1. Opis załatwiania spraw znajduje się na stronie  http://www.kleszczewo.pl/bom.php

2.INFORMACJA w sprawie  realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od 1 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w  sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 Zgłoszenie  powinno być dokonane w jednej z następujących form:

-  e-mail  na adres urzad@kleszczewo.pl,

-  faxem  na nr 61 8176184,

- telefonicznie na nr 61 8176117; 618176020; 618176033 ,

-  drogą  pocztową.

3. Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Kleszczewo jest Pani Agata Zdobylak email a.zdobylak@kleszczewo.pl tel. 61 817 60 33 wew. 137