyborczego, do którego dokonuje się zgłoszenia lisy kandydatów,

d) imiona i nazwiska kandydatów, ich wiek oraz miejsca zamieszkania ( miejscowość).

 Nazwiska kandydatów należy umieścić w kolejności ustalonej przez komitet wyborczy.

 Wzór zgłoszenia listy kandydatów na radnych dostępny jest w Urzędzie Gminy Kleszczewie lub na stronie www.pkw.pl.

2. Do zgłoszenia listy kandydatów należy dołączyć :

   a) postanowienie (kopię) o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przez właściwego komisarza wyborczego,

   b) dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego z podaniem jego nazwiska i dokładnego adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL,

   c)  upoważnienie do zgłaszania list kandydatów na radnych, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona,

   d)  wykaz osób popierających zgłoszenie listy kandydatów na radnych ze wskazaniem liczby  podpisów tych osób,

   e) oświadczenia wszystkich kandydatów na radnych o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa wybieralności – wzór oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Kleszczewie,

3. W przypadku zgłoszenia kandydatów – obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi do zgłoszenia należy dołączyć również  :

         a) oświadczenia tych kandydatów wskazujące ich obywatelstwo, adres i okres  stałego zamieszkiwania na terytorium RP oraz ostatni adres zamieszkania w państwie członkowskim Unii  Europejskiej,

         b) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego kandydat jest obywatelem, że nie pozbawiono go prawa wybieralności w tym państwie lub, że organ ten nie posiada informacji o pozbawieniu go tego prawa.

4. Dokumenty składane przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub upoważnioną osobę powinny być, w zależności od ich charakteru, uwierzytelnione przez pełnomocnika lub upoważnioną osobę albo stanowić oryginały dokumentów.

 

KANDYDACI  NA WÓJTA

I.       Zgłaszanie kandydatów na wójta

1. W wyborach bezpośrednich wójtów przeprowadzanych łącznie z wyborami do rad gmin uprawnienie to przysługuje tym samym komitetom wyborczym, które utworzono w celu zgłaszania kandydatów na radnych i  które spełniają  następujące warunki:

a) zarejestrują listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie,

b) w każdym z tych okręgów zarejestrują nie mniej kandydatów niż wynosi liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.

2. Kandydata na wójta zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 25 dniu przed dniem wyborów, czyli nie później  niż do dnia 18 października 2006r. do godz. 24.00.

II. Warunki, które musi spełnić kandydat na wójta

1. Kandydatem na wójta może być osoba posiadająca prawo wybieralności ( bierne prawo wyborcze), która jest obywatelem polskim i która  najpóźniej w dniu wyborów kończy 25 lat. Kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta

2. .  Kandydatem nie może być ( nie ma prawa wybieralności) osoba :

a)      karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

b)      wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego,

c)       pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,

d)      pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

e)      ubezwłasnowolniona prawomocnym  orzeczeniem sądowym.

Obywatele Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi nie mają prawa wybieralności w wyborach wójta.

III. Osoba dokonująca zgłoszenia kandydata na wójta

Zgłoszenia kandydata na wójta dokonuje w imieniu komitetu wyborczego pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona.

IV. Dokument zgłoszenia kandydata na wójta i wymagane załączniki

1. W zgłoszeniu kandydata na wójta  należy podać:

a) nazwę komitetu wyborczego, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie wraz dokładnym adresem jej siedziby,

b)  imię (imiona), nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia z zaznaczeniem, czy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik komitetu wyborczego, czy tez osoba przez niego upoważniona oraz dokładny adres i ewentualnie nr telefonu, i adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia,

c) określenie na jaką funkcję zgłaszany jest kandydat,

d) dane o kandydacie  : nazwisko, imiona, wiek, wykształcenie, miejsca zamieszkania (miejscowość)

W zgłoszeniu należy podać numery okręgów wyborczych, w których komitet wyborczy wyborców zarejestrował listy kandydatów na radnych do rady gminy

Wzór zgłoszenia kandydata na wójta  dostępny jest w Urzędzie Gminy w Kleszczewie lub na stronie www.pkw.pl

2.       Do zgłoszenia  należy dołączyć :

a)      upoważnienie do zgłoszenia kandydata na wójta wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu ( jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego),

b)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności.

Oświadczenie  kandydata na wójta powinno zawierać imię ( imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie, numer ewidencyjny PESEL, własnoręczny podpis kandydata i datę.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na  kandydowanie  dostępny jest w Urzędzie Gminy w Kleszczewie lub na stronie www.pkw.pl