RO 6060- DŚ-8.1/2007                                                                                              Kleszczewo, 17.07.2007r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Kleszczewo    

 

       Zawiadamiam, że zgodnie z:  art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

 

na wniosek z dnia 17.07.2007r.:

Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

 

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami i przyłączami obejmującymi  miejscowości: Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Nagradowice

 

      Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.  

      Z powyższego prawa tj. zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, Strony postępowania mogą skorzystać w terminie 21 dni od daty otrzymania nin. zawiadomienia, w pok. nr 6, w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

 

UZASADNIENIE

      Nin. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego następuje w celu wydania dla ww. inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja ta nie jest również pozwoleniem na budowę i nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. wg rozdzielnika w aktach sprawy

2. a/a

 

 

RO 6060- DŚ-8.2/2007                                                                                                      Kleszczewo, 17.07.2007r.

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości

wg rozdzielnika

 

 

 

            Zgodnie z art.51 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity           z 2006r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zmianami.), stosownie do art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

 

w związku z wnioskiem z dnia 17.07.2007r.:

Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami i przyłączami obejmującymi  miejscowości: Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Nagradowice

 

 

proszę o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu.

 

 

           Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego

           Nin. pismo stanowi jeden z etapów procedury związanej z wydaniem dla ww. inwestycji decyzji                        o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W powyższej sprawie wypowiadają się Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Starosta Poznański.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sieroca 10, Poznań

2. Starosta Poznański, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Jackowskiego 18, Poznań

 

 

Otrzymują do wiadomości:

1.       wnioskodawca 

2.       wg rozdzielnika do sprawy

3.       a/a