OPINIA Nr  0052 - OP/1/07

 Rady Gminy  Kleszczewo

z dnia  28 lutego  2007r.

 

 

w sprawie :         utworzenia spółki  gmin lub innego organu posiadającego osobowość prawną  odpowiedzialnego za budowę  i zarządzanie schroniskiem.

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz  § 24 ust.2 pkt. 5  i § 55 ust 1 Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo  wyraża następująca opinię :

 

§ 1

 

1.         Rada Gminy podtrzymuje wolę budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie.

2.         Rada Gminy wyraża negatywną opinię co do  formy realizacji w/w zadania - utworzenie spółki w przedmiocie budowy, zarządzania i eksploatacji schroniska dla zwierząt.

3.         Rada Gminy proponuje  poczynienie starań  aby realizacją tego zadania zajął się powiat poznański.

 

§ 2

 

Opinia  jest wiążąca z dniem  jej wyrażenia.