WYBORY   DO  SEJMU I SENATU  RP                                 

 

 

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniu 21 października 2007r.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów, przeprowadzenia wyborów oraz warunki  ważności  wyborów do Sejmu i Senatu RP a także zasady prowadzenia kampanii wyborczej określa ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu b Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 46 poz. 499 ze zmianami).

W wyborach do Sejmu RP Gmina Kleszczewo  znajduje się w okręgu Nr 39, obejmującym obszar powiatu poznańskiego oraz miasto Poznań, z którego wybranych będzie 10 posłów.

W wyborach do Senatu RP Gmina Kleszczewo znajduje się w okręgu Nr 38, obejmującym  obszar powiatu poznańskiego oraz miasto Poznań, z którego wybranych będzie  2 senatorów.

 

1. Warunki ogólne

Prawo wybierania posłów i senatorów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, pod warunkiem, ze nie został pozbawiony praw publicznych lub ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, ani pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

Wyborcy, będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy, a nie złożyli wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców  w innym miejscu oraz wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy zostali wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek, na podstawie stałego rejestru wyborców zostaną wpisani z urzędu do spisu wyborców sporządzanych dla poszczególnych obwodów głosowania.

Wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt czasowy zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich zameldowania  na pobyt stały, chyba, że złożyli wniosek o dopisanie do spisu wyborców w Urzędzie Gminy, na obszarze której przebywają czasowo, w terminie do dnia 11 października 2007r.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia  19 października  2007r. godz.15.00

Spis  wyborców  udostępniony  będzie na pisemny wniosek  w  dniach od  08.10.2007r.  do  19.10.2007r. w Urzędzie Gminy w Kleszczewie  ul. Poznańska 4  w godzinach urzędowania.

 

2. Komisje wyborcze

Głosowanie przeprowadzą  obwodowe komisje wyborcze  powołane  przez Wójta Gminy,   zgłoszone przez uprawnione podmioty  w następujących  składach:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kleszczewie

Przewodniczący –                                  Rajchelt  Jan

Zastępca Przewodniczącego –    Karwowska-Bielak Dorota

Członkowie :                                        Flieger  Tomasz

                                                           Lewandowska Violetta

                                                           Karolczak Maria

                                                           Nowicka Monika

                                                           Sudnik Marek

                                                          

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Tulcach :

Przewodniczący –                                  Stachowiak Grzegorz

Zastępca Przewodniczącego –    Kujawa Regina

Członkowie :                                        Frąckowiak Grażyna

                                                           Pieczyńska Grażyna

                                                           Ratajczak Katarzyna

                                                           Wartecka Iwona

                                                           Wesołowska Beata

                                                    

3.  Głosowanie

Przed przystąpieniem do głosowania  wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument  ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym podpisem w rubryce spisu wyborców.

 

INFORMACJA  o warunkach ważności oddanego głosu na karcie do głosowania w wyborach  do SEJMU  RP :

GŁOSY  WAŻNE  :

Warunkiem ważności oddanego głosu jest głosowanie tylko na jedną wybraną listę.

Na listę wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „x”  w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje na jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.

GŁOSY  NIEWAŻNE  :

Głos jest nieważny w razie :

? oddania głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x”  w kratkach obok   nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

?  nieoddania głosu na  którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x”  w kratce obok nazwiska kandydata na którejkolwiek z list.

 

INFORMACJA  o warunkach ważności oddanego głosu na karcie do głosowania w wyborach  do SENATU  RP  :


GŁOSY  WAŻNE  :

Warunkiem ważności głosu  jest oddanie  głosu na nie więcej niż  2 kandydatów. Głosuje się przez postawieni znaku „x” w kratkach z lewej strony obok nazwisk 2 kandydatów, lub obok nazwiska 1 kandydata.

W wyborach do Senatu RP  głosować można na dwóch kandydatów lub jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce  z lewej strony  obok nazwisk  wybranych kandydatów.


GŁOSY  NIEWAŻE :

Głos jest nieważny  w razie :

?  oddania głosu na więcej niż 3 kandydatów, czyli postawienie znaku „x”  w kratkach  obok nazwisk więcej niż  2 kandydatów,

?  nieoddania głosu na któregokolwiek kandydata, czyli niepostawienia znaku „x”  w kratce obok nazwiska  któregokolwiek   kandydata.

 

4. Obwody głosowania

 

Głosowanie na terenie Gminy w wyborach do Sejmu i Senatu RP  w dniu 21 października 2007r.  przeprowadzone zostanie w następujących obwodach głosowania:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

 

 

1

 

Kleszczewo, Lipowice, Bugaj, Poklatki,

Bylin, Nagradowice, Krzyżowniki, Śródka, Zimin,  Krerowo, Markowice

 

 

Ośrodek Kultury

w Kleszczewie

 

2

 

Gowarzewo, Szewce, Tanibórz, Komorniki, Tulce

 

 

Szkoła Podstawowa

w Tulcach

 

Lokale wyborcze w dniu 21  października 2007r.r. czynne będą w godzinach od 6.00 do 20.00.

Dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych dostosowany jest lokal obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Tulcach.

Wydanie kart do głosowania przez członków obwodowych  komisji wyborczych nastąpi  po sprawdzeniu tożsamości wyborcy  na podstawie  dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią oraz potwierdzeniu faktu otrzymania kart do głosowania własnoręcznym podpisem wyborcy w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.

 

5. Dowóz do lokali obwodowych komisji wyborczych w dniu wyborów :

 

Dojazd do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kleszczewie

 

Miejscowość

Miejsce zbiórki

Kurs I

Kurs II

Nagradowice

przystanek autobusowy

9.25

12.00

Krzyżowniki

przystanek autobusowy

9.30

12.05

Śródka

przystanek autobusowy

9.35

12.10

Zimin

przystanek autobusowy

9.40

12.15

Krerowo

przystanek autobusowy

9.45

12.20

Markowice

przystanek autobusowy

9.50

12.25

Lipowice

przystanek autobusowy

9.55

12.30

Kleszczewo

Ośrodek Kultury

10.00

12.35

 

W dniu 21 października 2007r. mieszkańcy Nagradowic niezależnie od kursów podanych wyżej ok. godz. 9.20 zostaną dowiezieni do Kleszczewa na Mszę Św. na godz. 9.30  autobusem liniowym. Powrót zapewniony zostanie po głosowaniu autobusem, który podstawiony będzie przed lokalem wyborczym w Kleszczewie ( odjazd ok. 10.40).

 

W dniu 21 października 2007r.  na osoby, które dowiezione zostaną do Tulec ( kurs I)  na Mszę Św.   na godz. 7.45, oczekiwać będą 2 autobusy, które po zakończeniu  Mszy Św. ( ok. godz. 8.45 ) pojadą następującą trasą :

- pierwszy zabierze mieszkańców Śródki i Krzyżownik do lokalu  obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Kleszczewie  i po głosowaniu zapewni powrót do miejsca zamieszkania  ( odjazd  ok. 9.20),

- drugi dowiezie mieszkańców Komornik do lokalu obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Tulcach  i po głosowaniu zapewni powrót do miejsca zamieszkania.

 

Dojazd do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w  Tulcach

 

 

Miejscowość

Miejsce zbiórki

Kurs I

Kurs II

Śródka

przystanek autobusowy

7.25

---

Krzyżowniki

przystanek autobusowy

7.30

---

Komorniki

przystanek autobusowy

7.40

10.40

Tulce

Szkoła Podstawowa

po Mszy Św.

10.45

 

Ponadto w dniu wyborów zapewnia się możliwość dojazdu do lokali obwodowych komisji wyborczych i powrotu samochodem Fiat Ducato z następujących miejscowości :

- z Poklatek -  o godz. 10.00 i 14.00 – pętla autobusowa

- z Gowarzewa -  o godz. 11.30 – przy strażnicy

- z Szewc – o godz. 11.35 – przy sklepie

- z Bylina – o godz. 13.00 – przy domu sołtysa

 

 

G.P.